ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่วาง (WANG RIVER) อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.47 1.05 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 1:00
2:00 0.47 1.05 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 2:00
3:00 0.47 1.05 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 3:00
4:00 0.47 1.05 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 4:00
5:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 5:00
6:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 6:00
7:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 7:00
8:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 8:00
9:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.04 0.26 9:00
10:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.04 0.26 10:00
11:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.04 0.26 11:00
12:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 12:00
13:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 13:00
14:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 14:00
15:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 15:00
16:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 16:00
17:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 17:00
18:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 18:00
19:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 19:00
20:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 20:00
21:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.46 1.00 0.04 0.26 21:00
22:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 22:00
23:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 23:00
24:00 0.46 1.00 0.04 0.26 0.47 1.05 0.05 0.28 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)