DISCHARGE-TOP
รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2562
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. พฤ อา
  19 20 21 22 23 24 25
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 -0.86 -0.73 -0.89 -0.90 -0.90 -0.66 -0.69 -0.80 0.8 ลดลง   -0.69
530 3.74 4.63 3.56 3.50 3.50 5.15 4.93 4.14   4.93
2 P.1 เมือง 3.70 1.00 1.20 1.16 1.07 1.03 0.99 1.38 1.12 1.6 เพิ่มขึ้น   1.38
490 3.00 11.00 9.4 5.80 4.20 2.85 20.00 8.04   20
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 0.84 1.06 0.92 0.83 0.76 0.73 1.10 0.89 0.7 เพิ่มขึ้น  
1200 4.80 16.00 6.8 4.60 3.60 3.30 20.00 8.44  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 0.61 0.57 0.52 0.49 0.46 0.46 0.47 0.51 0.9 เพิ่มขึ้น   0.47
150 1.88 1.62 1.32 1.15 1.00 1.00 1.05 1.29   1.05
5 P.84 4.00 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.4 เพิ่มขึ้น   0.05
70 0.28 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.28 0.27   0.28
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 0.83 0.80 0.83 0.83 0.97 0.80 0.79 0.84 0.3 ลดลง   0.79
162 0.52 0.40 0.52 0.52 1.15 0.40 0.38 0.56   0.38
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 2.03 2.12 2.05 2.08 2.03 2.03 2.00 2.05 1.7 ลดลง   2
180 2.92 3.28 3.00 3.12 2.92 2.92 2.80 2.99   2.8
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 1.36 1.37 1.37 1.36 1.37 1.38 1.37 1.37 0.1 ลดลง   1.37
320 0.20 0.21 0.21 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21   0.21
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 -1.73 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 -1.74 0.0 ทรงตัว   -1.74
260 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   0.023
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 0.0 ทรงตัว   1.34
115 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06   0.0556
11 P.87 แม่ทา 4.75 0.48 0.48 0.48 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.0 ทรงตัว   0.46
165 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02   0.02
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 0.97 0.98 1.00 0.3 เพิ่มขึ้น   0.98
570 1.50 1.50 1.50 1.65 1.65 1.35 1.40 1.51   1.4
13 W.1C เมือง 5.20 -0.69 -0.72 -0.72 -0.71 -0.70 -0.69 -0.42 -0.66 0.1 เพิ่มขึ้น   -0.42
640 0.32 0.28 0.28 0.29 0.30 0.32 0.95 0.39   0.95
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 0.67 0.65 0.64 0.61 0.60 0.59 0.57 0.62 0.0 ลดลง   0.57
3100 2.40 2.00 1.80 1.20 1.00 0.96 0.88 1.46   0.88
15 Y.1C เมือง 8.20 0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.06 -0.02 0.4 ลดลง   -0.06
1000 4.40 3.80 3.60 3.60 3.60 3.00 2.80 3.54   2.8
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 0.68 0.68 0.65 0.65 0.63 0.63 0.62 0.65 0.9 ลดลง   0.62
1170 12.0 12.0 10.5 10.5 9.5 9.50 9.00 10.4   9
17 N.1 เมือง 7.00 -0.24 -0.15 -0.15 -0.23 -0.27 -0.31 -0.33 -0.24 0.5 ลดลง   -0.33
1171 6.24 9.70 9.70 6.58 5.22 3.96 3.48 6.41   3.48
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 1.7 ทรงตัว   -0.05
265 4.80 4.60 4.80 4.80 4.00 4.00 4.00 4.43   4
19 G.8 เมือง 4.00 -0.17 -0.20 -0.23 -0.24 -0.24 -0.25 -0.27 -0.23 0.3 ลดลง   -0.27
309 1.50 1.20 1.02 0.96 0.96 0.90 0.78 1.05   0.78
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.50 0.46 0.52 0.48 0.46 0.46 0.56 0.15 0.44 0.1 ลดลง   0.15
120 0.08 0.11 0.09 0.08 0.08 0.12 0.02 0.08   0.02
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 -0.10 -0.15 -0.18 -0.20 -0.25 -0.32 -0.35 -0.22 2.4 ลดลง   -0.35
700 24.2 20.7 19.0 18.0 15.5 12.0 10.5 17.1   10.5
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 -1.15 -1.15 -1.04 -1.13 -1.13 -1.13 -1.18 -0.11 0.1 ลดลง   -1.18
360 0.33 0.33 0.52 0.36 0.36 0.36 0.28 0.36   0.28
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 0.10 0.09 -0.10 0.29 -0.20 -0.20 -0.20 -0.03 5.4 ทรงตัว   -0.20
