สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
69 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
70 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
74 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
75 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
76 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
77 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
78 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
82 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
83 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
91 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
92 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
94 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
96 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
101 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
102 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
103 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
105 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
113 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
114 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
118 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
123 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
124 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
125 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
127 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
140 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
145 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
146 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
147 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
149 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
150 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
152 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
153 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
157 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
158 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
159 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
160 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
161 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
162 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
163 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
164 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
165 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
166 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
167 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
168 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
169 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
170 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
171 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
172 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
173 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
174 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
175 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
176 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
177 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
180 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
183 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
184 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
185 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
190 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
191 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
192 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
194 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
195 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
197 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
198 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
201 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
202 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
203 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
204 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
205 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
206 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
207 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
212 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
213 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
214 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
216 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
217 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
219 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
220 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
223 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
224 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
225 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
227 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
228 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
229 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
230 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
234 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
235 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
236 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
238 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
239 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
241 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
242 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
245 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
246 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
247 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
248 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
249 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
250 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
251 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
255 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
256 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
257 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
258 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
260 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
261 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
262 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
263 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
264 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
268 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
269 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
271 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
272 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
273 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
278 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
279 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
280 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
282 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
283 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
285 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
286 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
289 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
290 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
291 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
292 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
293 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
294 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
295 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
296 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
300 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
301 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
302 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
304 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
305 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
307 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
308 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
310 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
311 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
312 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
313 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
314 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
315 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
317 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
322 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
323 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
324 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
326 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
327 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
329 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
330 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
334 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
335 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
337 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
338 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
339 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
343 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
344 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
345 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
346 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
348 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
349 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
350 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
351 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
352 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
354 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
355 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
356 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
357 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
358 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
359 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
360 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
361 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
362 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
363 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
364 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
366 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
367 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
368 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
369 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
370 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
371 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
372 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
373 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
374 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
375 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
376 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
377 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
378 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
379 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
380 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
381 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
382 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
383 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
384 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
386 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
387 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
388 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
389 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
390 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
391 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
392 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
393 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
394 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
395 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
396 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
397 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
398 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
399 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
400 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
401 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
402 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
403 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
404 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
405 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
406 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
407 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
408 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
409 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
410 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
411 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
412 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
413 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
414 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
415 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
416 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
417 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
418 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
419 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
420 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
421 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
422 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
423 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
424 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
425 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
426 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
427 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
428 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
429 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
430 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
431 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
432 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
433 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
434 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
435 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
436 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
437 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
438 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
439 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
440 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
441 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
442 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
443 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
444 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
445 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
446 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
447 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
448 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
449 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
450 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
451 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
452 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
454 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
455 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
456 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
457 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
458 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
459 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
460 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
461 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
462 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
463 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
464 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
465 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
466 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
467 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
468 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
469 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
470 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
471 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
472 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
473 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
474 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
475 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
476 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
477 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
478 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
479 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
480 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
481 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
482 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
483 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
484 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
485 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
486 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
487 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
488 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
489 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
490 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
491 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
492 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
493 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
494 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
495 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
496 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
497 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
498 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
499 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
500 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
501 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
502 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
503 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
504 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
505 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
506 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
507 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
508 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
509 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
510 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
511 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
512 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
513 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
514 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
515 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
516 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
517 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
518 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
519 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
520 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
521 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
522 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
523 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
524 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
525 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
526 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
527 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
528 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
529 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
530 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
531 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
532 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
533 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
534 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
535 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
536 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
537 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
538 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
539 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
540 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
541 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
542 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
543 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
544 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
545 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
546 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
547 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
548 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
549 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
550 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
551 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
552 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
553 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
554 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
555 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
556 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
557 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
558 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
559 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
560 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
561 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
562 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
563 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
564 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
565 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
566 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
567 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
568 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
569 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
570 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
571 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
572 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
573 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
574 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
575 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
576 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
577 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
578 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
579 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
580 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
581 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
582 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
583 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
584 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
585 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
586 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
587 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
588 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
589 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
590 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
591 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
592 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
593 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
594 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
595 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
596 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
597 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
598 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
599 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
600 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
601 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
602 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
603 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
604 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
605 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
606 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
607 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
608 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
609 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
610 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
611 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
612 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
613 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
614 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
615 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
616 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
617 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
618 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
619 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
620 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
621 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
622 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
623 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
624 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
625 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
626 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
627 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
628 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
629 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
630 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
631 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
632 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
633 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
634 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
635 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
636 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
637 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
638 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
639 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
640 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
641 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
642 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
643 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
644 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
645 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
646 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
647 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
648 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
649 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
650 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
651 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
652 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
653 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
654 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
655 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
656 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
657 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
658 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
659 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
660 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
661 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
662 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
663 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
664 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
665 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
666 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
667 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
668 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
669 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
670 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
671 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
672 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
673 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
674 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
675 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
676 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
677 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
678 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
679 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
680 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
681 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
682 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
683 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
684 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
685 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
686 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
687 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
688 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
689 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
690 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
691 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
692 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
693 160151 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
694 170181 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
695 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
696 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
697 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
698 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
699 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
700 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
701 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
702 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
703 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
704 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
705 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
706 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
707 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
708 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
709 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
710 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
711 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
712 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
713 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
714 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
715 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
716 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
717 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
718 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
719 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
720 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
721 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
722 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
723 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
724 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
725 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
726 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
727 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
728 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
729 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
730 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559