ข้อมูลปริมาณตะกอน เฉลี่ยรายวัน


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย รวมปี-2019
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2019
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย รวมปี-2019
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย รวมปี-2019
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน รวมปี-2019
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน รวมปี-2019
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน รวมปี-2019
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน รวมปี-2019
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน รวมปี-2019
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2019
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน รวมปี-2019
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2019
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2019
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง รวมปี-2019
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2019
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง รวมปี-2019
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี-2019
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ รวมปี-2019
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2019
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2019
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน รวมปี-2019
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง รวมปี-2017