245 17.6 17.2 10.0 26.3 7.2 7.20 7.20 13.2   7.20
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 0.17 0.17 0.15 0.16 0.11 0.10 0.19 0.15 0.1 เพิ่มขึ้น   0.19
255 0.34 0.34 0.30 0.32 0.22 0.20 0.38 0.30   0.38
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 0.71 0.73 0.69 0.82 0.82 0.57 0.47 0.69 1.4 ลดลง   0.47
56 0.75 0.85 0.67 1.32 1.32 0.31 0.09 0.76   0.085
26 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 0.36 0.34 0.34 0.34 0.33 0.25 0.38 0.33 2.5 เพิ่มขึ้น   0.38
54 1.60 1.40 1.40 1.40 1.30 0.70 1.80 1.37   1.8
27 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00 0.45 0.45 0.45 0.51 0.51 0.51 0.53 0.49 0.7 เพิ่มขึ้น   0.53
98 0.58 0.58 0.58 0.74 0.74 0.74 0.82 0.68   0.82
28 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70 0.63 0.62 0.68 0.7 ลดลง   0.62
360 2.90 2.75 2.75 2.75 2.75 1.90 1.85 2.52   1.85
29 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00 0.91   0.92         0.92 2.0 เพิ่มขึ้น   0.91
100 2.01   2.07         2.04   2.01
30 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 0.90 1.03 0.85 0.84 0.90 0.79 0.77 0.87 1.2 ลดลง   0.77
104 1.36 1.92 1.16 1.12 1.36 0.94 0.88 1.25   0.88
31 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 -0.32 -0.32 -0.16 -0.16 -0.34 -0.40 -0.42 -0.30 0.1 ทรงตัว   -0.42
1099 1.15 1.15 1.95 1.95 1.05 0.80 0.72 1.25   0.72
32 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 0.30 0.30 0.30 0.30 0.34 0.30 0.20 0.29 1.5 ลดลง   0.2
1000 15.1 15.1 15.1 15.1 16.0 15.1 12.8 14.9   12.84
33 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 0.49 0.49 0.49 0.50 0.50 0.87 0.88 0.60 5.6 เพิ่มขึ้น   0.88
272 9.60 9.60 9.60 10.00 10.0 29.1 29.4 15.33   29.4
34 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.26 0.26 0.25 0.21 0.20 0.20 0.20 0.23 0.3 ทรงตัว   0.2
300 1.26 1.26 1.15 0.71 0.60 0.60 0.60 0.88   0.6
35 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.35 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3 ทรงตัว   0.34
200 0.60 0.60 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57   0.56
36 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 -0.21 -0.21 -0.18 -0.21 -0.21 -0.21 -0.18 -0.20 0.3 เพิ่มขึ้น   -0.18
25.0 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.05 0.10 0.06   0.095
37 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.56 0.56 0.56 0.63 0.63 0.63 0.61 0.60   ลดลง   0.61
  1.48 1.48 1.48 2.07 2.07 2.07 1.89 1.79   1.89
38 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 0.25 0.29 0.11 0.10 0.10 0.11 0.06 0.15   ลดลง   0.06
  10.00 11.6 5.1 4.85 4.85 5.12 3.77 6.47   3.77
39 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.00 0.42 0.37 0.37 0.36 0.30 0.28 0.21 0.33 2.8 ลดลง   0.21
34 1.25 1.08 1.08 1.05 0.87 0.81 0.60 0.96   0.6
40 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 -0.48 -0.50 -0.53 -0.58 -0.61 -0.62 -0.66 -0.57 0.2 ลดลง   -0.66
900 3.96 3.50 2.81 1.66 1.13 1.06 0.78 2.13   0.78
41 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06   ทรงตัว   0.06
  * * * * * * * *   *
42 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 0.59 0.55 0.47 0.45 0.43 0.44 0.40 0.48   ลดลง   0.4
180 * * * * * * * *   *
43 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 0.78 0.78 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.72 0.4 ทรงตัว   0.69
361 1.86 1.86 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.41   1.23
44 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 -0.46 -0.46 -0.56 -0.61 -0.63 -0.67 -0.67 -0.58 0.0 ทรงตัว   -0.67
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
45 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60               ####   ลดลง   -
163               *   -
