สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
8 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
9 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
10 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
11 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
12 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
16 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
17 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2563
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2563
45 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
46 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
47 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
48 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
49 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
50 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2563
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
69 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
70 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
74 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
83 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2562
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
91 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
92 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
93 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
94 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
95 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
96 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
97 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
98 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
99 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
100 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
101 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
102 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
103 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
104 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
105 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
106 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
107 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
108 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
109 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
110 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2562
111 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
112 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
113 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
114 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
115 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
116 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
117 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
118 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
119 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
120 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
121 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
122 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
123 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
124 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
125 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
126 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
127 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
128 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
129 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
130 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
131 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
132 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2562
133 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
134 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
135 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
136 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
137 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
138 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
139 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
140 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
141 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
142 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
143 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
144 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
145 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
146 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
147 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
148 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
149 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
150 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
151 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
152 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
153 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
154 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2562
155 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
157 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
158 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
159 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
160 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
161 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
162 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
163 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
164 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
165 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
166 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
167 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
168 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
169 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
170 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
171 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
172 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
173 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
174 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
175 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
176 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2562
177 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
178 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
179 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
180 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
181 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
182 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
183 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
184 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
185 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
186 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
187 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
188 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
189 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
190 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
191 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
192 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
193 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
194 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
195 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
196 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
197 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
198 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2562
199 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
200 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
201 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
202 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
203 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
204 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
205 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
206 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
207 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
209 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
211 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
212 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
213 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
214 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
216 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
217 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
218 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
219 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
220 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
221 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
223 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
224 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
225 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
226 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
227 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
228 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
229 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
230 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
231 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
232 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
233 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
234 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
235 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
236 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
237 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
238 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
239 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
240 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
241 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
242 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
243 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
244 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
245 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
246 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
247 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
248 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
249 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
250 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
251 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
252 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
253 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
254 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
255 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
256 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
257 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
258 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
259 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
260 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
261 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
262 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
263 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
264 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
265 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
266 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
267 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
268 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
269 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
270 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
271 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
272 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
273 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
274 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
275 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
276 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
277 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
278 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
279 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
280 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
281 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
282 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
283 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
284 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
285 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
286 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
287 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
288 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
289 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
290 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
291 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
292 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
293 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
294 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
295 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
296 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
297 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
298 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
299 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
300 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
301 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
302 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
303 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
304 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
305 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
306 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
307 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
308 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
309 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
310 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
311 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
312 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
313 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
314 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
315 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
317 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
322 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
323 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
324 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
326 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
327 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
329 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
330 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
332 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
333 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
334 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
335 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
336 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
337 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
338 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
339 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
343 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
344 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
345 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
346 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
347 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
348 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
349 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
350 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
351 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
352 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
354 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
355 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
356 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
357 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
358 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
359 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
360 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
361 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
362 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
363 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
364 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
366 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
367 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
368 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
369 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
370 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
371 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
372 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
373 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
374 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
375 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
376 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
377 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
378 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
379 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
380 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
381 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
382 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
383 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
384 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
386 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
387 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
388 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
389 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
390 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
391 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
392 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
393 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
394 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
395 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
396 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
397 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
398 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
399 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
400 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
401 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
402 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
403 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
404 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
405 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
406 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
407 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
408 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
409 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
410 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
411 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
412 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
413 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
414 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
415 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
416 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
417 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
418 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
419 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
420 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
421 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
422 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
423 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
424 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
425 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
426 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
427 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
428 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
429 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
430 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
431 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
432 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
433 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
434 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
435 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
436 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
437 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
438 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
439 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
440 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
441 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
442 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
443 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
444 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
445 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
446 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
447 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
448 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
449 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
450 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
451 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
452 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
454 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
455 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
456 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
457 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
458 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
459 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
460 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
461 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
462 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
463 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
464 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
465 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
466 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
467 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
468 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
469 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
470 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
471 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
472 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
473 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
474 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
475 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
476 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
477 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
478 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
479 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
480 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
481 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
482 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
483 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
484 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
485 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
486 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
487 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
488 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
489 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
490 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
491 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
492 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
493 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
494 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
495 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
496 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
497 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
498 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
499 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
500 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
501 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
502 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
503 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
504 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
505 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
506 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
507 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
508 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
509 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
510 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
511 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
512 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
513 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
514 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
515 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
516 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
517 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
518 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
519 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
520 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
521 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
522 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
523 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
524 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
525 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
526 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
527 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
528 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
529 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
530 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
531 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
532 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
533 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
534 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
535 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
536 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
537 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
538 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
539 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
540 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
541 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
542 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
543 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
544 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
545 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
546 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
547 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
548 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
549 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
550 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
551 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
552 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
553 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
554 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
555 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
556 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
557 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
558 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
559 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
560 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
561 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
562 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
563 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
564 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
565 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
566 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
567 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
568 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
569 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
570 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
571 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
572 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
573 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
574 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
575 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
576 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
577 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
578 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
579 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
580 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
581 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
582 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
583 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
584 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
585 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
586 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
587 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
588 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
589 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
590 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
591 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
592 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
593 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
594 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
595 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
596 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
597 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
598 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
599 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
600 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
601 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
602 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
603 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
604 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
605 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
606 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
607 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
608 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
609 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
610 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
611 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
612 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
613 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
614 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
615 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
616 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
617 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
618 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
619 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
620 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
621 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
622 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
623 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
624 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
625 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
626 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
627 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
628 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
629 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
630 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
631 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
632 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
633 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
634 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
635 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
636 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
637 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
638 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
639 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
640 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
641 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
642 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
643 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
644 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
645 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
646 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
647 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
648 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
649 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
650 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
651 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
652 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
653 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
654 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
655 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
656 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
657 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
658 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
659 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
660 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
661 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
662 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
663 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
664 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
665 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
666 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
667 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
668 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
669 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
670 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
671 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
672 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
673 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
674 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
675 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
676 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
677 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
678 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
679 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
680 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
681 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
682 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
683 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
684 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
685 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
686 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
687 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
688 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
689 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
690 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
691 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
692 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
693 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
694 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
695 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
696 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
697 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
698 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
699 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
700 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
701 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
702 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
703 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
704 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
705 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
706 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
707 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
708 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
709 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
710 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
711 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
712 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
713 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
714 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
715 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
716 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
717 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
718 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
719 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
720 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
721 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
722 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
723 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
724 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
725 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
726 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
727 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
728 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
729 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
730 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
731 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
732 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
733 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
734 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
735 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
736 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
737 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
738 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
739 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
740 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
741 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
742 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
743 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
744 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
745 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
746 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
747 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
748 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
749 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
750 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
751 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
752 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
753 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
754 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
755 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
756 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
757 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
758 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
759 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
760 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
761 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
762 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
763 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
764 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
765 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
766 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
767 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
768 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
769 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
770 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
771 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
772 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
773 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
774 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
775 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
776 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
777 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
778 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
779 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
780 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
781 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
782 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
783 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
784 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
785 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
786 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
787 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
788 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
789 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
790 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
791 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
792 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
793 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
794 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
795 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
796 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
797 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
798 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
799 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
800 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
801 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
802 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
803 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
804 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
805 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
806 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
807 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
808 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
809 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
810 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
811 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
812 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
813 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
814 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
815 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
816 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
817 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
818 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
819 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
820 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
821 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
822 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560