รูปตัดขวางลำน้ำ


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2564
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2564
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2564
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ 2564
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2564
G.2A บ้านไร่ น้ำแม่กก รอบเวียง เมือง เชียงราย 2564
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2564
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2564
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2564
I.1 สถานีประมง น้ำอิง เวียง เมือง พะเยา 2564
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2564
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2564
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2564
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2564
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2564
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2564
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2564
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2564
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2564
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2564
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2564
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2564
N.86 บ้านหนองแดง น้ำน่าน เปือ เชียงกลาง น่าน 2564
N.87 บ้านภูแยง น้ำมวบ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 2564
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2564
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 2564
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2564
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2564
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2564
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2564
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2564
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2564
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2564
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2564
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2564
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2564
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2564
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2564
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2564
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2564
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2564
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2564
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2564
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2564
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2564
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ 2564
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2564
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2564
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2564
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2564
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2564
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2564
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2564
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2564
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2564
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2564
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2564
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2564
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2564
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2564
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2564
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2564
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2564
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2564
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2564
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2564
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2564
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2564
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2564
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2564
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2564
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2564
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2564
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2564
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2564
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2564
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2564
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2564
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 2564
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2563
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2563
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ 2563
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2563
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2563
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2563
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2563
I.1 สถานีประมง น้ำอิง เวียง เมือง พะเยา 2563
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2563
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2563
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2563
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2563
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2563
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2563
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2563
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2563
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2563
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2563
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2563
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2563
N.86 บ้านหนองแดง น้ำน่าน เปือ เชียงกลาง น่าน 2563
N.87 บ้านภูแยง น้ำมวบ ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 2563
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2563
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 2563
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2563
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2563
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2563
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2563
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2563
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2563
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2563
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2563
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2563
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2563
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2563
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2563
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2563
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2563
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2563
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2563
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2563
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2563
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2563
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ 2563
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2563
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2563
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2563
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2563
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2563
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2563
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2563
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2563
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2563
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2563
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2563
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2563
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2563
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2563
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2563
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2563
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2563
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2563
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2563
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2563
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2563
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2563
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2563
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2563
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2563
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2563
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2563
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2563
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2563
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2563
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2563
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2563
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 2563
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2562
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2562
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2562
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ 2562
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2562
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2562
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2562
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2562
I.1 สถานีประมง น้ำอิง เวียง เมือง พะเยา 2562
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2562
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2562
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2562
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2562
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2562
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2562
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2562
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2562
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2562
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2562
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2562
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2562
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2562
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2562
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2562
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2562
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2562
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2562
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2562
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2562
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2562
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2562
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2562
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2562
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2562
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2562
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2562
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2562
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2562
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2562
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2562
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ 2562
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2562
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2562
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2562
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2562
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2562
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2562
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2562
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2562
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2562
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2562
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2562
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2562
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2562
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2562
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2562
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2562
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2562
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2562
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2562
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2562
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2562
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2562
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2562
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2562
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2562
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2562
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2562
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2562
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2562
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2562
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2562
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2562
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 2562
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2561
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2561
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2561
G.13 สะพานบ้านแม่ข่า น้ำฝาง แม่ข่า ไชยปราการ เชียงใหม่ 2561
G.14 สะพานบ้านคาย น้ำฝาง แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2561
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2561
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2561
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2561
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2561
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2561
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2561
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2561
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2561
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2561
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2561
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2561
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2561
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2561
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2561
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2561
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2561
P.103 สะพานวงแหวนรอบ3 แม่น้ำปิง สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม่ 2561
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2561
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2561
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2561
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2561
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2561
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2561
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2561
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2561
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2561
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2561
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2561
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2561
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2561
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2561
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2561
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2561
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2561
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2561
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2561
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ 2561
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2561
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2561
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2561
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2561
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2561
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2561
P.92A บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2561
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2561
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2561
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2561
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2561
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2561
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2561
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2561
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2561
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2561
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2561
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2561
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2561
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2561
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2561
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2561
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2561
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2561
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2561
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2561
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2561
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2561
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2561
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2561
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2561
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2561
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2561
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2561
Y.65 บ้านพี้ใต้ น้ำปี้ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 2561
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2560
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2560
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2560
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2560
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2560
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2560
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2560
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2560
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2560
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2560
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2560
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2560
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2560
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2560
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2560
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2560
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2560
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2560
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2560
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2560
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2560
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2560
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2560
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2560
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2560
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2560
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2560
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2560
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2560
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2560
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2560
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2560
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2560
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2560
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2560
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2560
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2560
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2560
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2560
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2560
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2560
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2560
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2560
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2560
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2560
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2560
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2560
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2560
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2560
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2560
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2560
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2560
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2560
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2560
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2560
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2560
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2560
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2560
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2560
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2560
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2560
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2560
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2560
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2560
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2560
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2560
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2560
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2560
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2560
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2560
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2560
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2560
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2560
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2559
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2559
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2559
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2559
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2559
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2559
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2559
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2559
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2559
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2559
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2559
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2559
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2559
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2559
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2559
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2559
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2559
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2559
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2559
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2559
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2559
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2559
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2559
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2559
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2559
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2559
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2559
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2559
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2559
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2559
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2559
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2559
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2559
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2559
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2559
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2559
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2559
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2559
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2559
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2559
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2559
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2559
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2559
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2559
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2559
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2559
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2559
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2559
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2559
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2559
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2559
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2559
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2559
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2559
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2559
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2559
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2559
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2559
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2559
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2559
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2559
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2559
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2559
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2559
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2559
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2559
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2559
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2559
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2559
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2559
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2559
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2559
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2559
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2558
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2558
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2558
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2558
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2558
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2558
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2558
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2558
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2558
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2558
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2558
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2558
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2558
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2558
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2558
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2558
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2558
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2558
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2558
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2558
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2558
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2558
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2558
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2558
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2558
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2558
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2558
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2558
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2558
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2558
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2558
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2558
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2558
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2558
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2558
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2558
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2558
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2558
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2558
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2558
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2558
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2558
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2558
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2558
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2558
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2558
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2558
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2558
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2558
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2558
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2558
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2558
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2558
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2558
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2558
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2558
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2558
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2558
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2558
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2558
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2558
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2558
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2558
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2558
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2558
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2558
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2558
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2558
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2558
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2558
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2558
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2558
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2558
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2558
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2557
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2557
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2557
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2557
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2557
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2557
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2557
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2557
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2557
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2557
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2557
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2557
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2557
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2557
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2557
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2557
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2557
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2557
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2557
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 2557
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2557
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2557
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2557
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2557
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน 2557
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2557
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2557
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2557
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2557
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2557
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2557
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2557
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2557
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2557
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2557
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2557
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2557
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2557
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2557
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2557
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2557
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2557
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2557
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2557
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2557
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2557
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2557
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2557
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2557
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2557
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2557
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2557
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2557
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2557
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2557
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2557
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2557
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2557
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2557
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2557
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2557
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2557
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2557
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2557
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2557
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2557
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2557
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2557
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2557
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2557
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2557
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2557
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2557
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2556
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2556
G.12 บ้านใหม่ริมฝาง น้ำฝาง เวียงฝาง ฝาง เชียงใหม่ 2556
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2556
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2556
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2556
I.14 บ้านน้ำอิง น้ำอิง ต้า ขุนตาล เชียงราย 2556
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2556
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2556
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2556
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2556
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2556
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2556
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2556
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2556
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2556
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2556
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2556
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2556
P.20 เชียงดาว แม่น้ำปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2556
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2556
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2556
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2556
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2556
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2556
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2556
P.67 แม่แต แม่น้ำปิง แม่แฝกเก่า สันทราย เชียงใหม่ 2556
P.71A น้ำแม่ขาน น้ำแม่ขาน บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 2556
P.73 น้ำแม่ปิง แม่น้ำปิง แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 2556
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2556
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2556
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2556
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2556
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2556
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2556
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2556
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2556
P.85A บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2556
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2556
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2556
P.90 บ้านทับเดื่อ แม่น้ำปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2556
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2556
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2556
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2556
P.94 บ้านเจียง น้ำแม่แจ่ม ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 2556
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2556
W.10A บ้านดอนมูล แม่น้ำวัง บ้านแลง เมือง ลำปาง 2556
W.16A บ้านไฮ แม่น้ำวัง ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 2556
W.17 บ้านหนองนาว น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2556
W.17A บ้านทุ่งทอง น้ำแม่สอย แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง 2556
W.18A บ้านสบต่ำ น้ำแม่ต่ำ เกาะคา เกาะคา ลำปาง 2556
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2556
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2556
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2556
W.21A บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2556
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2556
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2556
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2556
W.3A บ้านดอนชัย แม่น้ำวัง ล้อมแรด เถิน ลำปาง 2556
W.5A บ้านเกาะคา แม่น้ำวัง ศาลา เกาะคา ลำปาง 2556
W.6A บ้านสบปราบ แม่น้ำวัง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 2556
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2556
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2556
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2556
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2556
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2556
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2556
Y.34 บ้านแม่หล่าย น้ำแม่หล่าย แม่หล่าย เมือง แพร่ 2556
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2556
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2556
Y.37A บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2556
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2556
P.75 บ้านช่อแล แม่น้ำปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 255