DISCHARGE-TOP
รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่ 25 - 31 กรกฏาคม 2562
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. พฤ อา
  25 26 27 28 29 30 31
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 -0.92 -0.61 -0.72 -0.53 -0.72 -0.95 -0.98 -0.78 0.8 ลดลง   -0.98
530 3.38 5.53 4.70 6.13 4.70 3.20 3.02 4.38   3.02
2 P.1 เมือง 3.70 1.26 1.24 1.28 1.33 1.27 1.11 1.12 1.23 2.6 เพิ่มขึ้น   1.12
490 14.00 13.00 15.0 17.5 14.5 7.40 7.80 12.7   7.8
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 1.13 1.12 1.18 1.29 1.08 0.87 0.90 1.08 1.4 เพิ่มขึ้น  
1200 20.9 20.6 22.4 27.5 18.0 5.40 6.00 17.3  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 0.64 0.54 0.55 0.62 0.57 0.52 0.51 0.56 1.1 ลดลง   0.51
150 2.12 1.44 1.50 1.96 1.62 1.32 1.26 1.60   1.26
5 P.84 4.00 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.07 0.09 0.6 ลดลง   0.07
70 0.38 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.34 0.43   0.34
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 1.20 1.50 1.59 1.81 1.90 1.55 1.54 1.58 4.9 ลดลง   1.54
162 3.70 6.70 7.65 11.0 12.3 7.20 7.10 7.94   7.1
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 1.93 2.35 2.40 2.57 2.55 2.46 2.39 2.38 2.9 ลดลง   2.39
180 2.52 4.50 5.00 7.05 6.75 5.60 4.90 5.19   4.9
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 1.09 1.16 1.20 1.24 1.26 1.25 1.25 1.21 0.0 ทรงตัว   1.25
320 0.07 0.10 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13   0.15
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 -1.80 0.0 ทรงตัว   -1.8
260 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   0.017
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 0.0 ทรงตัว   1.2
115 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04   0.044
11 P.87 แม่ทา 4.75 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.0 ทรงตัว   0.46
165 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   0.02
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.15 1.20 1.1 ลดลง   1.15
570 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 4.50 6.09   4.5
13 W.1C เมือง 5.20 -0.43 -0.46 -0.40 -0.10 -0.34 -0.46 -0.46 -0.38 0.2 ทรงตัว   -0.46
640 0.93 0.85 1.00 2.75 1.30 0.85 0.85 1.22   0.85
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 0.55 0.64 0.64 0.80 0.85 0.85 0.79 0.73 0.2 ลดลง   0.79
3100 2.00 3.30 3.30 6.30 7.50 7.50 6.09 5.14   6.09
15 Y.1C เมือง 8.20 -0.16 -0.16 -0.14 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.13 0.1 เพิ่มขึ้น   -0.08
1000 0.40 0.40 0.60 0.90 0.80 0.90 1.34 0.76   1.34
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 0.64 0.80 1.02 0.98 0.96 0.96 1.95 1.04 3.6 เพิ่มขึ้น   1.95
1170 10.00 18.00 35.6 32.4 30.8 30.8 135.5 41.9   135.5
17 N.1 เมือง 7.00 -0.10 0.10 0.34 0.39 0.20 0.08 1.67 0.38 4.3 เพิ่มขึ้น   1.67
1171 11.80 23.00 41.6 46.1 30.00 21.7 181.1 50.7   181.05
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 0.00 0.05 0.06 0.30 0.24 0.20 0.15 0.14 4.2 ลดลง   0.15
265 7.40 8.50 8.75 15.60 13.8 12.6 11.1 11.1   11.1
19 G.8 เมือง 4.00 -0.15 -0.20 -0.14 -0.10 -0.14 -0.15 -0.12 -0.14 0.6 เพิ่มขึ้น   -0.12
309 1.70 1.20 1.80 2.20 1.80 1.70 2.00 1.77   2
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.50 -0.05 -0.05 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 -0.16 0.0 ทรงตัว   -0.2
120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 -0.06 0.08 0.05 0.13 0.07 -0.06 -0.07 0.02 4.2 ลดลง   -0.07
700 24.0 33.2 31.2 36.5 32.5 24.0 23.5 29.3   23.48
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -0.11 0.1 ทรงตัว   -1.18
360 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28   0.28
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 -0.10 0.15 0.12 0.12 0.27 0.10 0.10 0.11 2.3 ทรงตัว   0.10
245 1.66 6.35 5.68 5.68 9.62 5.26 5.26 5.64   5.26
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 0.25 0.23 0.22 0.36 0.25 0.21 0.19 0.24 0.2 ลดลง   0.19
255 0.50 0.46 0.44 0.72 0.50 0.42 0.38 0.49   0.38
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 1.50 1.14 1.07 1.11 0.88 0.77 0.80 1.04 5.5 เพิ่มขึ้น   0.8
56 7.80 3.60 2.99 3.30 1.68 1.05 1.20 3.09   1.2
26 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 0.60 0.36 0.41 0.56 0.35 0.31 0.29 0.41 4.1 ลดลง   0.29
54 4.40 1.60 2.10 3.84 1.50 1.10 0.94 2.21   0.94
27 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00 0.46 0.46   0.80 0.68 0.66 0.60 0.61 1.3 ลดลง   0.46
98 0.60 0.60   2.55 1.58 1.46 1.10 1.32   0.6
28 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 1.00 0.90 1.08 0.97 0.90 0.94 0.91 0.96 2.3 ลดลง   0.91
360 9.50 6.50 12.20 8.60 6.50 7.70 6.80 8.26   6.8
29 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00             0.93 0.93 2.1 เพิ่มขึ้น   -
100             2.13 2.13   -
30 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 0.71 0.71 0.73 0.75 0.73 0.72 0.70 0.72 0.7 ลดลง   0.7
104 0.70 0.70 0.76 0.82 0.76 0.73 0.67 0.73   0.67
31 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 -1.50 -1.50 -1.30 -0.60 1.16 0.86 1.15 -0.25 0.4 เพิ่มขึ้น   1.15
1099 0.00 0.00 0.00 0.30 10.1 7.10 10.0 3.93   10
32 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.05 0.05 0.08 1.0 ทรงตัว   0.05
1000 10.7 10.7 10.5 10.7 10.7 9.78 9.78 10.4   9.78
33 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 0.31 0.44 0.39 0.46 0.41 0.35 0.35 0.39 2.2 ทรงตัว   0.35
272 4.20 7.60 5.80 8.40 6.40 5.00 5.00 6.06   5
34 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.39 0.34 0.40 0.53 0.39 0.30   0.39 0.7 ลดลง   0.3
300 1.92 1.52 2.00 4.04 1.92 1.20   2.10   1.2
35 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.55 0.42 0.45 0.58 0.53 0.53 0.48 0.51 0.9 ลดลง   0.48
200 2.30 0.82 1.15 2.66 2.06 2.06 1.48 1.79   1.48
36 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 -0.21 0.2 ทรงตัว   -0.21
25.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05   0.05
37 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.60 0.60 0.74 0.90 0.65 0.65 0.68 0.69   เพิ่มขึ้น   0.68
  1.80 1.80 3.14 5.20 2.25 2.25 2.52 2.71   2.52
38 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 0.32 0.27 0.20 0.25 0.22 0.12 0.11 0.21   ลดลง   0.11
  12.8 10.8 8.10 10.0 8.86 5.39 5.12 8.72   5.12
39 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.00 1.30 0.60 0.82 0.62 0.67 0.35 0.75 0.73 9.2 เพิ่มขึ้น   0.75
34 7.36 2.15 3.47 2.26 2.56 1.02 3.04 3.12   3.04
40 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 -0.45 -0.48 -0.32 -0.35 -0.36 -0.04 -0.21 -0.32 1.0 ลดลง   -0.21
900 4.65 3.96 8.36 7.40 7.08 20.5 12.6 9.22   12.6
41 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.19 0.17 0.17 0.27 0.25 0.19 0.16 0.20   ลดลง   0.16
  * * * * * * * *   *
42 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 0.65 0.74 0.75 0.74 1.00 0.91 0.80 0.80   ลดลง   0.8
180 * * * * * * * *   *
43 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 1.33 1.34 1.39 1.27 1.02 1.01 0.87 1.18 2.5 ลดลง   0.87
361 12.3 12.5 13.8 10.8 5.2 5.0 2.98 8.9   2.98
44 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 -0.50 -0.32 -0.38 0.04 -0.43 -0.69 -0.75 -0.43 0.0 ลดลง   -0.75
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
45 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60                       -
163                   -
46 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45   ทรงตัว   -0.45
  * * * * * * * *   *
47 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 0.36 0.27 0.27 0.39 0.40 0.33 0.29 0.33 0.4 ลดลง   0.29
400 1.74 1.46 1.46 1.84 1.87 1.65 1.52 1.65   1.52
48 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 -0.29 -0.26 -0.19 -0.06 -0.18 -0.25 -0.26 -0.21 0.2 ลดลง   -0.26
500 0.73 0.82 1.05 1.70 1.10 0.85 0.82 1.01   0.82
49 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.02 0.3 ลดลง   -0.04
361 1.26 1.20 1.20 1.20 1.14 1.08 1.02 1.16   1.02
50 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 -0.14 -0.14 -0.10 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.0 ทรงตัว   -0.12
800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
51 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 -0.61 -0.61 0.27 0.17 -0.24 -0.33   -0.23 0.5 ลดลง   -0.33
207 0.03 0.03 2.96 2.12 0.36 0.24   0.96   0.24
52 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.11 1.10 1.11 1.11 1.10 1.10 1.09 1.10 0.0 ลดลง   1.09
500 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13   0.13
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 6.00 1.99 1.82 1.79 1.83 1.80 1.78 2.30 1.90 * เพิ่มขึ้น   2.3
350 0.63 0.43 0.40 0.44 0.41 0.39 1.09 0.54   1.09
54 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.31 0.35 0.44 0.39 0.35 0.34 0.36 0.36 0.0 เพิ่มขึ้น   0.36
100 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02   0.02
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 0.44 0.66 0.75 0.91 0.82 0.78 0.79 0.74 0.1 เพิ่มขึ้น 0.79
3000 0.04 0.98 1.90 4.20 2.80 2.26 2.38 2.08 2.38
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 1.72 1.74 1.74 1.82 1.84 1.86 1.89 1.80 0.4 เพิ่มขึ้น 1.89
300 0.45 0.57 0.57 1.13 1.33 1.59 1.98 1.09 1.98
57 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 1.69 1.70 1.74 1.80 1.88 1.97 2.01 1.83 0.5 เพิ่มขึ้น 2.01
1500 3.13 3.32 4.26 5.94 8.60 12.0 13.6 7.26 13.60
58 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 0.66 0.66 0.68 0.66 0.66 0.66   0.66 0.0 ทรงตัว 0.66
280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Y.65 น้ำปี้ บ้านหลวง น่าน 4.20 0.55 0.55 0.55 0.60 0.56 0.56 2.60 0.85 0.6 เพิ่มขึ้น 2.60
50 0.25 0.25 0.25 0.40 0.28 0.28 * 0.29 *
60 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 -0.10 -0.12 0.46 0.43 0.20 0.10 1.95 0.42 9.3 เพิ่มขึ้น 1.95
1553 90.0 86.0 166.0 163.0 150.0 130.0 225.0 144.3 225.00
61 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.74 1.77 1.75 1.67 1.59 2.10 3.01 1.95 0.2 เพิ่มขึ้น 3.01
347 0.83 0.86 0.84 0.74 0.65 * * 0.78 *
62 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 0.57 0.58 0.60 0.57 0.55 0.57 0.70 0.59 0.6 เพิ่มขึ้น 0.70
280 1.30 1.45 1.75 1.30 1.00 1.30 3.97 1.72 3.97
63 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   1.96 1.96 2.60 2.07 1.88 1.71 4.40 2.37   เพิ่มขึ้น 4.40
  41.9 41.9 83.2 48.3 37.5 28.5 243.2 74.9 243.20
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.86 0.86 0.90 0.90 0.90 0.85 0.83 0.87 0.2 ลดลง 0.83
250 0.44 0.44 0.72 0.72 0.72 0.37 0.27 0.53 0.27
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 -0.05 0.00 0.12 0.43 0.25   0.10 0.14 0.8 ลดลง 0.25
350 0.00 0.00 0.70 9.20 3.00   3.53 2.74 3.00
66 G.13 แม่ฝาง ไชยปราการ เชียงใหม่ 3.70 1.28 1.32 1.40 1.35 1.27 1.25 1.28 1.31 2.6 เพิ่มขึ้น 1.28
110 2.50 2.98 4.01 3.36 2.38 2.14 2.50 2.84 2.50
67 Kh.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 0.30 0.35 0.75 0.65 0.37 0.30 0.31 0.43 1.1 เพิ่มขึ้น 0.31
190 0.90 1.15 5.20 4.00 1.25 0.90 0.95 2.05 0.95
68 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.17 0.35 0.40 0.37 0.40 0.15 0.15 0.28 1.8 ทรงตัว 0.15
60 0.45 1.34 1.74 1.50 1.74 0.39 0.39 1.08 0.39