ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำยม (YOM RIVER) แพร่ (Phrae) เวลา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 NEW วันที่12 พฤศจิกายน 2562
Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ Y.34 บ้านแม่หล่าย เมือง แพร่ Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 300 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.00 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.96 1.84 0.96 1.48 1.96 1.84 0.95 1.40 1.96 1.84 0.81 0.55 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 1.96 1.84 0.98 1.64 1.96 1.84 0.96 1.48 1.96 1.84 0.78 0.46 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 1.96 1.84 0.97 1.56 1.96 1.84 0.96 1.48 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 1.95 1.56 0.83 0.65 1.96 1.84 0.95 1.40 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 1.95 1.56 0.86 0.80 1.96 1.84 0.94 1.32 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 1.95 1.56 0.89 0.95 1.96 1.84 0.91 1.08 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 1.95 1.56 0.92 1.16 1.96 1.84 0.87 0.85 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 1.96 1.84 0.94 1.32 1.96 1.84 0.83 0.65 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 21