ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 NEW วันที่14 กรกฎาคม 2563
Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา Y.31 บ้านทุ่งหนอง เชียงม่วน พะเยา Y.24 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 10.00 (ม.) ปริมาณ 3000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 350 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.70 1.10 0.69 0.00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 1:00
2:00 0.70 1.78 0.69 0.00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 2:00
3:00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 3:00
4:00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 4:00
5:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 5:00
6:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 6:00
7:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 7:00
8:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 8:00
9:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 9:00
10:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 0.71 1.14 0.70 0.00 10:00
11:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 11:00
12:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 12:00
13:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 13:00
14:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 14:00
15:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 15:00
16:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 16:00
17:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 17:00
18:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 18:00
19:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 19:00
20:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 20:00
21:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 21:00
22:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 22:00
23:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 23:00
24:00 0.69 1.07 0.70 0.00 0.70 1.10 0.70 0.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 11