สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
2 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
3 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
4 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
8 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
10 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
11 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
12 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
13 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
14 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
15 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
16 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
17 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
19 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
22 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
23 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
24 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
25 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
26 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
27 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
29 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
30 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
31 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
32 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
33 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
34 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
35 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
36 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
37 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
38 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
39 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
41 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
44 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
46 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
47 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
48 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
52 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
54 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
55 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
56 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
57 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
58 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
59 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
60 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
61 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
63 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
66 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
68 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
69 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
70 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
74 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
76 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
77 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
78 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
79 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
80 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
81 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
82 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
83 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
85 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
88 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
90 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
91 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
92 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
94 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
96 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
98 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
99 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
100 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
101 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
102 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
103 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
104 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
105 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
107 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
110 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
112 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
113 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
114 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
115 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
118 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
120 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
121 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
122 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
123 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
124 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
125 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
126 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
127 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
129 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
132 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
133 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
134 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
135 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
136 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
137 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
140 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
142 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
143 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
144 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
145 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
146 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
147 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
148 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
149 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
150 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
151 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
152 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
153 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
154 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
156 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
157 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
158 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
159 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
160 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
161 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
162 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
164 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
165 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
166 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
167 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
168 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
169 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
170 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
171 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
172 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
173 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
174 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
176 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
178 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
179 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
180 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
181 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
182 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
184 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
186 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
187 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
188 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
189 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
190 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
191 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
192 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
193 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
194 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
195 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
196 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
197 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
198 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
199 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
200 16330 W.16Aบ้านไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
201 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
202 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
204 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
205 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
206 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
207 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
208 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
209 17181 P.76 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
210 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
211 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
212 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
213 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
214 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
215 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
216 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
217 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
218 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
219 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
220 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
222 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
223 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
224 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
225 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
226 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
227 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
228 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
229 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
230 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
231 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
232 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
233 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
234 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
235 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
236 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
237 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
238 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
239 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
240 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
241 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
242 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
243 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
244 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
245 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
246 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
247 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
248 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
249 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
250 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
251 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
252 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
253 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
254 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
255 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
256 160151 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
257 160331 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
258 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
259 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
260 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
261 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
262 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
263 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
264 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
265 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
266 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
267 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
268 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
269 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
270 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
271 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
272 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
273 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
274 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
275 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
276 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
277 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
278 160331 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
279 160151 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
280 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
281 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
282 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
283 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
284 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
285 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
286 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
287 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
288 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
289 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
290 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
291 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
292 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
293 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
294 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
295 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
296 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
297 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
298 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
299 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
300 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
301 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
302 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
303 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
304 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
305 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
306 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
307 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
308 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
309 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
310 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
311 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
312 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
313 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
314 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
315 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
317 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
318 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
319 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
320 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
321 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
322 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
323 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
324 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
325 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
326 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
327 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
328 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
329 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
330 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
331 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
332 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
333 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
334 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
335 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
336 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
337 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
338 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
339 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
340 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
341 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
342 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
343 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
344 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
345 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
346 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
347 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
348 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
349 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
350 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
351 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
352 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
353 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
354 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
355 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
356 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
357 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
358 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
359 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
360 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
361 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
362 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
363 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
364 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
365 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
366 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
367 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
368 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
369 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
370 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
371 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
372 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
373 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
374 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
375 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
376 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
377 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
378 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
379 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
380 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
381 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
382 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
383 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
384 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
385 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
386 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
387 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
388 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
389 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
390 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
391 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
392 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
393 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
394 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
395 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
396 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
397 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
398 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
399 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
400 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
401 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
402 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
403 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
404 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
405 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
406 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
407 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
408 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
409 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
410 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
411 170181 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
412 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
413 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
414 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
415 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
416 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
417 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
418 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
419 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
420 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
421 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
422 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
423 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
424 071560 บ้านสบสอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
425 080270 บ้านสันทรายหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
426 280331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
427 160331 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
428 160151 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
429 170181 ชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
430 071511 บ้านห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
431 070780 บ้านนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
432 070770 บ้านเตาบ่ม อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
433 070760 บ้านห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
434 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
435 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
436 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
437 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
438 071011 บ้านขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
439 070810 ทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
440 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
441 07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
442 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
443 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
444 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
445 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
446 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
447 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
448 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
449 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
450 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
451 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
452 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
453 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
454 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
455 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
456 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
457 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
458 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
459 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
460 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
461 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
462 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
463 73100 บ้านฝายกวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
464 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
465 07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559