ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562(งบ พ.ร.บ.)ประจำวันที่ 12 กพ.62 สบอ(บร.)04/185/2562 14 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศกรมชลประทานเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ สบอ.(บส.)01/48/2562 14 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 2 สบค06/291/2562 14 ก.พ. 2562 12 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบูหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ สธ0442.4/287 14 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ สบค07/154/2562 14 ก.พ. 2562 11 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562 กษ0201.06/ว1156 14 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์ (e-GP) สชป1.01/62/2562 13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สบอ07/10/2562 13 ก.พ. 2562 13 ก.พ. 2562 ผยศ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ117ปี กรมชลประทาน สลก06/128/2562 13 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แนวปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ของกรมชลประทาน สบค2522 13 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W10A สชป2.11/160/2562 11 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำอัตโนมัติแบบเรดาร์ สบอ(มอ.)03/130/2562 11 ก.พ. 2562 08 ก.พ. 2562 มอ.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กษ0201.06/ว1144 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 กษ0201.06/ว1140 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กษ0201.06/ว1148 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง04/687/2562 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กผง06/164/2562 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561(งบ พ.ร.บ.) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สบอ(บร.)04/165/2562 11 ก.พ. 2562 07 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน กผง06/162/2562 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (งบ พ.ร.บ.) กผง06/163/2562 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming การอภิปรายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No. 1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ปี 2561 สบค06/235/2562 11 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและการจัดการลุ่มน้ำเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในลุ่มน้ำแม่แจ่ม" ADAP-T543-2019 07 ก.พ. 2562 29 ม.ค. 2562 ADAP-T ศูนย์ฯ
ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนิการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 3 เดือน) สบอ.(บส.)01/953/2562 07 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน สบค2115 07 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานอุุตุ-อุทกวิทยา ประจำเดือน มกราคม 2562 สชป1.11/90/2562 06 ก.พ. 2562 05 ก.พ. 2562 ผคบ.แม่กวงอุดมธารา ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์อนุญาตให้สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมนักอุทกวิทยาไทย สบค1695 06 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)ในงานชลประทาน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพช01/52/2562 05 ก.พ. 2562 31 ม.ค. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2561 งบ1419/2562 05 ก.พ. 2562 01 ก.พ. 2562 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศษสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) สบค1544 05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบจำอง IFAS ในการพยากรณ์น้ำ สบอ(สพ.)03/157 05 ก.พ. 2562 04 ก.พ. 2562 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน