5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

สถานการณ์น้ำในเขื่อน
RESERVOIR STORAGE


สถานการณ์น้ำโครงการแม่แฝก-แม่งัด
สถานการณ์น้ำ
แม่แฝก-แม่งัด
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (ล่าสุด)
สถานการณ์น้ำในเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา
สถานการณ์น้ำโครงการฝายแม่แตง
สถานการณ์น้ำ
ฝายแม่แตง
สถานการณ์น้ำโครงการฝายแม่ยม
สถานการณ์น้ำ
ฝายแม่ยม
สถานการณ์น้ำโครงการฝายแม่ลาว
สถานการณ์น้ำ
เชียงราย-ฝายแม่ลาว
 ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญในเขตสำนักชลประทานที่ 2
สถานการณ์น้ำในเขื่อน
(สชป. 2)
 ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญในเขตสำนักชลประทานที่ 4
สถานการณ์น้ำในเขื่อน
(สชป. 4)
ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ
สภาพน้ำในเขื่อน
(ขนาดใหญ่)
Download เอกสาร PDF
สภาพน้ำในเขื่อน
(ขนาดกลาง)
ติดตามสภาพน้ำของเขื่อน กฟผ.
สภาพน้ำในเขื่อน
(กฟผ)
สภาพน้ำในอ่างขนาดใหญ่
สภาพน้ำในเขื่อน
(สารสนเทศ ชป.)
 ข้อมูลอาคารชลประทาน
ข้อมูลอาคารชลประทาน
สำนักชลประทานที่1-17
ปริมาณน้ำในเขื่อน/ฝาย
ปริมาณน้ำในเขื่อน/ฝาย
(รอบ 7 วัน)
สถานการณ์น้ำโครงการฝายแม่ยม
สถานการณ์น้ำ
เขื่อนกิ่วลม-กิ่วคอหมา
สถานการณ์น้ำโครงการฝายแม่ยม
การศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง


โครงการชลประทาน


สารสนเทศโครงการชลประทาน
สารสนเทศโครงการชลประทาน