กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำ สูงสุดรายวัน


สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย ปี 2019
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน ปี 2019
P.1 สะพานนวรัฐ แม่น้ำปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ ปี 2019
P.5 สะพานท่านาง น้ำแม่กวง ในเมือง เมือง ลำพูน ปี 2019
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ ปี 2019
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน ปี 2019
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน ปี 2019
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง ปี 2019
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ ปี 2019
สรุป ปี 2018
สรุป 2018