ข้อมูลน้ำฝนรายชั่วโมง


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่ รวมปี
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน รวมปี
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่ รวมปี