รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน ปีน้ำ 2561


การสำรวจทางอุทกวิทยา
ประเภท
จำนวน(สถานี)
ระดับน้ำ 3 เวลา 15
ระดับน้ำ 24 เวลา 62
ปริมาณน้ำ 65
ตะกอน 36
สำรวจอุตุ 22


ลำดับ สถานี แม่น้ำ ที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด