1-07
แผนที่และข้อมูลทางกายภาพลุ่มน้ำ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

แผนที่น่าสนใจ


แผนที่แสดงสถานี
ทางอุทกวิทยา


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำปิง
>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำวัง

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ


แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำยม

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำน่าน
>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำกก

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำโขง

>แยกตามลุ่มน้ำ
>แยกตามขอบเขตอำเภอ

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำสาละวิน


แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำปิงตอนบนแผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำวัง

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำยม

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำน่าน

แผนที่แสดง
สถานีสำรวจระดับน้ำ
ลุ่มน้ำโขงเหนือ

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำปิง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำวัง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำยม

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามแม่น้ำกวง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่วาง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ทา

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ลี้
 

แผนที่แสดงสถานีสำวจ
ระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี
สำรวจอุทกวิทยาและ
อาคารทางชลประทาน
สะพานข้ามน้ำแม่ลาว

แผนที่แสดง
ลุ่มน้ำปิงย่อย
และพื้นที่ชลประทานในเขต
สำนักชลประทานที่ 1

แผนที่แสดงสถานี
สำรวจระดับน้ำและ
สถานีวัดน้ำฝน
ในเขตลุ่มน้ำแม่กวง


แผนที่แสดง
พื้นที่ลุ่มน้ำสาขาปิง
ส่วนที่ 1
   
HOME

MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM DATA New DATA New MAP CODE BASIN DIAGRAM MAP CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM DATA New CODE BASIN DIAGRAM MAP DATA New DIAGRAM CODE BASIN MAP MAP DATA New CODE BASIN DIAGRAM ข้อมูลลุ่มน้ำทั้งหมด Diagram_Kwoung