DISCHARGE-TOP
รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำและน้ำฝนออนไลน์ 

รายงานสภาพน้ำท่า ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน  สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  กรมชลประทาน
วันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
                                 
ลำดับ สถานี แม่น้ำ อำเภอ จังหวัด ระดับตลิ่ง-ม. สภาพน้ำท่า (วันที่)เวลา 06:00 น. เฉลี่ย ร้อยละของความจุ แนวโน้ม
ที่ ปริมาณน้ำ-ลบม./วิ. อา พฤ
  17 18 19 20 21 22 23
1 P.67 ปิง สันทราย เชียงใหม่ 4.00 -0.73 -0.70 -0.72 -0.70 -0.70 -0.70 -0.74 -0.71 2.1 ลดลง   -0.74
530 10.60 11.5 10.9 11.5 11.5 11.5 10.3 11.1   10.3
2 P.1 เมือง 3.70 1.13 1.20 1.15 1.14 1.23 1.20 1.14 1.17 1.8 ลดลง   1.14
490 6.50 10.00 7.5 7.00 13.00 10.0 7.00 8.71   7
3 P.103    วงแหวนรอบ 3 เมือง 9.00 0.96 0.96 1.00 1.00 1.08 1.06 1.00 1.01 1.2 ลดลง  
1200 12.8 12.8 14.0 14.0 17.2 16.4 14.0 14.5  
4 P.82 แม่วาง แม่วาง 3.80 0.60 0.57 0.57 0.57 0.57 0.56 0.56 0.57 1.1 ทรงตัว   0.56
150 1.80 1.62 1.62 1.62 1.62 1.56 1.56 1.63   1.56
5 P.84 4.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.1 ทรงตัว   -0.02
70 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06   0.06
6 P.81 น้ำกวง สันกำแพง 5.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.2 ทรงตัว   1
162 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32   0.32
7 P.5 เมือง ลำพูน 5.00 1.96 1.95 2.02 1.95 2.01 1.97 2.00 1.98 1.5 เพิ่มขึ้น   2
180 2.64 2.60 2.88 2.60 2.84 2.68 2.80 2.72   2.8
8 P.76 ลี้ ลี้ 5.40 1.41 1.41 1.41 1.42 1.42 1.43 1.42 1.42 1.3 ลดลง   1.42
320 3.88 3.88 3.88 4.25 4.25 4.63 4.25 4.14   4.25
9 P.85 บ้านโฮ่ง 3.50 -0.88 -0.88 -0.88 -0.98 -0.98 -0.94 -0.90 -0.92 0.0 เพิ่มขึ้น   -0.9
260 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 0.14 0.13   0.135
10 P.77 น้ำทา แม่ทา 3.80 2.79 2.79 2.79 2.80 2.80 2.79 2.79 2.79 37.9 ทรงตัว   2.79
115 43.4 43.4 43.4 44.0 44.0 43.4 43.4 43.5   43.35
11 P.87 แม่ทา 4.75 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.6 ทรงตัว   0.56
165 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05   1.05
12 W.10A วัง เมือง ลำปาง 6.60 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.15 0.3 ทรงตัว   1.16
570 1.45 1.45 1.45 1.45 1.48 1.48 1.48 1.46   1.48
13 W.1C เมือง 5.20 -0.22 -0.43 0.20 0.06 -0.23 0.19 0.10 -0.05 0.5 ลดลง   0.1
640 1.90 0.93 5.00 3.95 1.85 4.93 4.25 3.26   4.25
14 Y.20 ยม สอง แพร่ 12.00 0.70 0.70 0.68 0.75 0.73 0.70 0.70 0.71 0.1 ทรงตัว   0.7
3100 4.50 4.50 4.20 5.25 4.95 4.50 4.50 4.63   4.5
15 Y.1C เมือง 8.20 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.4 ลดลง   0
1000 4.40 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.00 4.20   4
16 N.64 น่าน เมือง น่าน 9.50 0.70 0.75 0.73 0.72 0.71 0.68 0.68 0.71 1.2 ทรงตัว   0.68
1170 13.0 15.5 14.5 14.0 13.5 12.0 12.0 13.5   12
17 N.1 เมือง 7.00 -0.17 -0.11 -0.10 -0.14 -0.16 -0.18 -0.18 -0.15 0.8 ทรงตัว   -0.18
1171 8.86 11.38 11.80 10.12 9.3 8.44 8.44 9.76   8.44
18 G.10 ลาว แม่สรวย เชียงราย 3.50 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.32 0.32 0.33 6.6 ทรงตัว   0.32
265 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.4 17.4 17.6   17.38
19 G.8 เมือง 4.00 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.3 ทรงตัว   -0.12
309 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92   0.92
20 I.17 อิง เมือง พะเยา 3.50 1.18 1.18 1.26 1.18 1.18 1.18 2.04 1.31 9.9 เพิ่มขึ้น   2.04
120 8.25 8.25 9.55 8.25 8.25 8.25 32.00 11.83   32
21 Sw.5A ปาย เมือง แม่ฮ่องสอน 5.00 -0.30 -0.31 -0.31 -0.31 -0.31 -0.32 -0.32 -0.31 1.8 ทรงตัว   -0.32
700 13.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.0 12.0 12.4   12
22 P.4A แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 5.80 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 -0.11 0.0 ทรงตัว   -1.18
360 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01   0.01
23 P.14A แม่แจ่ม ฮอด เชียงใหม่ 3.50 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 4.2 ทรงตัว   -0.09
245 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4   10.40
24 P.20 น้ำปิง เชียงดาว เชียงใหม่ 2.50 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 0.3 ลดลง   -0.05
255 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.70 0.73   0.7
25 P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.80 0.71 0.70 0.70 0.70 0.69 0.67 0.66 0.69 1.2 ลดลง   0.66
56 0.75 0.70 0.70 0.70 0.67 0.61 0.58 0.67   0.58
26 P.24A แม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ 2.60 0.28 0.28 0.28 0.28 0.26 0.26 0.26 0.27 1.9 ทรงตัว   0.26
54 1.08 1.08 1.08 1.08 0.96 0.96 0.96 1.03   0.96
27 P.56A น้ำแม่งัด พร้าว เชียงใหม่ 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.7 ทรงตัว   0.5
98 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70   0.7
28 P.64 แม่ตื่น อมก๋อย เชียงใหม่ 6.00 0.68 0.68 0.68 0.68 0.67 0.67 0.67 0.68 0.7 ทรงตัว   0.67
360 2.45 2.45 2.45 2.45 2.30 2.30 2.30 2.39   2.3
29 P.65 แม่แตง เวียงแหง เชียงใหม่ 5.00 0.89     0.88       0.89 1.9 ลดลง   0.89
100 1.90     1.85       1.88   1.9
30 P.71A แม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ 4.00 1.05 1.09 1.06 1.02 1.00 0.98 0.98 1.03 1.8 ทรงตัว   0.98
104 2.04 2.28 2.10 1.86 1.76 1.68 1.68 1.91   1.68
31 P.73 ปิง จอมทอง เชียงใหม่ 4.20 -0.40 -0.36 -0.36 -0.46 -0.60 -0.46 -0.46 -0.44 0.1 ทรงตัว   -0.46
1099 0.80 0.96 0.96 0.58 0.30 0.58 0.58 0.68   0.58
32 P.73A น้ำปิง จอมทอง เชียงใหม่ 6.80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 1.7 ทรงตัว   0.4
1000 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5   17.48
33 P.75 ปิง แม่แตง เชียงใหม่ 4.50 0.58 0.58 0.58 0.55 0.57 0.57 0.57 0.57 4.9 ทรงตัว   0.57
272 13.5 13.5 13.5 12.6 13.2 13.2 13.2 13.2   13.175
34 P.79 แม่กวง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 3.80 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.3 ทรงตัว   0.22
300 0.93 0.93 0.93 0.93 0.82 0.82 0.82 0.88   0.82
35 P.80 แม่ลาย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6.80 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.4 ทรงตัว   0.38
200 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72   0.72
36 P.86 แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 4.20 -0.07 -0.07 -0.07 0.07 0.07 -0.07 -0.07 -0.03 1.5 ลดลง   -0.07
25.0 0.28 0.28 0.28 0.64 0.64 0.28 0.28 0.38   0.28
37 P.91 แม่ขอด พร้าว เชียงใหม่ 5.70 0.54 0.54 0.54 0.53 0.53 0.52 0.52 0.53   ทรงตัว   0.52
  1.32 1.32 1.32 1.24 1.24 1.16 1.16 1.25   1.16
