ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 NEW วันที่27 กุมภาพันธ์ 2563
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 1:00
2:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 2:00
3:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 3:00
4:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 4:00
5:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 5:00
6:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 6:00
7:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 7:00
8:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 8:00
9:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 9:00
10:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 10:00
11:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 11:00
12:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 12:00
13:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 13:00
14:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 14:00
15:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 15:00
16:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 16:00
17:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 17:00
18:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 18:00
19:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 19:00
20:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 20:00
21:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 21:00
22:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 22:00
23:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 23:00
24:00 0.32 0.02 0.25 0.80 0.32 0.02 0.25 0.80 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 2