ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 NEW วันที่25 สิงหาคม 2562
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 88.00 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.97 53.84 1.05 59.76 1.57 104.79 1:00
2:00 1.00 56.06 1.06 60.50 1.61 108.73 2:00
3:00 1.02 57.54 1.07 61.26 1.67 114.64 3:00
4:00 1.04 59.02 1.11 64.30 1.68 115.62 4:00
5:00 1.02 57.54 1.20 71.54 1.63 110.70 5:00
6:00 1.80 22.51 1.00 56.06 2.32 38.02 1.35 84.62 2.80 53.79 1.50 98.31 6:00
7:00 0.98 54.58 1.39 88.25 1.48 96.48 7:00
8:00 0.96 53.10 1.41 90.08 1.47 95.57 8:00
9:00 0.93 51.03 1.43 91.91 9:00
10:00 0.91 49.65 1.45 93.74 10:00
11:00 0.90 48.96 1.48 96.48 11:00
12:00 0.88 47.58 1.51 99.23 12:00
13:00 0.86 46.20 1.50 98.31 13:00
14:00 0.85 45.53 1.47 95.57 14:00
15:00 0.84 44.86 1.42 90.99 15:00
16:00 0.84 44.86 1.39 88.25 16:00
17:00 0.85 45.53 1.35 84.62 17:00
18:00 0.87 46.89 1.33 82.86 18:00
19:00 0.87 46.89 1.31 81.10 19:00
20:00 0.87 46.89 1.40 89.16 20:00
21:00 0.87 46.89 1.56 103.80 21:00
22:00 0.93 51.03 1.48 96.48 22:00
23:00 1.05 59.76 1.52 100.14 23:00
24:00 1.04 59.02 1.55 102.89 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)