ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/37 25 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขยายเวลาการสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน สบค 8117 25 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) สบค.8197 21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/36 21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน สสธ.468/2563 21 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สบอ(ปค.)04/203/2563 20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563 ปค.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/327/2563 20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การดำเนินการตามมาตรการและข้อสั่งการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/35 20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณ งบ5507/2563 19 พ.ค. 2563 15 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรเกษตรกร กษ0403/166 18 พ.ค. 2563 07 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2563 กษ0201.06/ว4045 18 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม กษ0201.06/ว4048 15 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 1) กตน.269/2563 15 พ.ค. 2563 29 เม.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A 15 พ.ค. 2563 07 พ.ค. 2563 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สบก3405/2563 15 พ.ค. 2563 07 พ.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
มารดาของนายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ถึงแก่กรรม กพก616/2563 15 พ.ค. 2563 14 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 งบ5874/2563 15 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน กษ0201.06/ว3995 14 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งเวียนแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563-2570 ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 กษ0201.06/ว4005 14 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางการแต่งตั้งย้าย/มอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พิเศษ(COVID-19)/34 14 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สบอ(ปค.)04/194/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ปค.บอ. แทน ผปบ.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การใช้ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System - DAS) สำหรับบุคลากรกรมชลประทาน ที่ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from Home) สบค357/2563 13 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำนิทรรศการเสมือนจริง(VirtualExhibition)งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่118สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาครั้งที่2/2563 สบอ(ธก.)01/173/2563 13 พ.ค. 2563 13 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด มารดานายวชิระ สุรินทร์ ถึงแก่กรรม สอบ(ผปน)/212/2563 12 พ.ค. 2563 12 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ กษ0201.06/ว3886 12 พ.ค. 2563 05 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การดำเนินมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 กษ0201.06/ว3883 12 พ.ค. 2563 05 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผงจ06/296/2563 12 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สชป1/680/2563 08 พ.ค. 2563 08 พ.ค. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และเรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประตน ชม0030.3.2/ว0436 08 พ.ค. 2563 14 เม.ย. 2563 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) กษ0201.06/ว3812 08 พ.ค. 2563 01 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน