โปรดเลือก
 • เปิดหรือดาวน์โหลด

  เอกสารการประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ ปี พ.ศ

  ลุ่มน้ำ
 • ภาคเหนือตอนบน
  หน่วยงาน | เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  ระเบียบวาระที่ 1
  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
  ระเบียบวาระที่ 2
  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
  รายงานการประชุม
 • ระเบียบวาระที่ 3
  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
  4.1 เรื่องงานบริหารทั่วไป
  4.2 ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
 • 4.2.1 หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ
 • 4.2.2 หน่วยติดตามฯ ระบบโทรมาตร
 • 4.3 ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ
  4.3.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ
 • 4.3.2 หน่วยวิเคราะห์ตะกอน
 • 4.4 ฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา
  4.4.1 หน่วยกิจกรรมพิเศษ
 • 4.4.2 หน่วยติดตามข้อมูลอุตุ-อุทก
 • 4.4.3 หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา
  4.4.4 หน่วยข้อมูลระดับน้ำ
 • 4.4.5 หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
 • 4.4.6 หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่
 • 4.4.7 หน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน
 • 4.4.8 หน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง
 • 4.4.9 หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ - พะเยา
 • 4.4.10 หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน
 • 4.4.11 หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย
 • 4.4.12 หน่วยสำรวจฯ Sw.5A