สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2567
2 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
3 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
4 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
5 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
6 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
7 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
8 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
9 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
10 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
11 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
12 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
13 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
14 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
15 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
16 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
17 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
18 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
19 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
20 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
21 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
22 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
23 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2566
24 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
25 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
26 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
27 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
29 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
30 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
31 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
32 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
33 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
34 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
35 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
36 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
37 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
38 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
39 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
40 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
41 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
42 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
43 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
44 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
45 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2566
46 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
47 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
48 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
49 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
50 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
51 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
52 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
53 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
54 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
55 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
56 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
57 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
58 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
59 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
60 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
61 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
62 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
63 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
64 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
65 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
66 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
67 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2566
68 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
69 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
70 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
71 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
72 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
73 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
74 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
75 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
76 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
77 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
78 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
79 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
80 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
81 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
82 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
83 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
84 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
85 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
86 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
87 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
88 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
89 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2566
90 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
91 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
92 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
93 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
94 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
95 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
96 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
97 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
98 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
99 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
100 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
101 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
102 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
103 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
104 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
105 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
106 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
107 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
108 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
109 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
110 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
111 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2566
112 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
113 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
114 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
115 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
117 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
118 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
119 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
120 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
121 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
122 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
123 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
124 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
125 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
126 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
127 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
128 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
129 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
130 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
131 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
132 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
133 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2566
134 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
135 อุตุวิทยาลำพูน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
136 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
137 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
138 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
139 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
140 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
141 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
142 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
143 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
144 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
145 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
146 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
147 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
148 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
149 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
150 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
151 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
152 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
153 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
154 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
155 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2566
156 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
157 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
158 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
159 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
160 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
161 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
162 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
163 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
164 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
165 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
166 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
167 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
168 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
169 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
170 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
171 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
172 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
173 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
174 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
175 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
176 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
177 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2566
178 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
179 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
180 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
181 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
182 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
183 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
184 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
185 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
190 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
191 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
192 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
194 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
195 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
197 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
198 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2566
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
201 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
202 080271 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
203 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
204 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
205 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
206 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
207 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
212 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
213 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
214 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
216 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
217 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
219 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
220 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2565
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
224 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
225 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
227 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
228 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
229 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
230 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
234 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
235 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
236 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
238 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
239 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
241 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
242 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2565
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
245 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
246 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
247 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
248 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
249 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
250 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
251 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
255 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
256 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
257 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
258 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
260 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
261 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
262 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
263 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
264 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2565
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
268 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
269 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
271 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
272 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
273 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
278 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
279 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
280 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
282 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
283 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
285 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
286 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2565
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
290 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
291 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
292 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
293 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
294 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
295 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
296 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
300 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
301 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
302 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
304 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
305 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
307 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
308 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2565
310 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
311 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
312 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
313 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
314 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
315 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
316 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
317 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
322 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
323 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
324 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
326 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
327 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
329 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
330 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2565
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
334 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
335 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
337 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
338 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
339 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
343 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
344 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
345 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
346 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
348 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
349 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
350 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
351 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
352 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2565
354 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
355 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
356 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
357 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
358 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
359 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
360 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
361 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
362 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
363 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
364 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
365 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
366 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
367 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
368 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
369 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
370 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
371 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
372 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
373 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
374 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
375 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
376 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
377 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
378 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
379 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
380 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
381 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
382 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
383 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
384 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
385 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
386 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
387 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
388 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
389 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
390 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
391 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
392 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
393 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
394 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
395 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2565
396 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
397 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2565
398 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
399 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
400 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
401 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
402 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
403 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
404 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
405 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
406 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
407 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
408 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
409 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
410 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
411 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
412 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
413 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
414 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
415 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
416 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
417 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
418 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2565
419 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
420 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
421 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
422 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
423 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
424 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
425 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
426 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
427 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
428 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
429 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
430 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
431 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
432 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
433 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
434 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
435 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
436 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
437 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
438 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
439 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
440 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
441 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
442 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
443 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
444 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
