สถิติระดับน้ำประจำเดือน (อ.ท.1-04)
ลำดับที่ สถานี เดือน ปีน้ำ แสดง Export to Excel
1 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
2 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
3 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
4 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
5 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
6 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
7 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
8 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
9 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
10 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
11 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
12 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
13 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
14 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
15 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
16 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
17 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
18 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
19 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
20 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
21 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
22 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2562
23 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
24 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
25 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
26 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
27 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
28 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
29 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
30 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
31 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
32 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
33 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
34 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
35 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
36 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
37 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
38 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
39 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
40 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
41 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
42 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
43 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
44 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2562
45 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
46 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
47 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
48 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
49 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
50 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
51 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
52 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
53 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
54 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
55 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
56 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
57 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
58 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
59 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
60 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
61 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
62 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
63 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
64 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
65 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
66 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2562
67 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
68 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
69 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
70 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
71 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
72 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
73 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
74 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
75 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
76 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
77 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
78 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
79 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
80 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
81 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
82 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
83 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
84 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
85 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
86 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
87 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
88 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2562
89 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
90 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
91 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
92 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
93 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
94 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
95 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
96 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
97 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
98 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
99 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
100 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
101 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
102 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
103 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
104 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
105 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
106 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
107 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
108 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
109 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
110 16022 อ.แจ้ห่ม อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
111 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2562
112 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
113 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
114 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
115 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
116 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
117 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
118 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
119 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
120 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
121 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
122 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
123 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
124 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
125 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
126 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
127 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
128 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
129 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
130 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
131 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
132 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
133 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2562
134 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
135 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
136 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
137 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
138 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
139 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
140 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
141 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
142 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
143 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
144 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
145 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
146 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
147 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
148 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
149 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
150 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
151 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
152 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
153 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
154 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
155 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2561
156 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
157 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
158 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
159 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
160 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
161 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
162 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
163 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
164 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
165 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
166 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
167 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
168 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
169 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
170 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
171 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
172 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
173 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
174 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
175 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
176 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
177 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2561
178 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
179 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
180 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
181 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
182 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
183 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
184 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
185 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
186 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
187 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
188 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
189 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
190 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
191 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
192 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
193 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
194 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
195 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
196 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
197 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
198 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
199 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2561
200 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
201 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
202 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
203 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
204 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
205 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
206 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
207 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
208 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
209 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
210 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
211 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
212 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
213 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
214 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
215 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
216 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
217 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
218 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
219 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
220 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
221 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2561
222 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
223 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
224 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
225 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
226 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
227 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
228 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
229 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
230 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
231 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
232 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
233 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
234 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
235 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
236 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
237 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
238 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
239 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
240 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
241 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
242 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
243 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2561
244 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
245 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
246 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
247 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
248 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
249 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
250 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
251 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
252 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
253 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
254 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
255 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
256 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
257 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
258 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
259 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
260 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
261 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
262 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
263 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
264 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
265 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2561
266 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
267 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
268 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
269 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
270 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
271 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
272 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
273 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
274 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
275 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
276 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
277 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
278 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
279 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
280 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
281 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
282 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
283 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
284 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
285 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
286 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
287 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2561
288 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
289 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
290 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
291 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
292 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
293 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
294 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
295 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
296 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
297 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
298 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
299 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
300 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
301 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
302 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
303 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
304 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
305 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
306 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
307 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
308 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
309 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2561
310 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
311 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
312 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
313 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
314 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
315 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
316 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
317 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
318 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
319 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
320 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
321 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
322 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
323 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
324 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
325 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
326 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
327 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
328 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
329 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
330 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
331 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2561
332 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
333 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
334 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
335 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
336 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
