ระดับน้ำสูงสุดรายปี(H.41)


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2020
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ รวมปี-2020
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.14 แก่งออบหลวง น้ำแม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2018
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2017
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2017
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2017
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ปี 2020
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ปี 2020
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ ปี 2020
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ ปี 2020
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ ปี 2020
G.2A บ้านกกโถ้ง น้ำแม่กก รอบเวียง เมือง เชียงราย ปี 2020
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย ปี 2020
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ปี 2020
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย ปี 2020
I.1 สถานีประมง น้ำอิง เวียง เมือง พะเยา ปี 2020
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย ปี 2020
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา ปี 2020
I.1A บ้านวัดศรีจอมเรือง อิง เวียง เมือง พะเยา ปี 2020
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา ปี 2020
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย ปี 2020
Kh.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย ปี 2020
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน ปี 2020
N.13A บ้านไผ่งาม แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน ปี 2020
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน ปี 2020
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน ปี 2020
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน ปี 2020
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน ปี 2020
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน ปี 2020
N.86 บ้านหนองแดง น้ำน่าน เปือ เชียงกลาง น่าน ปี 2020
N.87 บ้านภูแยง น้ำมวบ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน ปี 2020
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ ปี 2020
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ ปี 2020
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ปี 2020
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ ปี 2020
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ ปี 2020
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ปี 2020
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ ปี 2020
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน ปี 2020
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ ปี 2020
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ ปี 2020
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ ปี 2020
P.67 บ้านแม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ ปี 2020
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ ปี 2020
P.73 บ้านสบสอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ปี 2020
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ปี 2020
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ ปี 2020
P.76 บ้านแม่อีไฮ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน ปี 2020
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน ปี 2020
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ปี 2020
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ปี 2020
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ ปี 2020
P.82 บ้านสบวิน น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ปี 2020
P.84 บ้านพันตน น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ ปี 2020
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน ปี 2020
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ ปี 2020
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน ปี 2020
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ ปี 2020
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ปี 2020
P.92A บ้านห้วยป่าซาง น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ ปี 2020
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ ปี 2020
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ปี 2020
Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน ปี 2020
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง ปี 2020
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง ปี 2020
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง ปี 2020
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง ปี 2020
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง ปี 2020
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง ปี 2020
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง ปี 2020
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง ปี 2020
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง ปี 2020
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง ปี 2020
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง ปี 2020
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง ปี 2020
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง ปี 2020
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง ปี 2020
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ ปี 2020
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ ปี 2020
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา ปี 2020
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง ปี 2020
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา ปี 2020
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ ปี 2020
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา ปี 2020
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ ปี 2020
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ ปี 2020
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน ปี 2020
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2021
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2021
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2021
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ 2021
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2021
G.2A บ้านกกโถ้ง น้ำแม่กก รอบเวียง เมือง เชียงราย 2021
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2021
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2021
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2021
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2021
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2021
I.1A บ้านวัดศรีจอมเรือง อิง เวียง เมือง พะเยา 2021
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2021
Kh.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2021
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2021
N.13A บ้านไผ่งาม แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2021
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2021
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2021
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2021
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2021
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2021
N.86 บ้านหนองแดง น้ำน่าน เปือ เชียงกลาง น่าน 2021
N.87 บ้านภูแยง น้ำมวบ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 2021
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2021
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 2021
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2021
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2021
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2021
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2021
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2021
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2021
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2021
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2021
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2021
P.67 บ้านแม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2021
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2021
P.73 บ้านสบสอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2021
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2021
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2021
P.76 บ้านแม่อีไฮ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2021
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2021
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2021
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2021
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2021
P.82 บ้านสบวิน น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2021
P.84 บ้านพันตน น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 2021
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2021
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2021
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2021
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2021
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2021
P.92A บ้านห้วยป่าซาง น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2021
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2021
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2021
Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2021
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2021
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2021
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2021
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2021
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2021
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2021
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2021
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2021
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2021
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2021
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2021
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2021
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2021
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2021
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2021
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2021
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2021
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2021
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2021
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2021
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2021
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2021
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2021
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 2021
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2020