11
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

ข่าว-ประชาสัมพันธ์-สื่อ/หน่วยงาน
INFORMATION-MEDIA-ORGANIZATIONS

ข่าวสารศูนย์อุทกวิทยา กิจกรรมต่าง ๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์
รวมสถานีโทรทัศน์ ONLINE
โทรทัศน์

สถานีวิทยุท้องถิ่น
ข่าวสารราชการ ข่าวทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัด

สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ อ.เมือง จ. เชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย


ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่
สำนักงาน ปภ. ลำพูน
สำนักงาน ปภ. ลำปาง
สำนักงาน ปภ. แพร่
สำนักงาน ปภ. น่าน
สำนักงาน ปภ.พะเยา
สำนักงาน ปภ. เชียงราย
สำนักงาน ปภ. แม่ฮ่่องสอน


HOME