ปริมาณน้ำฝน 15 นาที


สถานี ชื่อสถานี code ตำบล อำเภอ จังหวัด ปี ดาวน์โหลด
73100 หน่วยอุทกวิทายา จ.พะเยา บ้านฝายกวาง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 2015
28111 N.42 28111 เวียงสา น่าน 2015
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2008
17181 บ้านแม่อีไฮ P.76 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2005
17081 P.42 P.42 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 2001
20111 น้ำปาย Sw.5A ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน
07341 เขื่อนแม่กวง 07341 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
07391 สชป.1 P.1 วัดเกต เมือง เชียงใหม่
07810 โครงการหลวงทุ่งหลวง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
07702 อ.เวียงแหง 07702 เวียงแหง เชียงใหม่