ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลาว (MAELAO RIVER) เชียงราย (CHIANG RAI) เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย G.10 บ้านหนองผำ แม่สรวย เชียงราย G.8 บ้านต้นยาง แม่ลาว เชียงราย
ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 310 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 310 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 310 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 1:00
2:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 2:00
3:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 3:00
4:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 4:00
5:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 5:00
6:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 6:00
7:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 7:00
8:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 8:00
9:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 9:00
10:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 10:00
11:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 -0.12 0.92 11:00
12:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 12:00
13:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 13:00
14:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 14:00
15:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 15:00
16:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 16:00
17:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 17:00
18:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 18:00
19:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 19:00
20:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 20:00
21:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 21:00
22:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 22:00
23:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 23:00
24:00 0.33 17.70 -0.12 0.92 0.33 17.70 -0.12 0.92 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)