ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่วาง (WANG RIVER) อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.48 1.86 0.11 1.30 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 1:00
2:00 0.48 1.86 0.11 1.30 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 2:00
3:00 0.48 1.86 0.11 1.30 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 3:00
4:00 0.48 1.86 0.11 1.30 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 4:00
5:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.50 2.00 0.10 1.24 0.59 2.63 0.10 1.24 5:00
6:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.50 2.00 0.10 1.24 0.59 2.63 0.10 1.24 6:00
7:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.51 2.07 0.10 1.24 0.59 2.63 0.10 1.24 7:00
8:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.64 3.10 0.10 1.24 0.58 2.56 0.10 1.24 8:00
9:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.65 3.20 0.10 1.24 0.58 2.56 0.10 1.24 9:00
10:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.63 3.00 0.10 1.24 0.58 2.56 0.10 1.24 10:00
11:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 11:00
12:00 0.48 1.86 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 12:00
13:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 13:00
14:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 14:00
15:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 15:00
16:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.62 2.90 0.10 1.24 16:00
17:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 17:00
18:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 18:00
19:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 19:00
20:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 20:00
21:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 21:00
22:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.61 2.80 0.10 1.24 22:00
23:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 23:00
24:00 0.49 1.93 0.10 1.24 0.60 2.70 0.10 1.24 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 15