ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 26 มกราคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 NEW วันที่28 มกราคม 2563
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 1:00
2:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 2:00
3:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 3:00
4:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 4:00
5:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 5:00
6:00 0.82 0.60 0.03 2.96 0.82 0.60 0.03 2.96 0.82 0.60 0.03 2.96 6:00
7:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 7:00
8:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 8:00
9:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 9:00
10:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 10:00
11:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 11:00
12:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 12:00
13:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 13:00
14:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 14:00
15:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 15:00
16:00 0.03 2.96 0.03 2.96 0.03 2.96 16:00
17:00 0.03 2.96 0.03 2.96 17:00
18:00 0.03 2.96 0.03 2.96 18:00
19:00 0.03 2.96 0.03 2.96 19:00
20:00 0.03 2.96 0.03 2.96 20:00
21:00 0.03 2.96 0.03 2.96 21:00
22:00 0.03 2.96 0.03 2.96 22:00
23:00 0.03 2.96 0.03 2.96 23:00
24:00 0.03 2.96 0.03 2.96 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3