ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 24 เมษายน 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 NEW วันที่26 เมษายน 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.36 1.44 0.35 1.40 0.35 1.40 1:00
2:00 0.36 1.44 0.35 1.40 0.35 1.40 2:00
3:00 0.36 1.44 0.35 1.40 0.36 1.44 3:00
4:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 4:00
5:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 5:00
6:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 6:00
7:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 7:00
8:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 8:00
9:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 9:00
10:00 0.36 1.44 0.36 1.44 0.36 1.44 10:00
11:00 0.35 1.40 0.36 1.44 0.36 1.44 11:00
12:00 0.35 1.40 0.36 1.44 12:00
13:00 0.35 1.40 0.35 1.40 13:00
14:00 0.35 1.40 0.35 1.40 14:00
15:00 0.35 1.40 0.35 1.40 15:00
16:00 0.35 1.40 0.35 1.40 16:00
17:00 0.35 1.40 0.35 1.40 17:00
18:00 0.35 1.40 0.35 1.40 18:00
19:00 0.35 1.40 0.35 1.40 19:00
20:00 0.35 1.40 0.35 1.40 20:00
21:00 0.35 1.40 0.35 1.40 21:00
22:00 0.35 1.40 0.35 1.40 22:00
23:00 0.35 1.40 0.35 1.40 23:00
24:00 0.35 1.40 0.35 1.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)