ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเชิญประชุมติดตามผลการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2559 พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน (รอบเวรส่งน้ำที่ 1) สชป.1/24/2559 13 ม.ค. 2559 13 ม.ค. 2559 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จ.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559 Eผสล.บก.2052/58 12 ม.ค. 2559 12 ม.ค. 2559 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกันไว้เบิกเหลือมปีในระบบ BIS ผส.บอ.154/2559 12 ม.ค. 2559 08 ม.ค. 2559 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ใบแจ้งยอดหนี้ เดือน ธ.ค.58 หมายเลข 054716196 0000554318147 11 ม.ค. 2559 07 ม.ค. 2559 TOT ศูนย์ฯ
แจ้งยอดหนี้ค้างชำระ 4 งวด (09/58 - 12/58 ) มท5307.4/มส0012/2559/9 11 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ไฟฟ้า (แม่ฮ่องสอน) ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง w10A สชป.2.10/03 11 ม.ค. 2559 04 ม.ค. 2559 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Eผวง.ผง.76/59 11 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน ธค.58 หมายเลขA053300086 4161080500664 11 ม.ค. 2559 08 ม.ค. 2559 3BB ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน ธค.58 มท55110-32/313 11 ม.ค. 2559 04 ม.ค. 2559 ประปา (ชร.) ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน ธ.ค. 58 เลขผู้ใช้ 075713-9 มท55110-25/35 11 ม.ค. 2559 04 ม.ค. 2559 ประปา แพร่ ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 3/2559 KMสบอ6/2559 08 ม.ค. 2559 08 ม.ค. 2559 ผจน.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ข28/3/2559 08 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ข28/2/2559 08 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ข28/1/2559 08 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเน้นย้ำข้อสังเกตจากการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สบอ112 08 ม.ค. 2559 07 ม.ค. 2559 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน ธ.ค.58 #ผู้ใช้10040480437 ,10040032766 มท5511011/1004590005772,45 08 ม.ค. 2559 04 ม.ค. 2559 ประปา (ชม.) ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้รอบบิลเดือน ม.ค.59 (02/01/59 - 01/02/59) รหัสลูกค้า150022372095 6010105501162 08 ม.ค. 2559 01 ม.ค. 2559 TRUE ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน ธ.ค. 58 ผู้ใช้น้ำเลข1609790 มท5511022/5950009657 08 ม.ค. 2559 04 ม.ค. 2559 ประปา (ลป.) ศูนย์ฯ
การจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเสด็จฯ ของสนง.ชป.1 ประจำปี2559 สชป.1.03/03/2559 08 ม.ค. 2559 07 ม.ค. 2559 ผจน.ชป.1 ศูนย์ฯ
อนุญาให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางกัลยา จันต๊ะพิงค์) ตั้งแต่วันที่ 04/01/59 10-ล-5 08 ม.ค. 2559 05 ม.ค. 2559 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอยกเลิกการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในกรมชลประทาน สบอ114 08 ม.ค. 2559 07 ม.ค. 2559 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2559 ชม0030.4/ว0405 07 ม.ค. 2559 25 ธ.ค. 2558 ประกันสังคม เชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน 10/58 - 12/58 #1542130 มท5511032/พิเศษ 07 ม.ค. 2559 30 ธ.ค. 2558 ประปา (ชร.) ศูนย์ฯ
ขอให้ชำระค่าบริการ รหัสลูกค้า120025428502 ,140025427064 22100400002893 ,85 07 ม.ค. 2559 22 ธ.ค. 2558 TRUE ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้รอบบิล เดือน ธ.ค.58 (19/12/58-18/01/59) #120025428502 และ #140025427064 5120559800037-38 07 ม.ค. 2559 18 ธ.ค. 2558 TRUE ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน ธ.ค.58 #054716196A 0000551105549 07 ม.ค. 2559 11 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ
ขอเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าบริการน้ำประปา (เดือน ตค.- ธค.58) มท55110-11/433 07 ม.ค. 2559 25 ธ.ค. 2558 ประปา (ชม.) ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน ธันวาคม 2558 มท5307.4/842403169145 07 ม.ค. 2559 24 ธ.ค. 2558 ไฟฟ้า (ลป.) ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน พฤศจิกายน 2558 (5 ฉบับ) 0000551098... 04 ม.ค. 2559 11 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2559 บส.บอ.09/70/59 07 ม.ค. 2559 06 ม.ค. 2559 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน