ปริมาณน้ำรายเดือน(H.05)


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2018
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2018
G.13 แม่ข่า แม่น้ำฝาง แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย รวมปี-2018
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย รวมปี-2018
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2018
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย รวมปี-2018
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา รวมปี-2018
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย รวมปี-2018
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย รวมปี-2018
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน รวมปี-2018
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน รวมปี-2018
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน รวมปี-2018
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน รวมปี-2018
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน รวมปี-2018
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน รวมปี-2018
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน รวมปี-2018
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แต สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2018
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน รวมปี-2018
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2018
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2018
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2018
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2018
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง รวมปี-2018
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2018
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2018
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2018
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง รวมปี-2018
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง รวมปี-2018
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2018
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง รวมปี-2018
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2018
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2018
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง รวมปี-2018
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง รวมปี-2018
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี-2018
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ รวมปี-2018
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2018
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง รวมปี-2018
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2018
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ รวมปี-2018
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา รวมปี-2018
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2018
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ รวมปี-2018
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน รวมปี-2018
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2017
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2017
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
G.13 แม่ข่า แม่น้ำฝาง แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
G.14 แม่นาวาง แม่น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ รวมปี-2017
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย รวมปี-2017
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย รวมปี-2017
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2017
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย รวมปี-2017
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา รวมปี-2017
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย รวมปี-2017
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย รวมปี-2017
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน รวมปี-2017
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน รวมปี-2017
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน รวมปี-2017
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน รวมปี-2017
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน รวมปี-2017
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน รวมปี-2017
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน รวมปี-2017
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แต สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2017
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน รวมปี-2017
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2017
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2017
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2017
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2017
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2017
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2017
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง รวมปี-2017
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2017
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2017
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง รวมปี-2017
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง รวมปี-2017
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2017
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง รวมปี-2017
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2017
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2017
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง รวมปี-2017
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง รวมปี-2017
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง รวมปี-2017
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี-2017
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ รวมปี-2017
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2017
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง รวมปี-2017
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2017
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ รวมปี-2017
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา รวมปี-2017
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2017
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ รวมปี-2017
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา รวมปี
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน รวมปี
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง วงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ รวมปี
P.14 แก่งออบหลวง น้ำแม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ รวมปี
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ รวมปี
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง รวมปี
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง รวมปี
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง รวมปี