38 P.92 แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 6.70 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07   ทรงตัว   0.06
  4.04 4.04 4.04 4.04 3.77 3.77 3.77 3.92   3.77
39 P.93 แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 3.00 0.29 0.29 0.29 0.23 0.23 0.23 0.23 0.26 3.7 ทรงตัว   0.23
34 0.84 0.84 0.84 4.24 0.66 0.66 0.66 1.25   0.66
40 W.3A น้ำวัง เถิน ลำปาง 4.80 -0.35 -0.30 -0.34 -0.38 -0.44 -0.47 -0.48 -0.39 0.9 ลดลง   -0.48
900 9.50 11.00 9.8 8.60 7.00 6.25 6.00 8.31   6
41 W.5A น้ำวัง เกาะคา ลำปาง 3.60 0.16 0.14 0.09 0.09 0.11 0.04 0.12 0.11   เพิ่มขึ้น   0.12
  * * * * * * * *   *
42 W.6A น้ำวัง สบปราบ ลำปาง 2.20 0.75 0.75 0.69 0.60 0.60 0.60 0.54 0.65   ลดลง   0.54
180 * * * * * * * *   *
43 W.16A วัง แจ้ห่ม ลำปาง 4.50 0.80 0.81 0.81 0.81 0.82 0.83 0.83 0.82 0.3 ทรงตัว   0.83
361 0.80 0.87 0.87 0.87 0.94 1.01 1.01 0.91   1.01
44 W.17 แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.50 -0.89 -0.89 -0.91 -0.92 -0.92 -0.92 -0.92 -0.91 0.0 ทรงตัว   -0.92
300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
45 W.17A แม่สอย แจ้ห่ม ลำปาง 2.60 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.76 0.76 0.79   ทรงตัว   0.76
163 * * * * * * * *   *
46 W.18A แม่ต๋ำ เกาะคา ลำปาง 6.00 -0.38 -0.38 -0.39 -0.40 -0.40 -0.32 -0.32 -0.37   ทรงตัว   -0.32
  * * * * * * * *   *
47 W.20 แม่ตุ๋ย เมือง ลำปาง 5.60 -0.24 -0.24 -0.25 -0.25 -0.34 -0.24 -0.24 -0.26 0.1 ทรงตัว   -0.24
400 0.28 0.28 0.27 0.27 0.18 0.28 0.28 0.26   0.28
48 W.21 น้ำวัง เมือง ลำปาง 7.80 -0.14 -0.16 -0.30 -0.31 -0.25 -0.27 -0.20 -0.23 0.2 เพิ่มขึ้น   -0.2
500 1.30 1.20 0.70 0.67 0.85 0.79 1.00 0.93   1
49 W.22 แม่จาง เกาะคา ลำปาง 3.50 -0.18 -0.18 -0.18 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17 0.1 ทรงตัว   -0.17
361 0.34 0.34 0.34 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36   0.37
50 W.25 น้ำวัง วังเหนือ ลำปาง 4.00 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 0.2 ทรงตัว   -0.12
800 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30   1.3
51 W.26 ห้วยแม่ต๋า แจ้ห่ม ลำปาง 2.90 -0.38 -0.37 -0.36 -0.48 -0.53 -0.51 -0.51 -0.45 0.1 ทรงตัว   -0.51
207 0.19 0.20 0.21 0.10 0.07 0.08 0.08 0.13   0.08
52 Y.13A น้ำงาว งาว ลำปาง 6.50 1.11 1.10 1.11 1.10 1.11 1.10 1.11 1.11 0.9 เพิ่มขึ้น   1.11
500 4.40 4.20 4.40 4.20 4.40 4.20 4.40 4.31   4.4
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 8.40                 0.0     -
50.0                   -
53 Y.24 น้ำปี้ เชียงม่วน พะเยา 6.00 1.83 1.81 1.75 1.70 1.69 1.67 1.67 1.73 * ทรงตัว   1.67
350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0
54 Y.30 ห้วยโป่ง งาว ลำปาง 8.20 0.49 0.52 0.46 0.47 0.36 0.43 0.49 0.46 0.8 เพิ่มขึ้น   0.49
100 0.88 0.95 0.82 0.84 0.62 0.76 0.88 0.82   0.88
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00                       -
500                   -
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 10.20                       -
120                   -
57 Y.36 น้ำควร ปง พะเยา 8.80                       -
500                   -
59 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00                       -
300                   -
60 Y.43 น้ำยม ลอง แพร่                        
                       
61 Y.44 แม่ต้า ลอง แพร่                        
                       
62 Y.45 แม่คำมี ร้องกวาง แพร่                        
                       
63 Y.46 แม่สวด บ้านหลวง น่าน                        
                       
64 Y.47 น้ำยม ปง พะเยา                        
                       
65 Y.48 แม่งิม ปง พะเยา                        
                       
60 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 9.20                 0.0     -
500                   -
61 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 6.40                 0.0     -
398                   -
62 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน 10.00                 0.0     -
1400                   -
63 G.4 แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 4.00                 0.0     -
100                   -
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 6.90                 0.0     -
200                   -
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 6.00                 0.0     -
500                   -
66 I.6 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 8.70                 0.0     -
120                   -
67 I.14 น้ำอิง ขุนตาล เชียงราย 6.50                 0.0     -
400                   -
68 Kh.72 แม่คำ แม่จัน เชียงราย 3.60                 0.0     -
80.0                   -
69 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.70                 0.0     -
70.0                   -
55 Y.31 น้ำยม เชียงม่วน พะเยา 10.00 0.76 0.76 0.83 0.82 0.75 0.76 0.76 0.78 0.1 ทรงตัว 0.76
3000 2.02 2.02 2.95 2.80 1.90 2.02 2.02 2.25 2.02
56 Y.34 แม่หล่าย เมือง แพร่ 4.00 1.94 1.94 1.93 1.95 1.95 1.95 1.95 1.94 1.0 ทรงตัว 1.95
300 2.75 2.75 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 2.86 3.00
57 Y.37 น้ำยม วังชิ้น แพร่ 11.00 1.52 1.95 2.29 2.29 2.27 2.26 2.33 2.13 1.2 เพิ่มขึ้น 2.33
1500 0.00 6.50 23.50 23.50 22.50 22.0 25.8 17.69 25.80
58 Y.38 แม่คำมี หนองม่วงไข่ แพร่ 6.00 0.64 0.64 0.64 0.62 0.62 0.62 0.65 0.63 0.1 เพิ่มขึ้น 0.65
280 0.18 0.18 0.18 0.14 0.14 0.14 0.20 0.17 0.20
59 Y.65 น้ำปี้ บ้านหลวง น่าน 4.20 0.35 0.40 0.55 0.50 0.45 0.43 0.36 0.43 0.1 ลดลง 0.36
50 0.00 0.00 0.25 0.10 0.05 0.03 0.00 0.06 0.00
60 N.13A น่าน เวียงสา น่าน 6.50 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.28 -0.28 -0.29 4.6 ทรงตัว -0.28
1553 68.5 70.0 70.0 71.5 73.0 73.0 73.0 71.3 73.00
61 N.49 น้ำยาว ปัว น่าน 4.50 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 0.0 ทรงตัว 1.23
347 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
62 N.65 น้ำยาว ท่าวังผา น่าน 5.00 0.59 0.64 0.61 0.61 0.59 0.59 0.59 0.60 0.7 ทรงตัว 0.59
280 1.60 2.59 1.90 1.90 1.60 1.60 1.60 1.83 1.60
63 N.75 น้ำว้า เวียงสา น่าน   1.33 1.33 1.33 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32   ทรงตัว 1.32
  11.8 11.8 11.8 11.4 11.4 11.4 11.4 11.6 11.41
64 G.9 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.5 ทรงตัว 0.95
250 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
65 G.11 แม่ลาว แม่สรวย เชียงราย 5.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.1 ทรงตัว 0.08
350 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.40 0.40 0.44 0.40
66 G.13 แม่ฝาง ไชยปราการ เชียงใหม่ 3.70 1.05 1.05 1.05 1.05 1.00 1.00 1.00 1.03 0.3 ทรงตัว
110 0.44 0.44 0.44 0.44 0.27 0.27 0.27 0.37
67 Kh.72 แม่คำมี แม่จัน เชียงราย 5.00 0.51 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.3 ทรงตัว 0.50
190 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.41 2.40
68 Kh.89 แม่จัน แม่จัน เชียงราย 2.20 0.40 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.50 0.48 4.3 เพิ่มขึ้น 0.50
60 1.74 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.78 2.55 2.78