ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 NEW วันที่27 กุมภาพันธ์ 2563
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.46 0.92 0.46 0.92 0.45 0.90 1:00
2:00 0.46 0.92 0.46 0.92 0.45 0.90 2:00
3:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 3:00
4:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 4:00
5:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 5:00
6:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 6:00
7:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 7:00
8:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 8:00
9:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 9:00
10:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 10:00
11:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 11:00
12:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 12:00
13:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 13:00
14:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 14:00
15:00 0.46 0.92 0.45 0.90 0.46 0.92 15:00
16:00 0.46 0.92 0.45 0.90 16:00
17:00 0.46 0.92 0.45 0.90 17:00
18:00 0.46 0.92 0.45 0.90 18:00
19:00 0.46 0.92 0.45 0.90 19:00
20:00 0.46 0.92 0.45 0.90 20:00
21:00 0.46 0.92 0.45 0.90 21:00
22:00 0.46 0.92 0.45 0.90 22:00
23:00 0.46 0.92 0.45 0.90 23:00
24:00 0.46 0.92 0.45 0.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3