ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 NEW วันที่16 ตุลาคม 2564
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.8 (ม.) ปริมาณ 489 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.92 6.43 1.26 18.16 -0.92 6.43 1.22 15.32 -0.91 6.66 1.21 14.61 1:00
2:00 -0.92 6.43 1.26 18.16 -0.93 6.20 1.22 15.32 -0.91 6.66 1.22 15.32 2:00
3:00 -0.91 6.66 1.26 18.16 -0.93 6.20 1.23 16.03 -0.92 6.43 1.22 15.32 3:00
4:00 -0.91 6.66 1.26 18.16 -0.94 6.02 1.24 16.74 -0.92 6.43 1.23 16.03 4:00
5:00 -0.91 6.66 1.26 18.16 -0.94 6.02 1.25 17.45 -0.91 6.66 1.24 16.74 5:00
6:00 -0.90 6.89 1.25 17.45 -0.95 5.84 1.26 18.16 -0.91 6.66 1.25 17.45 6:00
7:00 -0.90 6.89 1.25 17.45 -0.95 5.84 1.27 18.87 -0.91 6.66 1.26 18.16 7:00
8:00 -0.90 6.89 1.24 16.74 -0.96 5.66 1.27 18.87 -0.90 6.89 1.27 18.87 8:00
9:00 -0.90 6.89 1.23 16.03 -0.96 5.66 1.26 18.16 -0.90 6.89 1.28 19.58 9:00
10:00 -0.91 6.66 1.22 15.32 -0.94 6.02 1.25 17.45 -0.89 7.12 1.29 20.29 10:00
11:00 -0.91 6.66 1.21 14.61 -0.93 6.20 1.25 17.45 -0.88 7.35 1.31 22.15 11:00
12:00 -0.91 6.66 1.20 13.90 -0.93 6.20 1.25 17.45 -0.87 7.58 1.32 23.30 12:00
13:00 -0.90 6.89 1.21 14.61 -0.92 6.43 1.24 16.74 -0.87 7.58 1.30 21.00 13:00
14:00 -0.91 6.66 1.20 13.90 -0.92 6.43 1.24 16.74 -0.85 8.04 1.28 19.58 14:00
15:00 -0.91 6.66 1.20 13.90 -0.91 6.66 1.23 16.03 -0.84 8.27 1.27 18.87 15:00
16:00 -0.92 6.43 1.20 13.90 -0.91 6.66 1.21 14.61 16:00
17:00 -0.92 6.43 1.20 13.90 -0.91 6.66 1.20 13.90 17:00
18:00 -0.92 6.43 1.20 13.90 -0.91 6.66 1.21 14.61 18:00
19:00 -0.92 6.43 1.21 14.61 -0.91 6.66 1.20 13.90 19:00
20:00 -0.93 6.20 1.20 13.90 -0.91 6.66 1.20 13.90 20:00
21:00 -0.93 6.20 1.21 14.61 -0.91 6.66 1.20 13.90 21:00
22:00 -0.93 6.20 1.21 14.61 -0.92 6.43 1.21 14.61 22:00
23:00 -0.93 6.20 1.21 14.61 -0.92 6.43 1.21 14.61 23:00
24:00 -0.92 6.43 1.22 15.32 -0.91 6.66 1.21 14.61 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)