ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 NEW วันที่16 กุมภาพันธ์ 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.05 0.70 -0.04 0.73 -0.04 0.73 1:00
2:00 -0.05 0.70 -0.04 0.73 -0.04 0.73 2:00
3:00 -0.05 0.70 -0.04 0.73 -0.04 0.73 3:00
4:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 4:00
5:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 5:00
6:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 6:00
7:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 7:00
8:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 8:00
9:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 9:00
10:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 10:00
11:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 -0.04 0.73 11:00
12:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 12:00
13:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 13:00
14:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 14:00
15:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 15:00
16:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 16:00
17:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 17:00
18:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 18:00
19:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 19:00
20:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 20:00
21:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 21:00
22:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 22:00
23:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 23:00
24:00 -0.04 0.73 -0.04 0.73 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)