ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 20 มกราคม 2563 วันที่ 21 มกราคม 2563 NEW วันที่22 มกราคม 2563
Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.87 0.58 0.54 0.04 1.85 0.44 0.55 0.05 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.87 0.58 0.54 0.04 1.85 0.44 0.55 0.05 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.87 0.58 0.54 0.04 1.85 0.44 0.55 0.05 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.87 0.58 0.54 0.04 1.85 0.44 0.55 0.05 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.87 0.58 0.54 0.04 1.85 0.44 0.55 0.05 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.86 0.51 0.54 0.04 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.86 0.51 0.55 0.05 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 1.87 0.58 0.54 0.04 1.86 0.51 0.55 0.05 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 22