ฉบับก่อนหน้า (PDF)

ปี 2562

ปี 2561

069. ประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างศูนย์อุทกฯ (เชียงใหม่) & ศูนย์อุทกฯ (นครราชสีมา) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
068. คณะกรรมการใต้ฝุ่น มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย
067. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
066. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
065. บรรยายให้ความรู้นิสิตจากวิทยาลัยการชลประทาน และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
064. คณาจารย์และนักวิจัยจาก 14 มหาวิทยาลับในยุโรปและเอเชียมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย
063. คณะดูงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย
062. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาศึกษาดูงาน

ปี 2559

061. เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 (29/03/59)
060. ผอช. ภาคเหนือตอนบน, วป.อช. ภาคเหนือตอนบน และ ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมศูนย์อุทกวิทยาภาค (16/03/59)
059. นายภาคภูมิ อรุณเมือง พร้อมผู้ติดตาม เยี่ยมชมศึกษาพร้อมร่วมวางแผนงานโทรมาตรของศูนย์ฯ (15/03/59)
058. ผอช. ภาคเหนือตอนบน และ ปอ.อช. ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ (09/03/59)
057. ผอช. ภาคเหนือตอนบน และ วป.อช. ภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรฯ (04/03/59)
056. ดร.ชัยพร ใจแก้ว และนายจรูญ แสนสุข ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบงานสารสนเทศเทคโนโลยีของศูนย์ฯ (08/02/59)
055 .เจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (05/02/59)

ปี 2556

054. เยี่ยมชมและดูงาน หน่วยสำรวจอุทกวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน (3-5/02/56)


ปี 2555

053. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ คณะทำงานโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียฯ และคณะอนุกรรมการฯจ.สงขลา(25/09/55)
052. บริษัท FUJITSU SYSTEMS BUSINESS (THAILAND) เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (24/09/55)
051. การศึกษาดูงานภาคสนาม "โครงการโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยลุ่มน้ำกก" (3-4/09/55)
050. นร.โครงการเพชรเรยีนา ร.ร.เรยีนาฯ เชียงใหม่ ทัศนศึกษาดูงาน (18/07/55)
049. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามผลความคืบหน้าโครงการ Flagship (28/06/55)
048. มร. Thomas M. Donaldson และคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (22/06/55)
047. ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบนจัดพิธีรับมอบงาน และงานเลี้ยงต้อนรับผอน.คนใหม่ - เลี้ยงส่งอดีตผอน. (08/06/55)
046. นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (07/06/55)

045. อาจารย์และนิสิตภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (17/05/55)
044. คณาจารย์และนิสิตวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน (27/04/55)


ปี 2554

043. ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และคณะฯ รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ ณ สถานี P.1 จ.เชียงใหม่ (10/10/54)
042. รายงานการประชุมการสอบเทียบอาคารชลประทาน ครั้งที่3/2554 (27/09/54)
041. นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และฟังการบรรยาย (23/09/54)
040. อาจารย์และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และศึกษาดูงาน (07/09/54)
039. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และรับฟังการบรรยาย (24/08/54)
038. อาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และรับฟังการบรรยาย (17/08/54)
037. อธิบดีกรมชลฯ ตรวจงานเพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตภาคเหนือ (11/08/54)
036. ผส.ชป.1 และ ผส.ชป.2 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขตภาคเหนือ (03/08/54)
035. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเส้นโค้งความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับน้ำและปริมาณน้ำ (26-28/07/54)
034. นศ.ป.เอก จากม. Imperial College London เข้าดูงานและเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษา (13-14/07/54)
033. อบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลสำหรับระบบพยากรณ์โทรมาตรฯลุ่มน้ำปิงตอนบน (27/06/54)
032. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร"การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"จากประเทศลาวเข้าศึกษาดูงาน (21/06/54)
031. เจ้าหน้าที่จากสำนักอุทกวิทยาฯ เข้าศึกษาดูงาน (08/06/54)
030. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน พ.ค. 2554 (06/06/54)

029. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มก. เข้าศึกษาดูงาน (26/05/54)
028. เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงาน (10/05/54)

027. การประชุมการดำเนินโครงการสอบเทียบอาคารชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (10/05/54)
026. คณะนิสิตภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ มก. เข้าศึกษาดูงาน (09/05/54)
025. กลุ่มผู้วิจัยโครงการ IMPAC-T เข้าศึกษาดูงาน (28/04/54)
024. นิสิตสถาบันพัฒนาการชลประทานเข้าฝึกเรียนภาคปฏิบัติ (23/03/54)

023. นักศึกษา มช. เข้าฝึกภาคปฏิบัติ (14/03/54)

ปี 2552
022. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กันยายน 2552
021. คณะจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เข้าศึกษาดูงาน (31/08/52)
020. ผู้เข้าฝึกอบรบจากหลักสูตร Integrated Watershed Management เข้าศึกษาดูงาน (26/07/52)

019. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มิถุนายน 2552
018. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2552
017. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2552
016. สมาชิก JIID จากประเทศลาว, เวียดนาม, และกัมพูชา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (23/03/52)

015. นายชลิต ดำรงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (12/02/52)
014. สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเข้าศึกษาดูงาน (30/01/52)

ปี 2551
013. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน 2551
012. คณะเจ้าหน้าที่จาก JIID ประเทศญี่ปุ่นเข้าดูงาน (30/10/51)
011. อธิบดีกรมชลฯศรีลังกา และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากองค์การมหาเวลีเข้าฟังบรรยายสรุป เรื่อง "การเตือนภัยน้ำท่วม" (15/09/51)

010. งานให้สัมภาษณ์ช่อง 5 และช่อง 7 เรื่อง "การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ" (08/09/51,15/09/51)

009. งานบรรยายความรู้ให้คณะฝึกอบรบหลักสูตรนานาชาติ Integrated Watershed Management (25/08/51)

008. คณะนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 49 เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (13/06/51)
007. นักเรียน รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อยและ รร.เทศบาลวัดกู่คำ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ (13/06/51)
006. งานบรรยาย หัวข้อ "การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกและดินโคลนถล่ม" (29/05/51)
005. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน เมษายน 2551
004. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน มีนาคม 2551
003. ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551
002. การประชุมเชิงปฏบัติการ ณ ศูนย์อุกทกฯ (30-31/01/51)

ปี 2550
001. คณะครูและนร.ค่ายเยาวชนเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน (21/12/50)


 

HOME