46 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 -0.40 -0.41 -0.42 -0.42 -0.43 -0.44 -0.44 -0.42   ทรงตัว   -0.44
  * * * * * * * *   *
47 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.3 ทรงตัว   0.2
400 1.28 1.28 1.31 1.28 1.28 1.25 1.25 1.28   1.25
48 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 -0.36 -0.38 -0.39 -0.34 -0.34 -0.36 -0.18 -0.34 0.1 เพิ่มขึ้น   -0.18
500 0.52 0.46 0.43 0.58 0.58 0.52 1.10 0.60   1.1
49 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 0.15 0.19 0.19 0.19 0.18 0.16 0.15 0.17 0.9 ลดลง   0.15
361 3.06 3.70 3.70 3.70 3.54 3.22 3.06 3.43   3.06
50 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 -0.10 -0.11 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 0.0 ทรงตัว   -0.13
800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
51 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 -0.37 -0.43 -0.48 -0.47 -0.49 -0.50 -0.51 -0.46 0.1 ลดลง   -0.51
207 0.20 0.14 0.10 0.10 0.09 0.09 0.08 0.11   0.08
52 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.14 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.10 1.12 0.0 ลดลง   1.1
500 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13 0.14   0.13
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 6.00 1.64 1.62 1.58 1.56 1.56 1.53 1.51 1.57 * ลดลง   1.51
350 0.25 0.22 0.18 0.17 0.17 0.14 0.13 0.18   0.13
54 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.25 0.26 0.30 0.26 0.26 0.28 0.31 0.27 0.0 เพิ่มขึ้น   0.31
100 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01   0.01
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 0.66 0.62 0.61 0.60 0.57 0.55 0.53 0.59 0.0 ลดลง 0.53
3000 0.98 0.66 0.58 0.50 0.38 0.30 0.22 0.52 0.22
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 0.7 ทรงตัว 1.89
300 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
57 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 1.78 1.78 1.76 1.76 1.74 1.70 1.66 1.74 0.3 ลดลง 1.66
1500 5.38 5.38 4.82 4.82 4.26 3.32 2.56 4.36 2.56
58 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 0.62 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.0 ทรงตัว 0.64
280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Y.65 น้ำปี้ บ้านหลวง น่าน 4.20 0.55 0.57 0.55 0.47 0.55 0.38 0.35 0.49 #N/A ลดลง 0.35
50 0.25 0.31 0.25 0.07 0.25 0.00 #N/A #N/A #N/A
60 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 -0.17 -0.10 -0.10 -0.21 -0.25 -0.35 -0.37 -0.22 4.4 ลดลง -0.37
1553 76.0 90.0 90.0 68.5 62.5 47.5 44.5 68.4 44.50
61 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.38 1.50 1.44 1.42 1.36 1.36 1.34 1.40 0.1 ลดลง 1.34
347 0.42 0.55 0.48 0.46 0.40 0.40 0.38 0.44 0.38
62 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 0.55 0.55 0.53 0.53 0.50 0.50 0.52 0.53 0.2 เพิ่มขึ้น 0.52
280 1.00 1.00 0.70 0.70 0.36 0.36 0.55 0.67 0.55
63 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   1.53 1.68 1.50 1.35 1.27 1.22 1.19 1.39   ลดลง 1.19
  19.8 27.0 18.5 12.5 9.6 7.99 7.00 14.6 7.00
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.90 0.90 0.83 0.83 0.82 0.82 0.80 0.84 0.2 ลดลง 0.80
250 0.72 0.72 0.27 0.27 0.24 0.24 0.18 0.38 0.18
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 -0.07 -0.03 -0.06 -0.10 -0.13 -0.13 -0.15 -0.10 0.0 ลดลง -0.15
350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 G.13 แม่ฝาง ไชยปราการ เชียงใหม่ 3.70 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.00 1.14 1.2 ทรงตัว 1.00
110 2.14 2.14 2.14 2.14 0.27 0.27 0.27 1.34 0.27
67 Kh.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 0.29 0.28 0.27 0.25 0.25 0.25 0.46 0.29 0.5 เพิ่มขึ้น 0.46
190 0.85 0.80 0.75 0.65 0.65 0.65 2.00 0.91 2.00
68 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.44 0.40 0.35 0.15 0.15 0.15 0.20 0.26 1.6 เพิ่มขึ้น 0.20
60 2.12 1.74 1.34 0.39 0.39 0.39 0.54 0.99 0.54