ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ทา (THA RIVER) เทศบาลป่าซาง จ.ลำพูน (PASANG LAMPHUN) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน P.77 น้ำแม่ทา แม่ทา ลำพูน P.87 บ้านป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 166.75 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.75 (ม.) ปริมาณ 118.50 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1:00
2:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 2:00
3:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 3:00
4:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 4:00
5:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 5:00
6:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 6:00
7:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 7:00
8:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 8:00
9:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 9:00
10:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 10:00
11:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 11:00
12:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 12:00
13:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 13:00
14:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 14:00
15:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 15:00
16:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 16:00
17:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 17:00
18:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 18:00
19:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 19:00
20:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 20:00
21:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 21:00
22:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.33 0.05 0.46 0.02 22:00
23:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 23:00
24:00 1.34 0.06 0.46 0.02 1.34 0.06 0.46 0.02 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)