445 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
446 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
447 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
448 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
449 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
450 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
451 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
452 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
453 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
454 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
455 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
456 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
457 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
458 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
459 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
460 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2565
461 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
462 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2565
463 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
464 08271 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
465 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
466 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
467 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
468 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
469 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
470 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
471 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
472 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
473 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
474 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
475 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
476 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
477 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
478 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
479 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
480 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
481 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
482 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
483 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
484 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
485 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
486 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
487 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
488 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
489 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
490 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
491 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
492 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
493 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
494 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
495 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
496 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
497 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
498 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
499 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
500 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
501 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
502 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2564
503 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
504 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2564
505 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
506 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
507 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
508 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
509 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
510 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
511 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
512 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
513 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
514 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
515 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
516 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
517 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
518 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
519 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
520 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
521 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
522 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
523 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
524 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
525 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2556
526 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
527 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2564
528 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
529 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
530 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
531 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
532 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
533 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
534 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
535 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
536 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
537 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
538 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
539 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
540 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
541 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
542 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
543 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
544 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
545 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
546 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
547 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
548 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
549 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2564
550 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
551 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
552 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
553 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
554 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
555 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
556 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
557 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
558 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
559 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
560 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
561 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
562 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
563 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
564 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
565 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
566 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
567 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
568 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
569 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
570 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
571 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2564
572 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
573 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
574 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
575 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
576 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
577 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
578 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
579 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
580 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
581 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
582 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
583 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
584 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
585 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
586 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
587 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
588 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
589 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
590 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
591 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
592 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
593 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
594 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
595 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
596 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
597 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
598 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
599 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
600 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
601 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
602 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
603 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
604 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
605 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
606 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
607 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
608 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
609 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
610 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
611 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
612 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
613 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2564
614 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
615 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
616 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
617 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
618 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
619 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
620 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
621 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
622 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
623 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
624 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
625 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
626 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
627 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
628 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
629 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
630 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
631 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
632 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
633 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
634 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
635 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2564
636 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
637 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
638 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
639 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
640 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
641 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
642 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
643 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
644 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
645 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
646 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
647 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
648 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
649 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
650 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
651 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
652 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
653 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
654 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
655 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
656 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
657 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2564
658 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
659 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
660 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
661 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
662 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
663 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
664 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
665 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
666 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
667 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
668 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
669 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
670 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
671 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
672 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
673 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
674 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
675 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
676 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
677 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
678 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
679 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2564
680 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
681 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
682 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
683 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
684 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
685 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
686 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
687 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
688 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
689 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
690 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
691 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
692 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
693 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
694 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
695 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
696 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
697 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
698 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
699 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
700 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
701 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2564
702 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
703 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
704 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
705 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
706 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
707 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
708 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
709 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
710 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
711 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
712 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
713 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
714 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
715 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
716 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
717 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
718 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
719 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
720 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
721 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
722 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
723 08271 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
724 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
725 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
726 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
727 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
728 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
729 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
730 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
731 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
732 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
733 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
734 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
735 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
736 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
737 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
738 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
739 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
740 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
741 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
742 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
743 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2564
744 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
745 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
746 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2564
747 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
748 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2563
749 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
750 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
751 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
752 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
753 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
754 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
755 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
756 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
757 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
758 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
759 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
760 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
761 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
762 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
763 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
764 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
765 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
766 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
767 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
768 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
769 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
770 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
771 08271 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
772 28331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
773 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
774 40111 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
775 40151 บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
776 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
777 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
778 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
779 07780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
780 07770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
781 07760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
782 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
783 07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
784 07801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
785 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
786 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
787 07751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
788 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
789 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
790 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2563
791 16331 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
792 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
793 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2563
794 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
795 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
796 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
797 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
798 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
799 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
800 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
801 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
802 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
803 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
804 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
805 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
806 070780 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
807 070770 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
808 070760 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
809 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
810 070810 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
811 070801 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
812 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
813 070751 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
814 070731 น้ำแม่ตื่น อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
815 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2563
816 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
817 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
818 080270 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
819 280331 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
820 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
821 400111 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
822 400151 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
823 16330 บ้า่นไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563
824 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2563