337 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
338 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
339 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
340 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
341 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
342 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
343 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
344 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
345 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
346 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
347 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
348 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
349 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
350 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
351 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
352 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
353 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2561
354 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
355 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
356 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
357 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
358 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
359 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
360 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
361 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
362 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
363 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
364 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
365 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
366 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
367 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
368 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
369 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
370 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
371 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
372 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
373 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
374 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
375 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2561
376 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
377 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
378 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
379 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
380 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
381 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
382 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
383 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
384 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
385 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
386 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
387 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
388 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
389 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
390 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
391 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
392 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
393 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
394 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
395 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
396 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
397 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2561
398 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
399 16330 W.16A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
400 16151 W.15A อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
401 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
402 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
403 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
404 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
405 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
406 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
407 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
408 17181 บ้านแม่อีไฮ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
409 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
410 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
411 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
412 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
413 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
414 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
415 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
416 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
417 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
418 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
419 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2560
420 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
421 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
422 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
423 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
424 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
425 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
426 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
427 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
428 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
429 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
430 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
431 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
432 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
433 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
434 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
435 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
436 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
437 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
438 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
439 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
440 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
441 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กุมภาพันธ์ 2560
442 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
443 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
444 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
445 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
446 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
447 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
448 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
449 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
450 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
451 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
452 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
453 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
454 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
455 160151 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
456 160331 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
457 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
458 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
459 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
460 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
461 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
462 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
463 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มกราคม 2560
464 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
465 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
466 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
467 170181 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
468 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
469 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
470 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
471 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
472 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
473 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
474 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
475 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
476 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
477 160331 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
478 160151 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
479 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
480 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
481 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
482 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
483 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
484 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
485 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ธันวาคม 2560
486 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
487 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
488 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
489 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
490 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
491 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
492 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
493 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
494 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
495 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
496 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
497 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
498 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
499 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
500 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
501 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
502 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
503 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
504 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
505 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
506 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
507 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
508 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
509 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
510 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
511 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
512 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
513 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
514 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
515 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
516 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
517 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
518 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
519 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
520 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
521 160331 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
522 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
523 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
524 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
525 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
526 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
527 160151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
528 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
529 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
530 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
531 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
532 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
533 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
534 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
535 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
536 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
537 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
538 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
539 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
540 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
541 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
542 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
543 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
544 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
545 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
546 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
547 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
548 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
549 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
550 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
551 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
552 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
553 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
554 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
555 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
556 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
557 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
558 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
559 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
560 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
561 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
562 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
563 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
564 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
565 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
566 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
567 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
568 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
569 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
570 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
571 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
572 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
573 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
574 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
575 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
576 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
577 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
578 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
579 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
580 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
581 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
582 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
583 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
584 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
585 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
586 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
587 170181 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
588 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
589 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
590 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
591 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
592 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
593 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
594 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
595 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
596 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
597 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
598 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
599 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
600 160151 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
601 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
602 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
603 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
604 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
605 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
606 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
607 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
608 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
609 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
610 170181 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
611 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
612 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
613 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
614 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
615 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
616 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
617 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
618 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
619 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
620 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
621 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤศจิกายน 2560
622 730171 บ้านมาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
623 071560 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
624 080270 หน่วยอุทกวิทยา จ.เชียงราย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
625 280331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
626 160331 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
627 160151 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
628 170181 โครงการชลประทานน่าน อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
629 071511 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
630 070780 อนามัยนาเม็ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
631 070770 อนามัยห้วยแก้ว อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
632 070760 อนามัยห้วยหม้อ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
633 070751 บ้านม่วงป๊อก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
634 070731 บ้านหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
635 400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
636 400111 Y.20 บ้านห้วยสัก อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
637 071011 โครงการหลวงขุนวาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
638 070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
639 070801 น้ำแม่วาง อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
640 07790 อบต.เทพเสด็จ อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
641 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
642 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
643 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด ตุลาคม 2560
644 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
645 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
646 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กันยายน 2560
647 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
648 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
649 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด สิงหาคม 2560
650 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
651 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
652 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด กรกฎาคม 2560
653 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
654 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
655 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มิถุนายน 2560
656 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
657 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
658 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด พฤษภาคม 2560
659 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
660 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
661 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด เมษายน 2560
662 73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
663 20111 น้ำปาย อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559
664 07391 สชป.1 อำเภอ จังหวัด มีนาคม 2559