สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
2 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
67 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
68 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
69 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
70 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
71 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
72 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
73 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
74 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
75 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
83 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
91 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
92 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
94 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
96 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
101 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
102 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
103 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
105 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
113 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
114 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
118 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
123 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
124 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
125 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
127 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
140 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
145 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
146 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
147 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
149 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
150 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
152 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
153 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
157 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
158 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
159 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
160 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
161 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
162 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
167 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
168 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
169 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
171 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
172 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
174 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
177 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
178 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
179 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
180 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
182 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
184 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
188 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
189 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
190 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
191 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
192 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
193 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
194 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
195 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
196 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
197 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
201 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
202 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
203 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
204 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
205 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
206 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
207 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
208 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
209 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
210 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
211 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
212 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
213 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
214 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
215 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
216 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
218 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
219 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
223 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
224 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
225 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
226 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
227 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
228 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
233 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
234 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
235 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
237 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
238 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
240 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
241 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
243 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
244 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
245 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
246 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
248 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
249 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
250 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
251 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
253 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
255 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
256 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
257 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
258 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
259 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
260 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
261 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
262 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
263 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
266 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
268 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
269 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
270 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
271 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
272 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
273 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
277 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
278 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
279 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
281 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
282 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
283 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
284 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
285 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
288 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
289 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
290 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
291 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
292 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
293 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
294 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
295 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
296 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
297 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
298 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
299 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
300 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
301 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
302 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
303 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
304 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
305 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
306 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
307 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
308 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
310 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
311 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
312 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
313 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
314 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
315 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
316 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
317 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
318 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
319 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
321 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
322 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
323 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
324 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
325 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
326 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
327 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
328 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
329 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
330 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
331 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
332 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
333 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
334 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
335 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
337 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
338 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
339 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
340 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
341 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
342 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
343 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
344 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
345 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
346 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
347 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
348 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
349 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
350 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
351 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
352 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
353 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
354 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
355 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
356 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
357 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
358 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
359 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
360 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
361 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
362 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
363 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
364 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
365 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
366 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
367 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
368 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
369 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
370 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
371 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
372 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
373 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
374 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
375 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
376 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
377 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
378 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
379 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
380 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
381 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
382 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
383 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
384 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
385 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
386 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
387 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
388 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
389 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
390 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
391 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
392 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
393 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
394 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
395 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
396 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
397 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
398 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
399 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
400 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
401 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
402 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
403 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
404 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
405 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
406 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
407 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
408 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
409 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
410 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
411 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
412 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
413 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
414 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
415 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
416 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
417 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
418 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
419 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
420 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
421 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
422 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
423 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
424 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
425 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
426 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
427 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
428 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
429 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
430 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
431 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
432 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
433 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
434 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
435 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
436 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
437 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
438 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
439 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
440 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
441 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
442 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
443 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
444 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
445 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
446 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
447 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
448 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
449 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
450 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
451 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
452 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
453 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
454 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
455 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
456 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
457 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
458 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
459 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
460 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
461 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
462 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
463 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
464 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
465 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
466 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
467 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
468 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
469 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
470 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
471 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
472 160151 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
473 170181 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
474 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
475 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
476 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
477 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
478 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
479 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
480 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
481 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
482 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
483 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
484 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
485 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
486 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
487 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
488 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
489 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
490 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
491 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
492 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
493 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
494 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
495 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
496 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
497 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
498 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
499 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
500 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
501 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
502 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
503 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
504 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
505 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
506 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
507 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
508 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
509 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559