ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอเรียนเชิญร่วมงานในงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2563 TQM008/63 04 ส.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Time (communication) Level 2 รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online สบค06/950/2563 04 ส.ค. 2563 04 ส.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Time (communication) Level 2 รุ่นที่ 1 ในรูปแบบ Online สบค06/949/2563 04 ส.ค. 2563 04 ส.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กผง04/4162/2563 04 ส.ค. 2563 03 ส.ค. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 สบอ(ศอช.3)/218/2563 04 ส.ค. 2563 03 ส.ค. 2563 ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563) กผง06/522/2563 04 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน ศทส.804/2563 03 ส.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ผอ.ทส. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานชลประทานที่ 5 (สัญจรครั้งที่ 6) สลก628/2563 03 ส.ค. 2563 03 ส.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีฟ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สลก631/2563 03 ส.ค. 2563 03 ส.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในดอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ชม0017.3/23603 03 ส.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กษ0327/ว6455 03 ส.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 อธิบดีกรมชลประทาน ศูนย์ฯ
ขอให้รายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์จากการได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 กผง05/473/2563 03 ส.ค. 2563 03 ส.ค. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน กพด6283/2563 03 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สลก619/2563 03 ส.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดทธารา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สบอ05/280/2563 03 ส.ค. 2563 30 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบอ(พด)01/470/2563 31 ก.ค. 2563 31 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กษ0201.06/ว5963 31 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์สอบเทียบอาคารชลประทานฝายบ้านยู้ สชป1.07/551/2563 31 ก.ค. 2563 21 ก.ค. 2563 ผคป.ลำพูน ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 กษ0201.06/ว6089 31 ก.ค. 2563 23 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ผสล.บก.2168 31 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ผสล.บก.2144 31 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ผสล.บก.2139 31 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือหน่วยงานคืนงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผสล.บก.2148 31 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
เชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1 (ปฐมนิเทศโครงการ)โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สบก5624/2563 30 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563 สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/510/2563 30 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ส่วนติดตามและประเมินผล (ผตป.ผง.) ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) กผง06/508/2563 30 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ส่วนติดตามและประเมินผล (ผตป.ผง.) ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) กผง06/508/2563 30 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ส่วนติดตามและประเมินผล (ผตป.ผง.) ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563) กผง06/508/2563 30 ก.ค. 2563 24 ก.ค. 2563 ส่วนติดตามและประเมินผล (ผตป.ผง.) ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด บิดานายธนกฤต เกิดใจบุญ ถึงแก่กรรม สบอ02/80/2563 30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (ผจน.บอ.) ศูนย์ฯ
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศทส3099/2563 30 ก.ค. 2563 29 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน