ฉบับก่อนหน้า (PDF)

ปี 2565

ปี 2564

06. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (1/12/64-3/12/64)
05. อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลทางอุทกวิทยาและการติดตามสถานการณ์น้ำ(31/3/64-2/4/64)
04. เยี่ยมชมห้องเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทางอุทกวิทยา(31/03/64)
03. เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประะทานภาคใต้มาดูงาน(30/03/64)
02. อบรมแผนการบริหารและจัดการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา(17/03/64)
01. ดำเนินการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทางอุทกวิทยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ(9-11/03/64)

ปี 2563

15. คณาจารย์และนิสิตจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศึกษาดูงาน
14. อบรมอากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์(16-17/11/63)
13. อบรม “งานปรับปรุงระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำผังน้ำ พ.ศ. 2563”(9-10/09/63)
12. ดูงานที่สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 (แม่แตง)(17/09/63)
11. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ อุโมงค์ส่งน้ำ แม่งัด-แม่กวงฯ(17/09/63)
10. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ฝายต้นน้ำลำธารเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริ(16/09/63)
09. ติดตามผลการเก็บข้อมูลน้ำฝน (28/08/63)
08. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่องานอุทกวิทยา (3-7/08/63)
07. การวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใต้โครงการ (Joint Assessment of Thailand and Myanmar on Flood and Drought for Transboundary Water Resources Management) “โครงการการประเมินร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านน้ำท่วมและภัยแล้ง เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำข้ามพรมแดน”(16/04/63)
06. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการสำรวจตะกอนแขวนลอยในลำน้ำธรรมชาติ (16/03/63)
05. การหาแนวทางพัฒนาการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลทางอุทกวิทยา (25/02/63)
04. นักศึกษาปีที่4 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เข้าศึกษาดูงานหัวข้อการทำวิจัยการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการการใช้น้ำของลุ่มน้ำกกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่วงฤดูแล้ง (12/02/63)
03. ร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ “กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลำน้ำเอ่อล้นตลิ่งในเขตเศรษฐกิจ (03/02/63)
02. การหาแนวทางและข้อสรุปถึงวิธีการทางาน, การเก็บข้อมูลน้าฝน และการส่งข้อมูลจากศูนย์อุทกฯเข้าระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (14/01/63)
01. การประชุม “สนทนากลุ่มเพื่อกำหนดดัชนีภัยแล้งสำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร (Focus group meeting for theidentification of drought indicators and indices Strengthening Thailand’s Agricultural drought Resilience (STAR))” (04-07/01/63)

ปี 2562

07. คณะทำงานปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่น ประชุมภารกิจด้านอุทกวิทยา(Working Group Hydrology) (29/12/2562)
06. คณะทำงานปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการพายุไต้ฝุ่น ประชุมภารกิจด้านอุทกวิทยา(Working Group Hydrology) (28/11/2562)
05. คณาจารย์และนิสิตจาก คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน (27/06/62)
04. คณาจารย์และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน (11/06/62)
03. นิสิตจากวิทยาลัยการชลประทาน และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน (07/06/62)
02. เข้าร่วมรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ (17-31/01/62)
01. คณะดูงานฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเข้ามาตรวจ,บำรุงรักษาและจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ (18-22/01/62)

ปี 2561

08. ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างศูนย์อุทกฯ (เชียงใหม่) & ศูนย์อุทกฯ (นครราชสีมา) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน (04-06/12/61)
07. คณะกรรมการใต้ฝุ่น มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย (07/11/61)
06. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (19/09/61)
05. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (29/06/61)
04. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากวิทยาลัยการชลประทาน และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (14/06/61)
03. คณาจารย์และนักวิจัยจาก 14 มหาวิทยาลับในยุโรปและเอเชียมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย (31/05/61)
02. คณะดูงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย (31/05/61)
01. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงาน (23/05/61)

ปี 2560

04. ประชุม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 3 (11/03/60)
03. ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (25/02/61)
02. คุณอรนุช กันธิยาใจและคณะทำงาน ฝ่ายเคมี สำนักวิจัยและพัฒนา ปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยจุดเก็บตัวอย่างน้ำ (19/01/60)
01. ประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง "ยุทธวิธีการออกแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์ น้ำท่วม กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนล่าง" (11/01/60)

ปี 2559

07. เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (29/03/59)
06. ผอช. ภาคเหนือตอนบน, วป.อช. ภาคเหนือตอนบน และ ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมศูนย์อุทกวิทยาภาค (16/03/59)
05. นายภาคภูมิ อรุณเมือง พร้อมผู้ติดตาม เยี่ยมชมศึกษาพร้อมร่วมวางแผนงานโทรมาตรของศูนย์ฯ (15/03/59)
04. ผอช. ภาคเหนือตอนบน และ ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ (09/03/59)
03. ผอช. ภาคเหนือตอนบน และ วป.อช. ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ (04/03/59)
02. ดร.ชัยพร ใจแก้ว และนายจรูญ แสนสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานสารสนเทศเทคโนโลยีของศูนย์ฯ (08/02/59)
01 .เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (05/02/59)

ปี 2556

01. เยี่ยมชมและดูงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน (3-5/02/56)


ปี 2555

09. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ คณะทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียฯ และคณะอนุกรรมการฯจ.สงขลา(25/09/55)
08. บริษัท FUJITSU SYSTEMS BUSINESS (THAILAND) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (24/09/55)
07. การศึกษาดูงานภาคสนาม "โครงการโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำกก" (3-4/09/55)
06. นร.โครงการเพชรเรยีนา ร.ร.เรยีนาฯ เชียงใหม่ ทัศนศึกษาดูงาน (18/07/55)
05. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการ Flagship (28/06/55)
04. มร. Thomas M. Donaldson และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (22/06/55)
03. ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบนจัดพิธีรับมอบงาน และงานเลี้ยงต้อนรับผอน.คนใหม่ - เลี้ยงส่งอดีตผอน. (08/06/55)
046. นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (07/06/55)

02. อาจารย์และนิสิตภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (17/05/55)
01. คณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (27/04/55)


ปี 2554

20. ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่ (10/10/54)
19. รายงานการประชุมการสอบเทียบอาคารชลประทาน ครั้งที่3/2554 (27/09/54)
18. นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยาย (23/09/54)
17. อาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และศึกษาดูงาน (07/09/54)
16. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และรับฟังการบรรยาย (24/08/54)
15. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และรับฟังการบรรยาย (17/08/54)
14. อธิบดีกรมชลฯ ตรวจงานเพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตภาคเหนือ (11/08/54)
13. ผส.ชป.1 และ ผส.ชป.2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตภาคเหนือ (03/08/54)
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำและปริมาณน้ำ (26-28/07/54)
11. นศ.ป.เอก จากม. Imperial College London เข้าดูงานและเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา (13-14/07/54)
10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบพยากรณ์โทรมาตรฯลุ่มน้ำปิงตอนบน (27/06/54)
09. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร"การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงาน (21/06/54)
08. เจ้าหน้าที่จากสำนักอุทกวิทยาฯ เข้าศึกษาดูงาน (08/06/54)
08. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค. 2554 (06/06/54)

07. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มก. เข้าศึกษาดูงาน (26/05/54)
06. เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน (10/05/54)

05. การประชุมการดำเนินโครงการสอบเทียบอาคารชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (10/05/54)
04. คณะนิสิตภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มก. เข้าศึกษาดูงาน (09/05/54)
03. กลุ่มผู้วิจัยโครงการ IMPAC-T เข้าศึกษาดูงาน (28/04/54)
02. นิสิตสถาบันพัฒนาการชลประทานเข้าฝึกเรียนภาคปฏิบัติ (23/03/54)

01. นักศึกษา มช. เข้าฝึกภาคปฏิบัติ (14/03/54)

ปี 2552
09. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กันยายน 2552
08. คณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงาน (31/08/52)
07. ผู้เข้าฝึกอบรบจากหลักสูตร Integrated Watershed Management เข้าศึกษาดูงาน (26/07/52)

06. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2552
05. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2552
04. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2552
03. สมาชิก JIID จากประเทศลาว, เวียดนาม, และกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (23/03/52)

02. นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (12/02/52)
01. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าศึกษาดูงาน (30/01/52)

ปี 2551
12. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
11. คณะเจ้าหน้าที่จาก JIID ประเทศญี่ปุ่นเข้าดูงาน (30/10/51)
10. อธิบดีกรมชลฯศรีลังกา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การมหาเวลีเข้าฟังบรรยายสรุป เรื่อง "การเตือนภัยน้ำท่วม" (15/09/51)

09. งานให้สัมภาษณ์ช่อง 5 และช่อง 7 เรื่อง "การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ" (08/09/51,15/09/51)

08. งานบรรยายความรู้ให้คณะฝึกอบรบหลักสูตรนานาชาติ Integrated Watershed Management (25/08/51)

07. คณะนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (13/06/51)
06. นักเรียน รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อยและ รร.เทศบาลวัดกู่คำ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (13/06/51)
05. งานบรรยาย หัวข้อ "การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกและดินโคลนถล่ม" (29/05/51)
04. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2551
03. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2551
02. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551
01. การประชุมเชิงปฏบัติการ ณ ศูนย์อุกทกฯ (30-31/01/51)

ปี 2550
01. คณะครูและนร.ค่ายเยาวชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน (21/12/50)


 

HOME