ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานและปรับแต่งสถานีหลักเครื่องวัดปริมาณน้ำแบบเรดาร์ สบอ(มอ.)03/276/2563 25 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2563 มอ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สชป1/263/2563 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แจ้งส่งต้นฉบับในการจัดทำจุลสาร สบอ. เดือนมีนาคม ประจำปี 2563 สบอ06/26/2563 24 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2563 ผน.บอ. ศูนย์ฯ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สบค3243 24 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องย้ายข้าราชการ สบค2268 24 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ Stand by ในการประชุมการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กผง.2393/2563 24 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและวิธีการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สบอ03/560/2563 24 ก.พ. 2563 21 ก.พ. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน สบค.3218 24 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 สบค02/133/2563 24 ก.พ. 2563 20 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กษ0201.06/ว1593 24 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งแก้ไข QR Code การสำรวจความคิดเห็นเพื่อออกแบบองค์ประกอบการจัดแสดงและการใช้พื้นที่ในหอประวัติ (Hall of Fame) กรมชลประทาน สอส(ผอส.อส.)/36/2563 24 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเป็นผู้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและวิธีการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สบอ03/532/2563 20 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคและวิธีการจัดทำโค้งความสัมพันธ์ระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สบอ03/531/2563 20 ก.พ. 2563 19 ก.พ. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แบบจำลองการเติมน้ำใต้ดินและแบบจำลองการไหลของน้ำใต้ดิน และการประมวลผลข้อมูล" สบค2216 20 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 118 ปี กรมชลประทาน สบค07/135/2563 19 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง และขอสำรวจข้อมูลรถบรรทุกประเภทขนส่งที่มีจำนวน ตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไป สคก1/142/2563 19 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอนำส่งแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2563-2565) กผง2181/2563 19 ก.พ. 2563 18 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
กระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล กษ0204/ว420 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Smart City Summit 2020 สดท.2563/ว007 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายเรื่อง Statistical evaluation and dealing with droughts in with wake of climate change : case studies (Iran, Thailand. อว0633/ว282 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลสัมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 ภาคเกษตรภายใต้เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disrupitive Agricultural Technology: National Agricultural Big data) กษ0201.06/ว1435 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อออกแบบองค์ประกอบการจัดแสดงและการใช้พื้นที่ในหอประวัติ (Hall of Fame) กรมชลประทาน สสธ140/2563 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอจัดส่งข้อมูลค่าน้ำประปาค้างชำระ กผง04/630/2563 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจ้ดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurdment : e-GP) กพด1167/2563 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์เปิดร้านอาหาร ริมชล สบค07/128/2563 18 ก.พ. 2563 17 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2563 ชม0021/5111 18 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ลงนามบันทึกแจ้งการทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง (HIPPS) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สบค2753 18 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&IoT Summit 2020 สดท.2563/006 18 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ "กิจกรรมสร้างระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ลำน้ำเอ่อล้นตลิ่งในเขตเศรษฐกิจ" ชม0021/4994 18 ก.พ. 2563 12 ก.พ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4/63 สบค2791 15 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน