4-18
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
ระดับน้ำรายชั่วโมง(อท.1-01) ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน
(Click to open or save)

2556
2557
2558
2559
ลุ่มน้ำปิงและสาขา
2556
2557
2558
2559
ลุ่มน้ำยมและสาขา
1. P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
1. Y.1 อ.เมือง จ.แพร่
2. P.4A น้ำแม่แตง สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. Y.1B วัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.แพร่
3. P.5 น้ำแม่กวง สะพานท่าสิงห์พิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
3. Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
4. P.13 น้ำแม่แตง บ้านแก่งกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม(ปิด)
4. Y.11 บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
5. P.14A น้ำแม่แจ่ม บ้านท่าข้าม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
5. Y.13 อ.งาว จ.ลำปาง
6. P.19A แม่น้ำปิง บ้านท่าศาลา อ.เวียงหนองล่อง จ..เชียงใหม่ (ปิด)
6. Y.13A น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
7. P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
7. Y.13B น้ำงาว บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
8. P.21 น้ำแม่ริม บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
8. Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
9. P.22 น้ำแม่สา บ้านแม่สาน้อยอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด)
9. Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
10. P.23 น้ำแม่ขาน บ้านแม่ขาน ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
10. Y.25 น้ำแม่สวด บ้านป่าหวายใหม่ ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน
11. P.24A น้ำแม่กลาง สะพานประชาอุทิศ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
11. Y.27 ห้วยแม่พวก บ้านปากพวก ต.แม่จั๊ว อ.เด่นชัย จ.แพร่
12. P.25 น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
12. Y.30 ห้วยโป่ง บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง
13. P.27 ห้วยแม่ใน บ้านป่าม่วง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด)
13. Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
14. P.28 น้ำแม่งัด บ้านใหม่ ต.ช่อแล อ.แมแตง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
14. Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
15. P.29 น้ำแม่ลี้ สะพานบ้านโฮ่ง่ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
15. Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา
16. P.30 น้ำแม่กวง บ้านเกี๋ยงคาใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
16. Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
17. P.31 น้ำแม่ก้อ บ้านก้อทุ่ง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน (ปิด)
17. Y.37A แม่น้ำยม บ้านวังชิ้น ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
18. P.34 น้ำแม่กวง บ้านผาแตก ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
18. Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
19. P.36 น้ำแม่ลาย บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ปิด)
      19. Y.43 แม่น้ำยม บ้านปากกลาง อ.ลอง จ.แพร่
20. P.37 น้ำแม่แพม บ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (ปิด)
      20. Y.44 น้ำแม่ต้า บ้านน้ำริน อ.ลอง จ.แพร่
21. P.38 น้ำแม่สาน บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.แมทา จ.ลำพูน (ปิด)
      21. Y.45 น้ำแม่คำมี บ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
22. P.41 น้ำแม่วาง บ้านใหม่ปางเติม ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
      22. Y.46 น้ำแม่สวด บ้านปางยาว อ.บ้านหลวง จ.น่าน
23. P.42 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่บอน ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
      23. Y.47 แม่น้ำยม บ้านบุญเรือง อ.ปง จ.พะเยา
24. P.44 น้ำแม่ตีบ บ้านหนองหอย ต.มะเขือแจ้ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน (ปิด)
      24. Y.48 น้ำแม่งิม บ้านแฮะ อ.ปง จ.พะเยา
25. P.45 น้ำแม่สะเมิง บ้านทรายมูล ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
ลุ่มน้ำน่านและสาขา
26. P.48 น้ำแม่สะป๊วด บ้านมะสะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
2556
2557
2558
2559
28. P.53 น้ำแม่ขะนาด บ้านแม่ขนาด ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
1. N.1 แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
29. P.54 น้ำแม่ลอบ สะพานบ้านต้นพุง ต.แม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลำพูน (ปิด)
2. N.1A แม่น้ำน่าน บ้านบุญนาค ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
30. P.55 น้ำแม่ป๋าม บ้านแม่ป๋ามนอก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3. N.13 บ้านส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
31. P.56A น้ำแม่งัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
4. N.13A แม่น้ำน่าน บ้านบุญนาค ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
32. P.57A น้ำแม่ขอด บ้านโหล่งขอด ต. โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ปิด)         5. N.13B แม่น้ำน่าน บ้านงิ้วงาม ต.ขึง อ.เวียงสา จ.น่าน
33. P.58 แม่น้ำปิง บ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ปิด)
6. N.17 บ้านมอญ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
34. P.59 น้ำแม่แตง บ้านห้วยไคร้ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
7. N.35 แก่งสะรัง อ.เวียงสา จ.น่าน
35. P.60 น้ำแม่แตง บ้านเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
8. N.42 น้ำว้า บ้านหาดข้าวสาร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน (ปิด)
36. P.61 ห้วยแมป่าไผ่ บ้านนาคอเรือ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (ปิด)
9. N.44 น้ำฮาว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
37. P.63 น้ำแม่ตื๋น บ้านแม่ตื่น ต.สันติสุข อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
10. N.47 น้ำคูณ บ้านหัวน้ำ อ.ปัว จ.น่าน
38. P.64 น้ำแม่ตื๋น บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
11. N.49 น้ำยาว บ้านน้ำยาว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
39. P.65 น้ำแม่แตง บ้านม่วงป๊อก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
12. N.50 น้ำปัว อ.ปัว จ.น่าน
40. P.66 แม่น้ำปิง บ้านท่าใหม่อิ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (ปิด)
13. N.51 ห้วยน้ำยาว อ.ท่าวังผา จ.น่าน
41. P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
14. N.52 น้ำย่าง อ.ปัว จ.น่าน
42. P.68 แม่น้ำปิง บ้านน้ำโท้ง ต.ขัวมุง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
15. N.63 น้ำแหง บ้านหัวเมือง ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
43. P.69 น้ำแม่กวง บ้านฮ่องกอก ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (ปิด)
16. N.64 แม่น้ำน่าน บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
44. P.70 น้ำแม่แตง บ้านห้วยเดื่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ปิด)
17. N.65 ห้วยน้ำยาว บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
45. P.71 น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
18. N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
46. P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำกกและสาขา
47. P.72 แม่น้ำปิง บ้านริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ปิด)
2556
2557 2558 2559
48. P.73 แม่น้ำปิง บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
1. G.2A น้ำแม่กก ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ปิด)
49. P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. G.3 น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่(ปิด)
50. P.76 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
3. G.4 น้ำแม่กรณ์ บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย
51. P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
4. G.5 น้ำแม่ตาช้าง บ้านหัวฝาย ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ปิด)
52. P.79 น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ย งอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5. G.6 น้ำฝาง บ้านแหงนง้ม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่(ปิด)
53. P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6. G.7 น้ำแม่ทะลบ บ้านแม่ทะลบหลวง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ (ปิด)
54. P.81 น้ำแม่กวง บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
7. G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
55. P.82 น้ำแม่วาง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
8. G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
56. P.83 น้ำแม่แจ่ม บ้านแพม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
G.10 น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.10 น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.10 น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.10 น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
9. G.10 น้ำแม่ลาว บ้านโป่งปูเฟือง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
57. P.84 น้ำแม่วาง บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
10. G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
58. P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
11. G.12 น้ำแม่ฝาง บ้านใหม่ริมฝาง ต.เวียงฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
59. P.85A น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 
60. P.86 น้ำแม่ออน บ้านโฮ้ง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำโขง
61. P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
2556
2557
2558
2559
62. P.88 น้ำแม่โฮม บ้านต้นบง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
63. P.89 น้ำแม่กวง บ้านหลิ่ิ่งห้า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน
1. Kh.26 แม่น้ำโขง บ้านเชียงแสน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ปิด)
64. P.90 แม่น้ำปิง บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
2. Kh.49 น้ำเงิน บ้านแม่ลาย ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ปิด)
65. P.91 น้ำแม่ขอด บ้านสันปู่เลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3. Kh.50 น้ำแม่สาย บ้านแม่สาย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย(ปิด)
66. P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
4. Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
67. P.93 น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
5. Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
68. P.94 น้ำแม่แจ่ม บ้านเจียง ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ลุ่มน้ำอิงและสาขา
69. P.73A น้ำแม่ปิง จอมทอง เชียงใหม่
2556
2557
2558
2559
70. P.92A บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ 1. I.1 น้ำอิง สถานีประมง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา (ปิด)
  2. I.3 น้ำแม่ปืม บ้านไร่อ้อย ต.แม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ปิด)
  3. I.4 น้ำแม่ต๋ำ บ้านหวาย ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา (ปิด)
  4. I.5 น้ำอิง บ้านน้ำจุน ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)
 
I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
5. I.6 น้ำแวน บ้านน้ำแวน ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
  6. I.7 น้ำลาว บ้านสบกู่ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ปิด)
       
ลุ่มน้ำวังและสาขา
7. I.8 น้ำจุน บ้านค้างหงษ์ ต.ธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)
2556
2557
2558
2559
8. I.9 ห้วยแม่ถะไหล บ้านธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา (ปิด)
1. W.1C แม่น้ำวัง สะพานเสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
9. I.10 น้ำหยวน บ้านปู ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ปิด)
2. W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เถิน จ.ลำปาง 11. I.12 น้ำปัว บ้านหนองลาว ต.ภูซาง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา (ปิด)
3. W.5A แม่น้ำวัง บ้านเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 12. I.13 น้ำงาว บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย (ปิด)
4. W.6 แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง (ปิด)
I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
13. I.14 น้ำอิง บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
5. W.6A แม่น้ำวัง บ้านสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 14. I.15 น้ำแม่ลาว บ้านดอนตัม ต.หย่วน กิ่ง อ.ภูซาง จ.พะเยา (ปิด)
6. W.7 น้ำแม่เมาะ ลิกไนท์ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ปิด) 15. I.16 น้ำแม่พุง บ้านสันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (ปิด)
7. W.8 น้ำแม่จาง บ้านสบเมาะ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ปิด)
I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
16. I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
8. W.9 น้ำแม่เมาะ สะพานแม่เมาะ ต.สบป๊าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง (ปิด)  
9. W.10A แม่น้ำวัง บ้านดอนมูล ต.บ้านเลง อ.เมือง จ.ลำปาง  
10. W.13 น้ำแมยาว บ้านโป่งขวาง ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (ปิด)  
11. W.14A น้ำแม่ตุ๋ย บ้านฮ่อง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง (ปิด)
ลุ่มน้ำปายและสาขา
12. W.15A น้ำแม่จาง บ้านสบเป๊าะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง (ปิด)
2556
2557
2558
2559
13. W.16A แม่น้ำวัง บ้านไฮ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 1. Sw.2 แม่น้ำยวม บ้านท่าข้าม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
14. W.17 น้ำแม่สอย บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2. Sw.5a แม่น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
15. W.17A น้ำแม่สอย บ้านทุ่งทอง ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
3. Sw.6 บ้านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
16. W.18 น้ำแม่ต๋ำ บ้านสบเสริม ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง (ปิด)
4. Sw.9 น้ำแม่สะเรียง บ้านแม่สะเรียง อ.แม่ะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
17. W.18A น้ำแม่ต๋ำ บ้านสบต๋ำ อ.เกาะคา จ.ลำปาง
5. Sw.10 แม่น้ำปาย บ้านสบแพม ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
18. W.20 น้ำแม่ตุ๋ย บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
6. Sw.11 น้ำแม่สะงา บ้านแม่สะงา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
19. W.21 แม่น้ำวัง บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
7. Sw.12 น้ำปาย บ้านเวียงใต้ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
20. W.22 น้ำแม่จาง บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
8. Sw.13 น้ำของ บ้านห้วยส้าน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
21. W.25 แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
9. Sw.14 น้ำปางฮูง บ้านน้ำกัด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด)
22. W.26 ห้วยแม่ต๋า บ้านห้วยแม่ต๋า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง