ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขออนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ชม0022.4/ว16298 24 มิ.ย. 2562 04 มิ.ย. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
บิดา นางอารีย์ ธีระชาญณรงค์ ถึงแก่กรรม สชป.1.06/551/2562 24 มิ.ย. 2562 24 มิ.ย. 2562 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีวิชาการสาธารณะ อว.0603.07.02/(พิเศษ) 24 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อว.0603.07.01/(พิเศษ) 24 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ม.นเรศวร ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน สอ.ชป.686/2562 24 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้ส่งแบบความจำนงของสมาชิก ฌชป. กรณีพ้นจากราชการกรมชลประทาน สชป1.01/225/2562 24 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมเพื่อรายงานสรุปความก้าวหน้าการพัฒนางานอุทกวิทยา สบอ03/1694/2562 24 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำคำตอบกระทู้ถามของสภาผู้แทนราษฏร หรือวุฒิสภา และการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ/ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภา กผง04/2966/2562 24 มิ.ย. 2562 23 มิ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง สบอ07/846/2562 24 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สบอ(บร.)04/420/2562 24 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน ตาม พ.ร.บ. วินัย การเงิน การคลัง พ.ศ. 2561" กผง8338/2562 24 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
มาตรการและแนวทางใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/722/2562 24 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
1.ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2562 2.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี2562 ชม0017.3/ว24708และ24709 24 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ชม0034/23407 24 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) สบอ(ยบ.)07/844/2562 24 มิ.ย. 2562 20 มิ.ย. 2562 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
กำหนดการการดูงานและการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 4/2562 สชป.12 สลก585/2562 24 มิ.ย. 2562 19 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการดำเนินการจัดทำแผนปกิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ กษ0310.06/406/2562 19 มิ.ย. 2562 18 มิ.ย. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอให้ตรวจสอบรายการตามงบประมาณ พ.ร.บ. 2562 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบ 100% (งานจ้างเหมา)ภายในเดือนกันยายน 2562 สบอ(ปค.)04/401/2562 19 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (วทท45) วทท45/001/2562 19 มิ.ย. 2562 12 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง06/704/2562 19 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุม Conference on the Ethics of & Technology ang Sustainable Development กษ0201.06/ว4637 19 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แสดงความจำนงของสมาชิก ฌชป. กรณีพ้นจากราชการกรมชลประทาน สบค07/659/2562 19 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/699/2562 19 มิ.ย. 2562 17 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการสอบเทียบอาคารชลประทานปี 2554-2558 เพิ่มเติม สชป1.11/976/2562 17 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างสุขสี่สิบ" รุ่นที่ 6 สบค07/658/2562 17 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขออนุเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กษ0224.ชม/ว564 17 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักในการปฏบัติราชการและความรับผิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและสัญญา" ศป0006/ว97 17 มิ.ย. 2562 31 พ.ค. 2562 ศาลปกครองเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2562 ชม0021/ว24496/2562 17 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป้นวันหยุดราชการ กพด4301/2562 17 มิ.ย. 2562 13 มิ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เกียรติบัตรสำหรับความร่วมมือการจัดนิทรรศการ สบอ(ธก.)01/392/2562 17 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน