ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 NEW วันที่30 พฤศจิกายน 2563
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 123.20 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.59 0.67 0.45 2.50 1:00
2:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.59 0.67 0.46 2.60 2:00
3:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.59 0.67 0.46 2.60 3:00
4:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.59 0.67 0.45 2.50 4:00
5:00 0.60 0.70 0.45 2.50 0.59 0.67 0.45 2.50 5:00
6:00 0.60 0.70 0.45 2.50 0.60 0.70 0.45 2.50 6:00
7:00 0.60 0.70 0.45 2.50 0.60 0.70 0.46 2.60 7:00
8:00 0.60 0.70 0.45 2.50 0.61 0.75 0.46 2.60 8:00
9:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.61 0.75 0.46 2.60 9:00
10:00 0.59 0.67 0.46 2.60 0.61 0.75 0.46 2.60 10:00
11:00 0.60 0.70 0.46 2.60 0.61 0.75 0.46 2.60 11:00
12:00 0.61 0.75 0.47 2.70 0.61 0.75 0.46 2.60 12:00
13:00 0.61 0.75 0.48 2.80 13:00
14:00 0.61 0.75 0.47 2.70 14:00
15:00 0.61 0.75 0.46 2.60 15:00
16:00 0.61 0.75 0.46 2.60 16:00
17:00 0.60 0.70 0.46 2.60 17:00
18:00 0.60 0.70 0.46 2.60 18:00
19:00 0.60 0.70 0.46 2.60 19:00
20:00 0.60 0.70 0.46 2.60 20:00
21:00 0.59 0.67 0.46 2.60 21:00
22:00 0.58 0.64 0.45 2.50 22:00
23:00 0.58 0.64 0.45 2.50 23:00
24:00 0.59 0.67 0.45 2.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3