ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม สบอ(ธก.)01/819/2562 13 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่คราวรายวัน งบ.13851/2562 13 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กษ0201.06/ว10004 13 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
เชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานจัดงานปีใหม่กระทรวงเกษตรฯ 2562 งานปีใหม่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23ธ.ค.2562 12 ธ.ค. 2562 12 ธ.ค. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 กผง04/5369/2562 12 ธ.ค. 2562 09 ธ.ค. 2562 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AI and Data Science for Management Level #2 สบค22182 12 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอมอบหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจำปี 2014-2017 สบอ(สพ.)03/1459 12 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ค่าไฟฟ้าค้างชำระ กผง04/7929/2562 06 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่่าแม่น้ำวัง W 10 A สชป2.11/1226/2562 06 ธ.ค. 2562 02 ธ.ค. 2562 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอส่งปฏิทินการจัดพิมพ์จุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปี 2563 สบอ8522/2562 06 ธ.ค. 2562 04 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP)ประจำปี พ.ศ.2563 สบอ21207 06 ธ.ค. 2562 29 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กผง16655/2562 04 ธ.ค. 2562 28 พ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง สส.ว.4985/2562 04 ธ.ค. 2562 02 ธ.ค. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/1331/2562 03 ธ.ค. 2562 03 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การออกโฉนดที่ดินที่งอกที่มีแนวเขตติดแม่น้ำปิง ( นางพัณนิศา ตียาภรณ์) ชม0020.2/19077 03 ธ.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
แจ้งเปิดระบบใช้งานระบบสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว ศทส4558/2562 03 ธ.ค. 2562 29 พ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การสำรวจข้อมูลความต้องการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อสารแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสำนัก/กอง สบอ8537/2562 03 ธ.ค. 2562 02 ธ.ค. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371 ลว.5 ส.ค. 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดศื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยฯ กพด9174/2562 03 ธ.ค. 2562 29 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint) สบค21440 03 ธ.ค. 2562 29 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สบค21822 03 ธ.ค. 2562 28 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) งบ.13368/2562 03 ธ.ค. 2562 26 พ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ สบอ(บส)01/8543/2562 03 ธ.ค. 2562 28 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporation Online) สชป1.01/479/2562 03 ธ.ค. 2562 28 พ.ย. 2562 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) ครั้งที่1/2563 KMสบอ752/2562 27 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 กษ0801/1583 26 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ 4/2563 ศทส.1478/2562 26 พ.ย. 2562 26 พ.ย. 2562 ผอ.ทส. ศูนย์ฯ
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 KMสบอ/793/2562 26 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 กผง04/5326/2562 26 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 กผง04/5327/2562 26 พ.ย. 2562 25 พ.ย. 2562 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ขอส่งใบจ่ายยืมพัสดุ(พด.45) เครื่องโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบมือถือ สบอ(พด)01/782/2562 25 พ.ย. 2562 21 พ.ย. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน