ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่วาง (WANG RIVER) อ.แม่วาง เชียงใหม่ (MAEWANG CHIANGMAI) เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่ P.82 น้ำแม่วาง แม่วาง เชียงใหม่ P.84 น้ำแม่วาง สันป่าตอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 102.5 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 87.3 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 1:00
2:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 2:00
3:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 3:00
4:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 4:00
5:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 5:00
6:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 6:00
7:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 7:00
8:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 8:00
9:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 9:00
10:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 10:00
11:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 11:00
12:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 12:00
13:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 13:00
14:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 14:00
15:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 15:00
16:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 16:00
17:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05- 0.56 17:00
18:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 0.05 0.96 18:00
19:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 19:00
20:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 20:00
21:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 21:00
22:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 22:00
23:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 23:00
24:00 0.50 2.00 -0.05 0.56 0.49 1.93 -0.05 0.56 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 19