ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลี้ (LI RIVER) บ.หล่ายแก้ว อ. บ้านโฮ่ง (LAMPHUN) เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน
ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 356.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 344.25 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 356.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 344.25 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 356.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 344.25 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.05 0.00 -1.61 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 1:00
2:00 0.05 0.00 -1.62 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 2:00
3:00 0.05 0.00 -1.62 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 3:00
4:00 0.05 0.00 -1.62 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 4:00
5:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 5:00
6:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 6:00
7:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 7:00
8:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 8:00
9:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 9:00
10:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 10:00
11:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 11:00
12:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 12:00
13:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 13:00
14:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 14:00
15:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 15:00
16:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 16:00
17:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 17:00
18:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 18:00
19:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 19:00
20:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 20:00
21:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.63 0.00 21:00
22:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 22:00
23:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 23:00
24:00 0.05 0.00 -1.63 0.00 0.05 0.00 -1.64 0.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 12