ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 NEW วันที่28 พฤศจิกายน 2564
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 1:00
2:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 2:00
3:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 3:00
4:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 4:00
5:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 5:00
6:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 6:00
7:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 7:00
8:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 8:00
9:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 9:00
10:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 10:00
11:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 11:00
12:00 0.15 2.25 0.15 2.25 0.15 2.25 12:00
13:00 0.15 2.25 0.15 2.25 13:00
14:00 0.15 2.25 0.15 2.25 14:00
15:00 0.15 2.25 0.15 2.25 15:00
16:00 0.15 2.25 0.15 2.25 16:00
17:00 0.15 2.25 0.15 2.25 17:00
18:00 0.15 2.25 0.15 2.25 18:00
19:00 0.15 2.25 0.15 2.25 19:00
20:00 0.15 2.25 0.15 2.25 20:00
21:00 0.15 2.25 0.15 2.25 21:00
22:00 0.15 2.25 0.15 2.25 22:00
23:00 0.15 2.25 0.15 2.25 23:00
24:00 0.15 2.25 0.15 2.25 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)