สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
3 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
4 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
5 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
6 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
7 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
8 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
9 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
10 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
11 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
12 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
13 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
14 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
15 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
16 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
17 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
18 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
19 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
20 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
21 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
22 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
23 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
24 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
25 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
26 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
27 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
28 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
29 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
30 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
31 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
32 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
33 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
34 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
35 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
36 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
37 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
38 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
39 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
40 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
41 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
42 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
43 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
44 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
45 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
46 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
47 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
48 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
49 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
50 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
51 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
52 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
53 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
54 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
55 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
56 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
57 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
58 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
59 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
60 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
61 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
62 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
63 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
64 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
65 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
66 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
67 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
69 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
70 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
71 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
72 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
73 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
74 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
75 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
76 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
77 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
78 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
79 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
80 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
81 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
82 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
83 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
84 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
85 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
86 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
87 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
88 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
89 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
90 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
91 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
92 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
93 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
94 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
95 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
96 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
97 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
98 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
99 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
100 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
101 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
102 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
103 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
104 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
105 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
106 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
107 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
108 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
109 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
110 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
111 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
112 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
113 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
114 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
115 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
117 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
118 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
119 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
120 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
121 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
122 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
123 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
124 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
125 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
126 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
127 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
128 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
129 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
130 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
131 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
132 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
133 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
137 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
138 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
139 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
140 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
141 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
142 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
143 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
144 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
145 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
146 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
147 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
148 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
149 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
150 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
151 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
152 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
153 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
154 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
155 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
156 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
157 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
158 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
159 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
160 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
161 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
162 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
163 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
164 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
165 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
166 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
167 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
168 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
169 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
170 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
171 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
172 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
173 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
174 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
175 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
176 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
177 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
180 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
183 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
184 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
185 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
190 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
191 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
192 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
194 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
195 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
197 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
198 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
201 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
202 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
203 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
204 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
205 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
206 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
207 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
212 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
213 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
214 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
216 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
217 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
219 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
220 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
222 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
223 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
224 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
225 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
226 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
227 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
228 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
229 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
230 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
234 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
235 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
236 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
238 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
239 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
241 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
242 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
245 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
246 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
247 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
248 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
249 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
250 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
251 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
255 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
256 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
257 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
259 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
260 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
262 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
263 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
264 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
268 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
269 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
270 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
271 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
272 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
273 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
278 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
279 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
280 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
282 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
283 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
285 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
286 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
290 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
291 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
292 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
293 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
294 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
295 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
296 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
300 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
301 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
302 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
304 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
305 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
307 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
308 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
310 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
311 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
312 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
313 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
314 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
315 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
317 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
318 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
320 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
321 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
322 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
323 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
324 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
325 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
326 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
327 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
328 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
329 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
330 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
333 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
334 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
335 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
336 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
337 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
338 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
339 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
340 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
343 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
344 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
345 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
346 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
348 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
349 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
350 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
351 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
352 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
354 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
355 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
356 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
357 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
358 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
359 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
360 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
361 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
362 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
363 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
364 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
366 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
367 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
368 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
369 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
370 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
371 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
372 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
373 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
374 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
375 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
376 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
377 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
378 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
379 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
380 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
381 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
382 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
383 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
384 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
385 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
386 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
387 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
388 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
389 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
390 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
391 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
392 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
393 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
394 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
395 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
396 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
397 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
398 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
399 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
400 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
401 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
402 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
403 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
404 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
405 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
406 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
407 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
408 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
409 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
410 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
411 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
412 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
413 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
414 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
415 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
416 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
417 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
418 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
419 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
420 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
421 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
422 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
423 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
424 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
425 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
426 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
427 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
428 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
429 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
430 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
431 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
432 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
433 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
434 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
435 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
436 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
437 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
438 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
439 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
440 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
441 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
442 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
443 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
444 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
445 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
446 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
447 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
448 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
449 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
450 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
451 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
452 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
454 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
455 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
456 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
457 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
458 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
459 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
460 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
461 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
462 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
463 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
464 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
465 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
466 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
467 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
468 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
469 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
470 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
471 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
472 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
473 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
474 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
475 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
476 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
477 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
478 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
479 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
480 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
481 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
482 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
483 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
484 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
485 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
486 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
487 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
488 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
489 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
490 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
491 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
492 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
493 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
494 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
495 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
496 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
497 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
498 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
499 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
500 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
501 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
502 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
503 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
504 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
505 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
506 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
507 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
508 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
509 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
510 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
511 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
512 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
513 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
514 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
515 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
516 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
517 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
518 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
519 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
520 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
521 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
522 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
523 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
524 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
525 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
526 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
527 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
528 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
529 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
530 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
531 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
532 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
533 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
534 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
535 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
536 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
537 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
538 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
539 160151 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
540 170181 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
541 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
542 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
543 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
544 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
545 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
546 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
547 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
548 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
549 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
550 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
551 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
552 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
553 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
554 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
555 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
556 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
557 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
558 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
559 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
560 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
561 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
562 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
563 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
564 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
565 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
566 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
567 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
568 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
569 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
570 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
571 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
572 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
573 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
574 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
575 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
576 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559