แบบตรวจสอบโทรมาตรขนาดเล็ก โครงการวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

Hydro Flow

ลุ่มน้ำ
ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Hydro Flow ระดับตลิ่ง เวลา การสื่อสาร ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี พนักงาน เครื่อง ค่าแตกต่าง


ลุ่มน้ำ
ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Hydro Flow ระดับตลิ่ง เวลา การสื่อสาร ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี พนักงาน เครื่อง ค่าแตกต่าง


ลุ่มน้ำ
ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Hydro Flow ระดับตลิ่ง เวลา การสื่อสาร ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี พนักงาน เครื่อง ค่าแตกต่าง


ลุ่มน้ำ
ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Hydro Flow ระดับตลิ่ง เวลา การสื่อสาร ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี พนักงาน เครื่อง ค่าแตกต่าง


Fiagship Projects

ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Fiagship Projects เวลา ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี การสื่อสาร ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน


127 สถานี (Unidata)

ลำดับ โทรมาตรขนาดเล็ก Neon ลุ่มน้ำ เวลา การสื่อสาร ระดับน้ำ หมายเหตุ
CODE ชื่อสถานี พนักงาน เครื่อง ค่าแตกต่าง