ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.12 0.24 0.11 0.22 0.18 0.36 1:00
2:00 0.12 0.24 0.11 0.22 0.18 0.36 2:00
3:00 0.12 0.24 0.11 0.22 0.18 0.36 3:00
4:00 0.12 0.24 0.10 0.20 0.18 0.36 4:00
5:00 0.11 0.22 0.10 0.20 0.19 0.38 5:00
6:00 0.11 0.22 0.10 0.20 0.19 0.38 6:00
7:00 0.11 0.22 0.10 0.20 0.19 0.38 7:00
8:00 0.11 0.22 0.10 0.20 0.19 0.38 8:00
9:00 0.11 0.22 0.11 0.22 0.19 0.38 9:00
10:00 0.11 0.22 0.11 0.22 0.19 0.38 10:00
11:00 0.11 0.22 0.12 0.24 0.19 0.38 11:00
12:00 0.11 0.22 0.12 0.24 12:00
13:00 0.11 0.22 0.13 0.26 13:00
14:00 0.11 0.22 0.13 0.26 14:00
15:00 0.11 0.22 0.14 0.28 15:00
16:00 0.11 0.22 0.14 0.28 16:00
17:00 0.11 0.22 0.15 0.30 17:00
18:00 0.11 0.22 0.15 0.30 18:00
19:00 0.11 0.22 0.16 0.32 19:00
20:00 0.11 0.22 0.16 0.32 20:00
21:00 0.11 0.22 0.16 0.32 21:00
22:00 0.11 0.22 0.17 0.34 22:00
23:00 0.11 0.22 0.17 0.34 23:00
24:00 0.11 0.22 0.17 0.34 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)