ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ประจำปี 2567 สบก. 5618/2567 23 ก.ค. 2567 18 ก.ค. 2567 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด คุณแม่ราตรี มาลาศรี มารดาของ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ถึงแก่กรรม สบก (ส) 1202/2567 23 ก.ค. 2567 22 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเพิ่มเติมแยกต่างหากจากเกณฑ์กลุ่มวินัจฉัยโรคร่วม (DRGs) งบ 6812/2567 23 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
มารดาของ นางสาวพิสินี และนายพิพัฒน์ ปฏิพัทธ์ปถวี ถึงแก่กรรม สชป 1.01/297/2567 23 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567 นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
สำรวจรถยนต์ราชการที่ต้องการขอรับงบประมาณการจัดทำประกันภัยต์รถยนต์ราชการ(พรบ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2568 คุณพิมล กผง 04/3175/2567 23 ก.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด นางสมศรี อินท์ชยะนันท์ มารดาของนายไกรฤกษ์ อินท์ชยะนันท์ อดีตที่ปรึกษา สอส. ถึงแก่กรรม สอส 01/530/2567 23 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการ มท 55713-3/5891 23 ก.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 การประปาส่วนภูมิภาค ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคระห์หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สบก. 5567/2567 23 ก.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 ผชช.ศก. รักษาราชการแทน ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2567 สชป1 รับที่ E 3716 23 ก.ค. 2567 19 ก.ค. 2567 ผวศ.ชป.1 รักษาราชการแทน ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน สบค 11663 23 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน สบค 11662 23 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินเพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงานการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (KM AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 KM สบอ/29/2567 23 ก.ค. 2567 18 ก.ค. 2567 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุทางไปรษณีย์ของกรมชลประทาน สลก 932/2567 23 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กตน 320/2567 19 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สบอ (ปค.) 04/321/2567 19 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 724/2567 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายเลอบุญ อุดมทรัพย์) สบอ 6631/2567 19 ก.ค. 2567 15 ก.ค. 2567 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ปรับปรุงปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และ MTEF กผง 9717/2567 19 ก.ค. 2567 17 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สพร. และ บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและองค์กรพันธมิตร ครั้งที่ 3 (โครงการ Tech for Gov Gen III) สบค 06/1988 19 ก.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ซื้อผลิตภัณฑ์จากจระเข้ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 34 กษ 0506/ว2956 19 ก.ค. 2567 15 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
โครงการ 72 ล้าน พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กษ 0201.06/ว5150 19 ก.ค. 2567 15 ก.ค. 2567 ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2567 (Kick off Meeting) โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยาปริมาณน้ำฝนและฐานข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา พ.ศ.2567 ส่วนอุกทวิทยา สบอ (สพ.) 03/1243/2567 17 ก.ค. 2567 11 ก.ค. 2567 นักอุทกวิทยาชำนาญการ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ศูนย์ฯ
ปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย (Promotion) ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ ศทส. 658/2567 17 ก.ค. 2567 12 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การเบิกจ่ายค่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) สำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป งบ 12204/2567 17 ก.ค. 2567 12 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการ "การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ.2567 ของกองการเจ้าหน้าที่ กษ 0212/ว3040 17 ก.ค. 2567 15 ก.ค. 2567 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการบริหารจัดการน้ำ ชุดองค์ความรู้ที่101: การบริหารจัดการน้ำท่าและอ่างเก็บน้ำด้วย HEC-HMS และ HEC-ResSim สบอ 6683/2567 16 ก.ค. 2567 16 ก.ค. 2567 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สวพ 01/650/2567 16 ก.ค. 2567 15 ก.ค. 2567 งบ.บอ. รักษาราชการแทน ผบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A สชป 2.11/803/2567 15 ก.ค. 2567 09 ก.ค. 2567 ผคบ.กิ่วลม - กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ กษ 0201.06/ว4581 11 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เร่งรัดการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568 นร 1406/ว6716 11 ก.ค. 2567 04 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ข้อเสนอในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นร 0717.1/ว145 11 ก.ค. 2567 05 ก.ค. 2567 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน