โปรดเลือก
 • เปิดหรือดาวน์โหลด

  เอกสารการประชุมประจำเดือนของศูนย์ฯ ปี พ.ศ

  ลุ่มน้ำ
 • ภาคเหนือตอนบน
  หน่วยงาน | เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
  รายงานการประชุม
 • ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
  หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่
 • หน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน
 • หน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง
 • หน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ - พะเยา
 • หน่วยสำรวจฯ จ.น่าน
 • หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย
 • หน่วยสำรวจฯ จ.แม่ฮ่องสอน
 • หน่วยติดตามฯ ระบบโทรมาตร
 • หน่วยข้อมูลระดับน้ำ
 • หน่วยกิจกรรมพิเศษ
 • หน่วยติดตามข้อมูลอุตุ-อุทก
 • หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ
 • หน่วยวิเคราะห์ตะกอน
 • หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา
 • หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา