6
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center


สถานการณ์น้ำ/รายงาน
RUNOFF-MONITORING / REPORT


HOURLY WATER LEVEL (Critical period only)
ระดับน้ำรายชั่วโมง

Download เอกสาร Excel
ระดับน้ำรายชั่วโมง
(ย้อนหลัง)


Download เอกสาร Excel
รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงเฉพาะกิจ

Download เอกสาร Excel
รายงานสถานการณ์ลุ่มน้าปิงและลุ่มน้ำกวง

Download เอกสาร Excel
แผนที่การเฝ้าระวัง
สถานการณ์น้ำออนไลน์


Download เอกสาร Excel
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาออนไลน์

 

Table of daily rainfall
น้ำฝนรายวันออนไลน์
ตารางข้อมูล
น้ำฝนรายวันDownload เอกสาร Excel
แผนที่แสดงข้อมูล
น้ำฝนรายวันน้ำท่ารายวันออนไลน์
ข้อมูลน้ำท่ารายวัน


Download เอกสาร PDF
แผนผังน้ำท่ารายวัน
Download เอกสาร PDF
GIS ติดตามข้อมูลทางวิทยา น้ำฝนและน้ำท่า ออนไลน์
สรุปรายงานสภาพอากาศและสภาพน้ำท่า
สรุปรายงานประจำวัน

MONTHLY REPORTรายงานประจำเดือนออนไลน์
โหลดรายงานประจำเดือนไฟล์ PDF

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ

DAILY REPORT (Manual update)
รายงานประจำวันออนไลน์

Warning Announcements
รวมประกาศ
สถานการณ์น้ำ
ปริมาณน้ำฝน และ ปริมาณน้ำท่า ระบบโทรมาตรและการพยากรณ์น้ำ รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ
รวมสถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน
คลังความรู้
คลังความรู้
แนวทางการเฝ้าระวัง-แจ้งเตือนภัย ปี 2556 เอกสารรวมสำหรับพิมพ์เล่ม
แนวทางการเฝ้าระวังเตือนภัยปี 2562
การติดตามเฝ้าระวังและการเตือนภัย ปี 2556
การติดตามเฝ้าระวัง
และการเตือนภัยปี 2562

เตือนภัยน้ำท่วม
รวมภาพแผ่นพับและโปสเตอร์ต่าง ๆของศูนย์  POSTERS AND PAMPHLETS
แผ่นพับ/โปสเตอร์
เตือนภัยน้ำท่วม

ผังลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ผังลุ่มน้ำเจ้าพระยา
Downloads_file

ผังลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตอนบน
ผังลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตอนบน
Downloads_file

Download เอกสาร PDF
รายงานการบริหาร
จัดการน้ำในลุ่มน้ำ
ปิงตอนบน
ภาพถ่ายหตุการณน้ำท่วมในอดีตถึงปัจจุบัน
ภาพถ่ายเหตุการณ์
น้ำท่วม
Flood reports
รายงานน้ำท่วม


Download เอกสาร PDF
แผนที่แสดงสถานสำรวจ
ระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

Download เอกสาร PDF
ภาพไดอะแกรมทางอุทกวิทยา

Download เอกสาร PDFแผนผังไดอะแกรม
แสดงพื้นที่รับน้ำ

การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิง

คาดการณ์สภาพอากาศและน้ำท่วม
เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
HOME×

แผนผังน้ำท่ารายวัน

เลือกวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูล