สถิติข้อมูลช่วงเวลาเกิดน้ำท่วม


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ รวมปี-2018
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน รวมปี-2018
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน รวมปี-2018
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน รวมปี-2018
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ รวมปี-2018
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน รวมปี-2018
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย รวมปี-2018
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง รวมปี-2018