ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 NEW วันที่25 มิถุนายน 2562
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.82 1.32 0.61 0.43 0.47 0.09 1:00
2:00 0.82 1.32 0.60 0.40 0.47 0.09 2:00
3:00 0.82 1.32 0.33 1.30 0.59 0.37 0.26 0.76 0.47 0.09 0.36 1.60 3:00
4:00 0.82 1.32 0.59 0.37 0.47 0.09 4:00
5:00 0.82 1.32 0.58 0.34 0.47 0.09 5:00
6:00 0.82 1.32 0.33 1.30 0.57 0.31 0.25 0.70 0.47 0.09 0.38 1.80 6:00
7:00 0.82 1.32 0.57 0.31 0.47 0.09 7:00
8:00 0.81 1.26 0.57 0.31 0.47 0.09 8:00
9:00 0.81 1.26 0.33 1.30 0.56 0.28 0.25 0.70 0.46 0.08 0.38 1.80 9:00
10:00 0.81 1.26 0.56 0.28 0.46 0.08 10:00
11:00 0.81 1.26 0.56 0.28 0.46 0.08 11:00
12:00 0.80 1.20 0.32 1.20 0.56 0.28 0.25 0.70 12:00
13:00 0.79 1.15 0.55 0.25 13:00
14:00 0.78 1.10 0.54 0.22 14:00
15:00 0.77 1.05 0.30 1.00 0.53 0.19 0.24 0.64 15:00
16:00 0.76 1.00 0.52 0.16 16:00
17:00 0.75 0.95 0.51 0.13 17:00
18:00 0.73 0.85 0.28 0.88 0.50 0.10 0.28 0.88 18:00
19:00 0.71 0.75 0.49 0.10 19:00
20:00 0.70 0.70 0.49 0.10 20:00
21:00 0.69 0.67 0.27 0.82 0.48 0.09 0.32 1.20 21:00
22:00 0.67 0.61 0.48 0.09 22:00
23:00 0.65 0.55 0.48 0.09 23:00
24:00 0.63 0.49 0.26 0.76 0.48 0.09 0.34 1.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)