Return period ปริมาณฝนสูงสุดรายปี


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07052 อ.ดอยสะเก็ด 07052 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07670 P.82a โครงการแม่งัด 07670 แม่แตง เชียงใหม่
07122 อ.พร้าว 07122 พร้าว เชียงใหม่
07072 อ.หางดง 07072 หางดง เชียงใหม่
20111 น้ำปาย SW.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
070760 บ้านห้วยหม้อ อนามัยห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07520 หัวงานแม่แตง 07520 แม่แตง เชียงใหม่
071011 บ้านขุนวาง ขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
07062 อ.แม่ริม 07062 แม่ริม เชียงใหม่
07013 อุตุสนามบิน 07013 สุเทพ เมือง เชียงใหม่
070731 บ้านหลวง P.64 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
080270 บ้านสันทรายหลวง อุทก จ.เชียงราย สันทราย เมือง เชียงราย
07480 โครงการแม่แฝก 07480 สันทราย เชียงใหม่
070780 บ้านนาเม็ง อนามัยนาเม็ง โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่
07042 อ.สันทราย 07042 สันทราย เชียงใหม่
07391 สำนักงานชลประทานที่ 1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
070751 บ้านม่วงป๊อก P.65 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
400111 Y.20 บ้านห้วยสัก Y.20 เตาปูน สอง แพร่
07540 ท้ายประตูระบายห้วยแม่โป่ง 07540 ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07790 สถานี อุตุ - ปางไฮ บ้านปางไฮ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07242 อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย 07242 เมือง เชียงใหม่
07132 อ.เชียงดาว 07132 เชียงดาว เชียงใหม่
07550 บ้านร้องวัวแดง 07550 สันกำแพง เชียงใหม่
400151 Y.1C บ้านน้ำโค้ง Y.1C ป่าแมต เมือง แพร่
07032 อ.สันกำแพง 07032 สันกำแพง เชียงใหม่
070770 บ้านเตาบ่ม อนามัยห้วยแก้ว ห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน เชียงใหม่
280331 ชลประทานน่าน ชลประทานน่าน ไชยสถาน เมือง น่าน
07102 อ.ฝาง 07102 ฝาง เชียงใหม่