4-21
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน


ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอนแขวนลอยเฉลี่ยรายปีกับพื้นที่รับน้ำ

ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

Ping Wang Yom Nan
HOME