สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
69 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
70 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
71 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
72 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
73 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
74 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
75 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
76 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
77 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
78 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
79 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
80 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
81 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
82 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
83 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
84 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
85 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
86 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
87 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
88 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
89 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
90 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
91 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
92 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
93 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
94 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
95 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
96 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
97 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
98 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
99 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
100 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
101 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
102 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
103 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
104 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
105 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
106 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
107 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
108 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
109 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
110 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
111 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
112 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
113 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
114 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
115 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
117 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
118 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
119 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
120 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
121 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
122 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
123 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
124 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
125 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
126 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
127 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
128 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
129 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
130 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
131 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
132 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
133 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
135 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
136 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
137 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
138 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
139 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
140 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
141 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
142 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
143 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
144 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
145 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
146 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
147 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
148 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
149 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
150 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
151 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
152 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
153 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
154 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
155 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
156 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
157 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
158 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
159 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
160 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
161 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
162 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
163 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
164 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
165 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
166 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
167 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
168 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
169 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
170 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
171 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
172 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
173 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
174 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
175 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
176 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
177 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
180 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
183 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
184 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
185 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
190 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
191 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
192 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
194 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
195 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
197 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
198 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
201 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
202 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
203 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
204 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
205 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
206 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
207 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
208 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
212 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
213 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
214 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
216 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
217 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
219 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
220 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
224 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
225 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
226 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
227 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
228 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
229 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
230 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
234 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
235 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
236 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
238 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
239 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
241 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
242 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
245 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
246 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
247 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
248 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
249 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
250 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
251 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
255 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
256 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
257 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
258 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
260 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
261 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
262 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
263 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
264 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
268 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
269 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
271 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
272 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
273 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
278 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
279 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
280 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
282 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
283 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
285 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
286 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
290 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
291 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
292 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
293 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
294 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
295 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
296 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
300 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
301 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
302 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
304 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
305 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
307 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
308 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
310 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
311 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
312 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
313 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
314 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
315 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
317 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
321 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
322 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
323 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
324 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
325 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
326 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
327 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
328 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
329 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
330 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
334 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
335 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
336 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
337 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
338 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
339 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
343 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
344 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
345 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
346 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
348 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
349 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
350 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
351 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
352 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
354 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
355 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
356 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
357 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
358 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
359 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
360 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
361 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
362 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
363 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
364 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
366 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
367 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
368 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
369 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
370 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
371 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
372 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
373 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
374 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
375 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
376 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
377 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
378 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
379 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
380 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
381 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
382 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
383 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
384 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
386 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
387 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
388 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
389 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
390 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
391 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
392 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
393 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
394 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
395 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
396 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
397 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
398 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
399 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
400 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
401 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
402 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
403 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
404 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
405 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
406 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
407 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
408 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
409 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
410 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
411 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
412 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
413 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
414 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
415 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
416 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
417 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
418 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
419 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
420 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
421 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
422 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
423 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
424 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
425 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
426 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
427 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
428 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
429 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
430 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
431 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
432 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
433 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
434 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
435 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
436 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
437 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
438 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
439 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
440 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
441 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
442 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
443 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
444 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
445 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
446 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
447 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
448 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
449 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
450 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
451 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
452 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
453 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
454 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
455 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
456 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
457 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
458 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
459 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
460 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
461 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
462 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
463 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
464 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
465 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
466 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
467 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
468 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
469 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
470 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
471 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
472 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
473 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
474 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
475 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
476 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
477 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
478 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
479 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
480 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
481 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
482 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
483 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
484 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
485 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
486 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
487 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
488 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
489 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
490 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
491 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
492 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
493 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
494 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
495 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
496 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
497 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
498 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
499 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
500 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
501 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
502 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
503 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
504 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
505 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
506 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
507 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
508 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
509 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
510 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
511 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
512 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
513 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
514 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
515 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
516 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
517 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
518 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
519 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
520 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
521 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
522 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
523 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
524 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
525 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
526 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
527 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
528 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
529 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
530 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
531 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
532 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
533 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
534 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
535 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
536 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
537 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
538 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
539 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
540 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
541 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
542 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
543 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
544 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
545 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
546 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
547 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
548 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
549 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
550 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
551 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
552 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
553 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
554 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
555 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
556 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
557 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
558 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
559 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
560 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
561 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
562 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
563 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
564 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
565 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
566 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
567 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
568 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
569 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
570 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
571 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
572 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
573 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
574 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
575 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
576 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
577 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
578 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
579 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
580 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
581 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
582 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
583 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
584 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
585 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
586 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
587 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
588 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
589 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
590 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
591 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
592 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
593 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
594 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
595 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
596 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
597 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
598 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
599 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
600 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
601 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
602 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
603 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
604 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
605 160151 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
606 170181 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
607 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
608 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
609 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
610 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
611 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
612 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
613 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
614 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
615 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
616 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
617 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
618 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
619 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
620 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
621 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
622 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
623 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
624 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
625 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
626 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
627 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
628 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
629 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
630 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
631 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
632 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
633 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
634 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
635 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
636 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
637 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
638 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
639 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
640 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
641 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
642 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559