ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอให้จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผสล.บก.2618 23 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอให้จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผสล.บก.2619 23 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สบอ.(บส.)01/6757/2562 23 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายชื่อผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการ สบอ.(บส.)282/2562 19 ก.ย. 2562 19 ก.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/1099/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง06/1091/2562 19 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2562 สบอ(บร.)04/539/2562 19 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนคำสั่ง ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ สบค17606 19 ก.ย. 2562 18 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบปประมาณพ.ศ.2563 กผง05/764/2562 19 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยสอบทวนการเชื่อมต่อสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN ศทส.3537/2562 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งกรมธรรม์ประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประจำปี 2562 สชป1.05/473/2562 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 ผคก.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งเอกสารแนะนำใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ (จัดทำโดย สสน.) สบอ(พบ.)07/52/2562 17 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2562 พบ.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming โครงการสัมมนา เรื่องแนทางทางการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนภายในกรมชลประทาน สบค06/1419/2562 17 ก.ย. 2562 16 ก.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งานของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กค0401.6/ว427 17 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สชป1/860/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สชป1/858/2562 13 ก.ย. 2562 13 ก.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ประกาศศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ (ศอฉ.) กษ0212/ว2244 13 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ชม0034/33430 13 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 กบข.3070/ว6557/2562 13 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2562 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมชี้แจงติดตามความก้าวหน้าและรับมอบนโยบาย จากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.สรุปผลการประชุมชี้แจงติดตามความก้าวหน้าและรับมอบนโยบาย จากผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กห0481/6693 13 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบ9448/2562 13 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.) ประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 สบอ(บร.)04/525/2562 13 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 สชป1/851/2562 13 ก.ย. 2562 11 ก.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสาร สิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ สพญ10/402/2562 13 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กษ0201.06/6857 13 ก.ย. 2562 05 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 อว8393(4).6/ก.6306 13 ก.ย. 2562 27 ส.ค. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"ภาษาอังกฤออนไลน์เบื้องต้นสำหรับผู้บริหาร"(เรียนออนไลน์) สพช01/351/2562 11 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศธ0523.15/239 10 ก.ย. 2562 02 พ.ค. 2562 คณะคณะสถาปัตยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สบอ07/1289/2562 10 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา งบ9526/2562 10 ก.ย. 2562 09 ก.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน