ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารจัดเก็บเอกสารประจำหน่วยงาน รธบ.17/2567 22 ก.พ. 2567 22 ก.พ. 2567 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือรื้อย้ายรั้วสำนักงานอุทกวิทยาแพร่ คค 06014/243 22 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ ศูนย์ฯ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ กตน 65/2567 22 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน งบ 2881/2567 22 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 สบอ (พด) 01/89/2567 22 ก.พ. 2567 22 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยมิจฉาชีพ งบ 3008/2567 22 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สชป 1.01/63 22 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ผผง.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 สบอ 1523/2567 22 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ 7 และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้งปี 2566/67 รอบเวรที่ 8 สชป 1.04/34/2567 22 ก.พ. 2567 21 ก.พ. 2567 ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
การจำหน่ายสมุดบันทึกกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2567 สบค 07/137/2567 22 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอตรวจสอบระดับน้ำจุดสูงสุด (ปกติ ) เฉลี่ย 10 ปี บริเวณพื้นที่ตลิ่งแม่น้ำปิง E817/2567 22 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผวศ.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม NCSA Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 4/2567 สกมช 0700/ว632 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งความประสงค์การสั่งซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์ 132 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สบค 07/136/2567 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือเข้าร่วมสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2567 สบอ (ยบ) 07/319/2567 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้าง กพด 2007/2567 21 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ 7 และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัด สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี 2566-67 รอบเวรที่ 8 สชป 1.04/32/2567 20 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2567 ผวศ.ชป.1 รักษาการในตำแหน่ง ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 สลก 219/2567 20 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบอ. 03/603/2567 20 ก.พ. 2567 19 ก.พ. 2567 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กปพ(ส) 101/2567 19 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบก. 1203/2567 19 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2567 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ให้ลูกจ้างประจำผู้จะเกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำเหน็จรายเดือน สบค 05/258/2567 19 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 งบ 2678/2567 19 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เเจ้งเวียนคำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้เเละเเผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำเเละอุทกวิทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 KM สบอ/7/2567 19 ก.พ. 2567 16 ก.พ. 2567 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเตรียมการจัดซ้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2567 รธร. 30/2567 19 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ร่างกำหนดการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 กปพ(ส) 90/2567 15 ก.พ. 2567 14 ก.พ. 2567 รอง ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
สรุปผลการติดตามสถานการณ์นเำรอบเวรที่ 6 และการพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียใหม่-ลำพูน)ฤดูแล้งปี 2566-67รอบเวรที่ 7 สชป 1.04/29/2567 15 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 บน.ชป.1 รักษาราชการแทน ผจบ.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบอ (ปค.) 04/49/2567 15 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2567 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ สชป 1/267 15 ก.พ. 2567 14 ก.พ. 2567 รอง ผส.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กสช.101/2567 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานการก่อหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจากแผนการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กผง 05/160/2567 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2567 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน