ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 NEW วันที่27 กุมภาพันธ์ 2563
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 1:00
2:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 2:00
3:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 3:00
4:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 4:00
5:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 5:00
6:00 -0.90 6.50 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 6:00
7:00 -0.89 6.60 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 7:00
8:00 -0.89 6.60 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 8:00
9:00 -0.89 6.60 1.05 3.10 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 9:00
10:00 -0.89 6.60 1.04 3.00 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 10:00
11:00 -0.89 6.60 1.04 3.00 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 11:00
12:00 -0.89 6.60 1.04 3.00 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.04 3.00 12:00
13:00 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 13:00
14:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 14:00
15:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 15:00
16:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 16:00
17:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 17:00
18:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 18:00
19:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 19:00
20:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 20:00
21:00 -0.88 6.70 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 21:00
22:00 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 22:00
23:00 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 23:00
24:00 -0.89 6.60 1.03 2.90 -0.90 6.50 1.03 2.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 1