กราฟปริมาณน้ำสูงสุดรายปี


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2020
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2020
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ รวมปี-2020
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ รวมปี-2020
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ รวมปี-2020
G.2A บ้านไร่ น้ำแม่กก รอบเวียง เมือง เชียงราย รวมปี-2020
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย รวมปี-2020
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย รวมปี-2020
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย รวมปี-2020
I.1 สถานีประมง น้ำอิง เวียง เมือง พะเยา รวมปี-2020
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย รวมปี-2020
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา รวมปี-2020
I.1A บ้านวัดศรีจอมเรือง อิง เวียง เมือง พะเยา รวมปี-2020
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา รวมปี-2020
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย รวมปี-2020
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย รวมปี-2020
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน รวมปี-2020
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน รวมปี-2020
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน รวมปี-2020
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน รวมปี-2020
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน รวมปี-2020
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน รวมปี-2020
N.86 บ้านหนองแดง น้ำน่าน เปือ เชียงกลาง น่าน รวมปี-2020
N.87 บ้านภูแยง น้ำมวบ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน รวมปี-2020
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน รวมปี-2020
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน รวมปี-2020
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน รวมปี-2020
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2020
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2020
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2020
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ รวมปี-2020
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ รวมปี-2020
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี-2020
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง รวมปี-2020
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2020
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2020
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง รวมปี-2020
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง รวมปี-2020
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง รวมปี-2020
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2020
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง รวมปี-2020
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง รวมปี-2020
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2020
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง รวมปี-2020
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง รวมปี-2020
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง รวมปี-2020
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง รวมปี-2020
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี-2020
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ รวมปี-2020
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2020
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง รวมปี-2020
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา รวมปี-2020
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ รวมปี-2020
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา รวมปี-2020
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2020
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ รวมปี-2020
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน รวมปี-2020
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน รวมปี-2019
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ รวมปี-2019
P.14 แก่งออบหลวง น้ำแม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ รวมปี-2018
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง รวมปี-2017
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2017
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ รวมปี-2017