การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง
เพื่อบรรเทาภัยในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560 สชป.1

ข้อมูลรอบเวรการส่งน้ำ

 •   รอบเวรที่ 1
 •   รอบเวรที่ 2
 •   รอบเวรที่ 3
 •   รอบเวรที่ 4
 •   รอบเวรที่ 5
 •   รอบเวรที่ 6
 •   รอบเวรที่ 7
 •   รอบเวรที่ 8
 •   รอบเวรที่ 9

  เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล


  ข้อมูลข่าวสาร