ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่วาง (WANG RIVER) อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 150 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 70 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.58 1.68 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 1:00
2:00 0.58 1.68 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 2:00
3:00 0.58 1.68 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 3:00
4:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 4:00
5:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 5:00
6:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 6:00
7:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 7:00
8:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 8:00
9:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.59 1.74 -0.03 0.06 9:00
10:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.58 1.68 -0.03 0.06 10:00
11:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.58 1.68 -0.03 0.06 11:00
12:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 12:00
13:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.60 1.80 -0.02 0.06 13:00
14:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 14:00
15:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 15:00
16:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 16:00
17:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 17:00
18:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 18:00
19:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 19:00
20:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 20:00
21:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 21:00
22:00 0.59 1.74 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 22:00
23:00 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 23:00
24:00 0.60 1.80 -0.02 0.06 0.61 1.88 -0.02 0.06 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)