PDFศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

โทรศัพท์ / โทรสาร 0 -5324 - 8925 ,0 - 5324 - 5261 Web page : http//www.hydro-1.net ,E - mail : cmhydro@gmail.com
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า
24 กันยายน 2566


1. สภาพภูมิอากาศ
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม แผนที่อากาศ เรดาร์กลุ่มฝน

ภาคเหนือตอนบน

คาดหมาย

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 3 วัน
×
×
วันที่ 24 กันยายน 2566 วันที่ 25 กันยายน 2566 วันที่ 26 กันยายน 2566


2. สภาพน้ำฝน

 ปริมาณน้ำฝนของ วันที่ 23 กันยายน 2566 สำรวจเวลา 07.00น.

    ลุ่มน้ำปิง
2.1 อ.เชียงดาว ที่ เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
2.2 เขื่อนแม่งัด ที่ อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.3 ฝายแม่แตง ที่ แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2.4 อ.แม่ริม ที่ แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2.5 สชป.1 ที่ วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

    ลุ่มน้ำวัง
2.6 อ.วังเหนือ ที่ อ.วังเหนือ อ.อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
2.7 W.16A ที่ บ.ไฮ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2.8 เขื่อนกิ่วลม ที่ กิ่วลม อ.เมือง จ.ลำปาง

    ลุ่มน้ำยม
2.9 อ.ปง ที่ ปง อ.ปง จ.พะเยา
2.10 อ.เชียงม่วน ที่ เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
2.11 อ.งาว ที่ งาว อ.งาว จ.ลำปาง
2.12 Y.20 ที่ เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
2.13 Y.1C ที่ ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

    ลุ่มน้ำน่าน
2.14 อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่ เฉลิมพระฯ อ.เฉลิมพระฯ จ.น่าน
2.15 อ.ทุ่งช้าง ที่ ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
2.16 อ.เชียงกลาง ที่ เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
2.17 อ.สองแคว ที่ สองแคว อ.สองแคว จ.น่าน
2.18 อ.ปัว ที่ ปัว อ.ปัว จ.น่าน
2.19 อ.ท่าวังผา ที่ ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

    ลุ่มน้ำกวง
2.20 เขื่อนแม่กวง ที่ หัวงานฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2.21 บ้านห้วยแก้ว ที่ ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
2.22 บ้านร้องวัวแดง ที่ บ้านร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
2.23 อุตุลำพูน ที่ อ.เมือง อ.อ.เมือง จ.ลำพูน

    ลุ่มน้ำลาว
2.24 อ.เวียงป่าเป้า ที่ เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
2.25 อ.แม่สรวย ที่ แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
2.26 ฝายแม่ลาว ที่ ฝายแม่ลาว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

    ลุ่มน้ำแม่ทา
2.27 อ.แม่ทา ที่ แม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน

    ลุ่มน้ำแม่วาง
2.28 ทุ่งหลวง ที่ ทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2.29 ขุนวาง ที่ แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2.30 บ้านสบวิน(P.82) ที่ สบวิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

    ลุ่มน้ำลี้
2.31 อ.ลี้ ที่ ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
2.32 อ.ทุ่งหัวช้าง ที่ ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
2.33 P.76 ที่ ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

    ลุ่มน้ำอิง

    ลุ่มน้ำปาย
2.34 Sw.5A ที่ ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน3. สภาพน้ำท่า

ที่ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ตลิ่ง
ม.
ความจุ
ม.³ / วิ.
ระดับน้ำ
ม.(ร.ส.ม.)
ปริมาณน้ำ ต่ำ(-)
สูง(+)
กว่าตลิ่ง
อยู่ใน
เกณฑ์
แนว
โน้ม
วันนี้
ม.³ / วิ.
เมื่อวาน
ม.³ / วิ.
1 W.10A แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 6.60 578 -6.6 ปกติ ทรงตัว
2 P.67 แม่น้ำปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 492.50 72.25 -4 ปกติ ลดลง
3 P.103 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 6.80 480 81.80 -6.8 ปกติ ลดลง
4 P.1 แม่น้ำปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 405 107.10 -3.7 ปกติ ลดลง
5 P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 3.80 138.50 9.43 -3.8 ปกติ ลดลง
6 P.84 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ 4.00 91 5.07 -4 ปกติ ลดลง
7 P.81 น้ำแม่กวง สันกำแพง เชียงใหม่ 5.80 122.30 20.24 -5.8 ปกติ ลดลง
8 P.5 น้ำแม่กวง เมือง ลำพูน 5.00 131.50 30.50 -5 ปกติ ลดลง
9 P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน 5.40 210.40 28.80 -5.4 ปกติ ลดลง
10 P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านโฮ่ง ลำพูน 3.50 322.20 23.05 -3.5 ปกติ ลดลง
11 P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน 3.80 90.60 8.50 -3.8 ปกติ ลดลง
12 P.87 น้ำแม่ทา ป่าซาง ลำพูน 4.10 121 0.00 -4.1 ปกติ ลดลง
13 W.1C แม่น้ำวัง เมือง ลำปาง 5.20 651 3.50 -5.2 ปกติ ลดลง
14 Y.20 แม่น้ำยม สอง แพร่ 8.10 710 78.80 -8.1 ปกติ ลดลง
15 Y.1C แม่น้ำยม เมือง แพร่ 8.20 992 103.25 -8.2 ปกติ ลดลง
16 N.64 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 9.50 957 184.20 -9.5 ปกติ ลดลง
17 N.1 แม่น้ำน่าน เมือง น่าน 7.00 1,076 212.00 -7 ปกติ ลดลง
18 G.10 น้ำแม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 215.20 52.00 -3.5 ปกติ ลดลง
19 G.8 น้ำแม่ลาว แม่ลาว เชียงราย 4.00 186.50 58.98 -4 ปกติ ลดลง
20 I.17 น้ำอิง เมือง พะเยา 3.50 118 0.95 -3.5 ปกติ ลดลง
21 Sw.5A น้ำปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 659 141.40 -5 ปกติ ลดลง


4. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ที่ เขื่อน ความจุ ปริมาณใช้การ ปริมาณปัจจุบัน %
ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.5. สถานการณ์แนวโน้ม

  ************************************************

ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน


นายไพบูลย์ พุทธวงค์ นายสรายุทธ ยะแบน นายสมคิด สะเภาคำ
เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน