4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

สภาพน้ำท่า
RUNOFF DATAข้อมูลรายชั่วโมง

Maximum water level correlation
STREAM GAGING & DISCHARGE
(อท.1-01)


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์ข้อมูลรายวัน

 


ดาวน์โหลดข้อมูล
น้ำท่ารายวัน

น้ำท่ารายวันออนไลน์

Mean daily water level-discharge
ระดับน้ำ- ปริมาณน้ำ
เฉลี่ยรายวัน
ข้อมูลรายเดือน

ปริมาณน้ำรายเดือน
ข้อมูล
น้ำท่ารายเดือน
(
อท.05)


ข้อมูลรายปี


ข้อมูล
น้ำท่ารายปี
(อท.41)รูปตัดขวาง

รูปตัดลำน้ำ Excel
รูปตัดขวางลำน้ำ

งานวิเคราะห์


ค่าปริมาณน้ำวิกฤติ
เพื่อการเตือนภัย
Maximum water level correlation
ความสัมพันธ์ของ
ระดับน้ำสูงสุด
เพื่อการเตือนภัย

ความสัมพันธ์
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี
กับพื้นที่รับน้ำ

ความสัมพันธ์
ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี
กับพื้นที่รับน้ำ

ระดับน้ำสูงสุดรายปี
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปีปริมาณน้ำท่ารายปี


Return Period Max
Return Period
ระดับน้ำสูงสุดรายปี

Return Period Max
Return Period
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี
 
Rating curve 2012
Rating Curve
ปี (2556-2559)
(อท.2-11)Rating table 2011
Rating Table
ปี (2556-2559)
Rating table 2011
Rating Table เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ
Rating curve 2011
Rating Curve
รวมปีการสำรวจปริมาณน้ำ(อท.1-02)
การสำรวจปริมาณน้ำ
(อท.1-02)


Mean annual runoff yield
Mean annual runoff yield


Maximum water level correlation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปริมาณน้ำท่ารายปี

Mean annual runoff yield
Unit Hydrograph


ตะกอน

Mean daily sediment
ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยรายวัน


Mean monthly sediment
ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยรายเดือน
ตะกอนเฉลี่ย
ต่อพื้นที่รับน้ำ


สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2555
สมการตะกอน
รายปี

Mean monthly sediment
ผลสำรวจตะกอน
อท-50


Mean monthly sediment
สรุปผลการสำรวจ
Dowload Excelบัญชีสถานีสำรวจน้ำท่า

รูปตัดลำน้ำ Excel
บัญชีสถานี
สำรวจน้ำท่า

รูปตัดลำน้ำ Excel
slope
B.M.,Z.G.
สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2555
สรุปการคำนวณ
ปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2559


HOME