ปริมาณน้ำฝน 15 นาที


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07341 P.25 ห้วยแม่กวง 07341 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
070810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
20111 น้ำปาย SW.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่