ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำวัง (WANG RIVER) ลำปาง (Lampang) เวลา
วันที่ 5 เมษายน 2563 วันที่ 6 เมษายน 2563 NEW วันที่7 เมษายน 2563
W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง W.3A บ้านดอนชัย เถิน ลำปาง
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.80 (ม.) ปริมาณ 740 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 1:00
2:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 2:00
3:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 3:00
4:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 4:00
5:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 5:00
6:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 6:00
7:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 7:00
8:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 8:00
9:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 9:00
10:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 10:00
11:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 11:00
12:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 12:00
13:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 13:00
14:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 14:00
15:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 15:00
16:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 -1.00 0.00 16:00
17:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 17:00
18:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 18:00
19:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 19:00
20:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 20:00
21:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 21:00
22:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 22:00
23:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 23:00
24:00 -0.99 0.00 -0.99 0.00 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)


Online: 3