ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สบค06/627/2562 26 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาชาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562 สบค6733 26 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562 สบอ(บร.)04/320/2562 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง06/473/2562 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร บุคลากรยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย ศทส.472/2562 25 เม.ย. 2562 24 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอติดตามเอกสารใบจ่ายยืมพัสดุ (พด.45) สบอ(พด)01/293/2562 24 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน สบค6931 24 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การทำหนังสือเดินทางราชการเป็นหมู่คณะ สบค7510 24 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สบค06/616/2562 24 เม.ย. 2562 23 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย) กษ0201.06/ว3198 23 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 ชม0017.3/ว15812 23 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระบบ EPP+) สบอ.(บส.)01/157/2562 23 เม.ย. 2562 23 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการจัดการเรียนการสอน Unit School สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา KMสบอ/288/2562 22 เม.ย. 2562 22 เม.ย. 2562 KM Team ศูนย์ฯ
ขอเลื่อนประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผสล.บก.1015 22 เม.ย. 2562 18 เม.ย. 2562 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน กผง06/455/2562 22 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562(งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 สบอ(บร.)04/313/2562 22 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/454/2562 22 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English time (grammar) level 1 รุ่นที่ 1 สบค06/599/2562 19 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English time (grammar) level 1 รุ่นที่ 2 สบค06/598/2562 19 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งช่องทางการเผยแพร่รายงานผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ครั้งที่ 2/2562 (ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ทส0205(2)/ว228 19 เม.ย. 2562 29 มี.ค. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
มาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/452/2562 19 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กษ0212/ว1015 19 เม.ย. 2562 09 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้รับจ้างที่ปรึกษาเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาv กพด2727/2562 19 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด เลื่อนวันประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ผสล.บก.1018 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2562 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานการประชุมศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จ.น่าน (เมื่อวันพุธที่3 เมษายน 2562) สชป2.04/79/2562 18 เม.ย. 2562 03 เม.ย. 2562 ผจบ.ชป.2 ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership Level 1 รุ่นที่ 3 สบค06/584/2562 17 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง04/1850/2562 17 เม.ย. 2562 09 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562(งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที่ 9 เมษายน 2562 สบอ(บร.)04/307/2562 17 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับแก้ไข) KMสบอ/278/2562 17 เม.ย. 2562 11 เม.ย. 2562 KM Team ศูนย์ฯ
รายงานการประชุมคณะทำงานประสานงานกลุ่มการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 กผง5078/2562 17 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน