ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 NEW วันที่5 สิงหาคม 2563
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.60 9.90 1.28 5.56 0.97 127.00 1.79 12.65 1.40 171.80 2.28 199.00 1:00
2:00 -0.57 10.80 1.30 5.80 1.03 132.70 1.81 12.96 1.40 171.80 2.32 205.20 2:00
3:00 -0.52 12.40 1.31 5.92 1.09 138.60 1.85 13.60 1.41 172.90 2.35 210.00 3:00
4:00 -0.48 14.00 1.32 6.04 1.18 148.05 1.89 14.24 1.41 172.90 2.34 208.40 4:00
5:00 -0.44 15.60 1.33 6.16 1.30 160.80 1.94 15.04 1.41 172.90 2.35 210.00 5:00
6:00 -0.43 16.00 1.34 6.28 1.40 171.80 1.95 15.20 1.41 172.90 2.25 194.50 6:00
7:00 -0.40 17.50 1.35 6.28 1.43 175.10 1.96 47.94 1.40 171.80 2.25 194.50 7:00
8:00 -0.37 19.00 1.35 6.28 1.46 178.40 1.97 130.10 1.39 170.70 2.23 191.50 8:00
9:00 -0.32 21.55 1.36 6.52 1.49 181.90 1.98 132.40 1.35 166.30 2.20 187.00 9:00
10:00 -0.26 24.85 1.38 6.76 1.58 192.70 2.00 137.00 1.33 164.10 2.19 184.30 10:00
11:00 -0.15 31.30 1.40 7.00 1.68 204.70 2.02 141.60 1.31 161.90 2.18 181.60 11:00
12:00 -0.02 39.15 1.48 7.39 1.68 204.70 2.06 150.80 1.29 159.70 2.18 181.60 12:00
13:00 0.09 46.64 1.52 8.60 1.66 202.30 2.14 170.80 1.26 156.45 2.16 176.20 13:00
14:00 0.18 54.02 1.52 8.60 1.65 201.10 2.15 173.50 1.25 155.40 2.15 173.50 14:00
15:00 0.25 59.76 1.52 8.60 1.61 196.30 2.19 184.30 1.23 153.30 2.15 173.50 15:00
16:00 0.31 64.92 1.56 9.20 1.55 189.10 2.22 190.00 16:00
17:00 0.38 71.08 1.60 9.80 1.55 189.10 2.25 194.50 17:00
18:00 0.45 77.24 1.62 10.10 1.47 179.50 2.28 199.00 18:00
19:00 0.53 85.00 1.65 10.55 1.45 177.30 2.32 205.20 19:00
20:00 0.63 95.00 1.67 10.85 1.44 176.20 2.34 208.40 20:00
21:00 0.73 105.66 1.71 11.45 1.41 172.90 2.31 203.60 21:00
22:00 0.81 114.54 1.73 11.75 1.40 171.80 2.33 206.80 22:00
23:00 0.86 120.09 1.75 12.05 1.40 171.80 2.31 203.60 23:00
24:00 0.92 127.40 1.77 12.35 1.40 171.80 2.30 202.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 180