ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ใบแจ้งหนี้เดือนต.ค58 (053-684121) ,พ.ย.58 (054-716196) 00005...(E1549-E1550) 25 ธ.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ
แจ้งยอดบริการค้างชำระ 3 เดือน (9/58-11/58) มท5307.4/มส1401/2558/6 25 ธ.ค. 2558 09 ธ.ค. 2558 กฟภ.แม่ฮ่องสอน ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้เดือน พฤศจิกายน 2558 มท55110...(E1543-1547) 25 ธ.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558 ประปา ศูนย์ฯ
ขอเร่งรัดเบิกจ่ายค่าบริการน้ำประปา มท55110-11/232 25 ธ.ค. 2558 27 พ.ย. 2558 ประปา เชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอโอนย้ายทะเบียนรถ (6คัน) พด/ฝบท/290/25558 25 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 พด.คก. ศูนย์ฯ
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยไม่ถือเป็นวันลา E6144/2558 24 ธ.ค. 2558 23 ธ.ค. 2558 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
การพ้นจากตำแหน่งและการรับส่งงาน สบค.4546/2558 24 ธ.ค. 2558 23 ธ.ค. 2558 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานทางอุทกวิทยา การประเมินปริมาณน้ำสูงสุดบริเวณที่งอกริมตลิ่งแม่น้ำปาย กษ(ศอน.1)0327.03/24/2558 23 ธ.ค. 2558 ม.ค. 2558 ส่งจากศูนย์ฯ นายปรเมศร์ รัตนะพีระพงศ์
การตรวจสอบระดับน้ำ กษ(ศอน.1)0327.03/35/2558 23 ธ.ค. 2558 2 ก.พ. 2558 ส่งจากศูนย์ฯ ผอ.สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
ด่วนที่สุด แจ้งย้ายสถานที่ราชการและหมายเลขโทรศัพท์ สนง.ชั่วคราว (สนง.คลัง จ.เชียงใหม่) E6132/2558 22 ธ.ค. 2558 22 ธ.ค. 2558 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 Eผวง.ผง.6074/2558 22 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิติพัฒน์ - ธรมมศาสตร์" สบอ7160/2558 22 ธ.ค. 2558 21 ธ.ค. 2558 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกรมฯ "ชลประทานเกมส์ 2558" สบอ6815/2558 22 ธ.ค. 2558 02 ธ.ค. 2558 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การรับโอนข้าราชการของสำนักปลัดฯ สบค.17213/2558 21 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ผส.บค. ศูนย์ฯ
-ขอให้กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ แต่งกายอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติราชการ สบค7154/2558 21 ธ.ค. 2558 21 ธ.ค. 2558 รธร. ศูนย์ฯ
การร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และพระราชินีฯ E6064/2558 21 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิธีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ ปี 2559 E6081/2558 21 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ ขอของรางวัล E6053/2558 21 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ใบแจ้งค้างชำระเงิน เดือน สค.58 – ตค.58 (5ฉบับ) ทีโอที มบบภ.3.1(ชม.)/1612 21 ธ.ค. 2558 18 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ
ขอส่งบัตรประจำตัวพนักงานราชการ 1522/2558 21 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 บส.บอ. ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน พ.ย. 58 มท5307.4/841803095326 18 ธ.ค. 2558 23 พ.ย. 2558 กฟภ.ลำปาง ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานการติดตามและเร่งรัดการดำเนินการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ สบอ7115/2558 18 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ใบแจ้งหนี้ เดือน พฤศจิกายน 2558 0000551..... 18 ธ.ค. 2558 11 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ (4 ฉบับ)
ใบแจ้งหนี้ เดือน พฤศจิกายน 2558 0000551..... 18 ธ.ค. 2558 11 ธ.ค. 2558 TOT ศูนย์ฯ (4 ฉบับ)
ขอให้ชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์ / อินเตอร์เน็ต ทีโอที มบบภ.3.1(นน.)/444/2558 18 ธ.ค. 2558 09 ธ.ค. 2558 TOT น่าน ศูนย์ฯ
ขอให้ย้ายป้าย VMS (Veriable Massage Sign) สชป.1.07/1918/2558 17 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ผคป.ลำพูน (from fax.) ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอรายชื่อหน่วยงานในสังกัด สบอ7072/2558 17 ธ.ค. 2558 17 ธ.ค. 2558 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบ พ.ร.บ.) ณ วันที่ 15 ธ.ค. 58 ผตป.ผง.1461/2558 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ย้ายราชการ ข1406/2558 17 ธ.ค. 2558 09 ธ.ค. 2558 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของหระทรวงเกษตรฯ แบบเบ็ดเตล็ด สบอ7075/2558 17 ธ.ค. 2558 16 ธ.ค. 2558 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน