ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำน่าน (NAN RIVER) เวลา
วันที่ 21 กันยายน 2562 วันที่ 22 กันยายน 2562 NEW วันที่23 กันยายน 2562
P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 แม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.15 32.80 1.55 51.50 -0.48 16.10 1.42 34.60 -0.44 17.62 1.44 37.20 1:00
2:00 -0.18 31.00 1.55 51.50 -0.49 15.72 1.42 34.60 -0.45 17.24 1.44 37.20 2:00
3:00 -0.21 29.20 1.55 51.50 -0.49 15.72 1.42 34.60 -0.46 16.86 1.43 35.90 3:00
4:00 -0.23 28.00 1.54 50.20 -0.48 16.10 1.41 33.30 -0.46 16.86 1.43 35.90 4:00
5:00 -0.26 26.35 1.53 48.90 -0.47 16.48 1.41 33.30 -0.47 16.48 1.43 35.90 5:00
6:00 -0.27 25.80 1.52 47.60 -0.46 16.86 1.41 33.30 -0.47 16.48 1.43 35.90 6:00
7:00 -0.29 24.70 1.52 47.60 -0.46 16.86 1.41 33.30 -0.48 16.10 1.42 34.60 7:00
8:00 -0.31 23.60 1.51 46.30 -0.46 16.86 1.40 32.00 -0.50 15.34 1.42 34.60 8:00
9:00 -0.34 22.05 1.50 45.00 -0.46 16.86 1.39 31.00 -0.51 14.96 1.41 33.30 9:00
10:00 -0.35 21.60 1.49 43.70 -0.45 17.24 1.39 31.00 -0.52 14.58 1.40 32.00 10:00
11:00 -0.37 20.70 1.48 42.40 -0.44 17.62 1.40 32.00 -0.53 14.20 1.40 32.00 11:00
12:00 -0.39 19.80 1.47 41.10 -0.42 18.45 1.40 32.00 -0.54 13.90 1.40 32.00 12:00
13:00 -0.40 19.35 1.45 38.50 -0.39 19.80 1.41 33.30 -0.55 13.60 1.39 31.00 13:00
14:00 -0.41 18.90 1.46 39.80 -0.37 20.70 1.41 33.30 -0.56 13.30 1.38 30.00 14:00
15:00 -0.41 18.90 1.46 39.80 -0.37 20.70 1.41 33.30 -0.57 13.00 1.38 30.00 15:00
16:00 -0.40 19.35 1.44 37.20 -0.37 20.70 1.41 33.30 -0.58 12.70 1.37 29.00 16:00
17:00 -0.40 19.35 1.44 37.20 -0.37 20.70 1.42 34.60 -0.58 12.70 1.37 29.00 17:00
18:00 -0.39 19.80 1.43 35.90 -0.38 20.25 1.42 34.60 18:00
19:00 -0.39 19.80 1.43 35.90 -0.38 20.25 1.43 35.90 19:00
20:00 -0.40 19.35 1.42 34.60 -0.38 20.25 1.44 37.20 20:00
21:00 -0.41 18.90 1.42 34.60 -0.39 19.80 1.44 37.20 21:00
22:00 -0.43 18.00 1.42 34.60 -0.40 19.35 1.44 37.20 22:00
23:00 -0.44 17.62 1.43 35.90 -0.41 18.90 1.44 37.20 23:00
24:00 -0.46 16.86 1.43 35.90 -0.43 18.00 1.44 37.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 29