Rating Table เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ

สถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด ล่าสุด ดาวน์โหลด
P.1
สะพานนวรัฐ
วัดเกต
เมือง
เชียงใหม่
2023-09-07
P.67
บ้านแม่แต
แม่แฝกเก่า
สันทราย
เชียงใหม่
2023-09-08
P.82
บ้านสบวิน
แม่วิน
แม่วาง
เชียงใหม่
2024-04-04
P.84
บ้านพันตน
ทุ่งปี้
แม่วาง
เชียงใหม่
2023-09-17
P.81
บ้านโป่ง
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
2023-09-08
P.5
สะพานท่านาง
ในเมือง
เมือง
ลำพูน
2023-09-08
P.77
บ้านสบแม่สะป๊วด
ทาสบเส้า
แม่ทา
ลำพูน
2023-09-29
P.87
บ้านป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ลำพูน
2023-09-18
P.76
บ้านแม่อีไฮ
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
2023-09-30
P.85
บ้านหล่ายแก้ว
ศรีเตี๊ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
2023-10-01
P.75
บ้านช่อแล
ช่อแล
แม่แตง
เชียงใหม่
2023-09-08
P.103
บ้านป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ
เมือง
เชียงใหม่
2022-10-03
P.4A
บ้านแม่แตง
สันมหาพน
แม่แตง
เชียงใหม่
2023-09-08
P.14A
น้ำแม่แจ่ม
บ้านท่าข้าม
จอมทอง
เชียงใหม่
2023-12-06
P.20
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
2023-09-07
P.21
บ้านเหมืองผ่า
ริมเหนือ
แม่ริม
เชียงใหม่
2023-09-08
P.24A
สะพานประชาอุทิศ
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
2022-05-21
P.56A
บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า
แม่แวน
พร้าว
เชียงใหม่
2023-09-08
P.64
บ้านหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
2018-05-23
P.65
บ้านม่วงป๊อก
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
2021-09-22
P.71A
บ้านกลาง
บ้านกลาง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
2023-09-06
P.73
บ้านสบสอย
แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่
2023-05-15
P.73A
บ้านสบแปะ
สบแปะ
จอมทอง
เชียงใหม่
2023-09-06
P.79
บ้านแม่หวาน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
2022-08-23
P.80
บ้านโป่งดิน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
2022-08-23
P.86
บ้านโฮ้ง
ร้องวัวแดง
สันกำแพง
เชียงใหม่
2022-09-12
P.90
บ้านทับเดื่อ
อินทขิล
แม่แตง
เชียงใหม่
2018-05-23
P.91
บ้านสันปู่เลย
โหล่งขอด
พร้าว
เชียงใหม่
2023-11-06
P.92
บ้านเมืองกึ๊ด
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
2023-08-09
P.93
บ้านสลวงนอก
สลวง
แม่ริม
เชียงใหม่
2023-09-08
P.92A
บ้านห้วยป่าซาง
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
2022-10-12
P.24D
บ้านหลวงใต้
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
2023-09-17
P.1
สะพานนวรัฐ
วัดเกต
เมือง
เชียงใหม่
2024-02-12
P.67
บ้านแม่แต
แม่แฝกเก่า
สันทราย
เชียงใหม่
P.82
บ้านสบวิน
แม่วิน
แม่วาง
เชียงใหม่
P.84
บ้านพันตน
ทุ่งปี้
แม่วาง
เชียงใหม่
P.81
บ้านโป่ง
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
P.5
สะพานท่านาง
ในเมือง
เมือง
ลำพูน
2023-09-08
P.77
บ้านสบแม่สะป๊วด
ทาสบเส้า
แม่ทา
ลำพูน
P.87
บ้านป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ลำพูน
2023-12-07
P.76
บ้านแม่อีไฮ
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
P.85
บ้านหล่ายแก้ว
ศรีเตี๊ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
P.75
บ้านช่อแล
ช่อแล
แม่แตง
เชียงใหม่
2023-09-08
P.103
บ้านป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ
เมือง
เชียงใหม่
2024-02-12
P.4A
บ้านแม่แตง
สันมหาพน
แม่แตง
เชียงใหม่
2023-09-05
P.14A
น้ำแม่แจ่ม
บ้านท่าข้าม
จอมทอง
เชียงใหม่
P.20
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
P.21
บ้านเหมืองผ่า
ริมเหนือ
แม่ริม
เชียงใหม่
P.24A
สะพานประชาอุทิศ
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
P.56A
บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า
แม่แวน
พร้าว
เชียงใหม่
P.64
บ้านหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
P.65
บ้านม่วงป๊อก
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
P.71A
บ้านกลาง
บ้านกลาง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
P.73
บ้านสบสอย
แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่
P.73A
บ้านสบแปะ
สบแปะ
จอมทอง
เชียงใหม่
2024-04-02
P.79
บ้านแม่หวาน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
P.80
บ้านโป่งดิน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
P.86
บ้านโฮ้ง
ร้องวัวแดง
สันกำแพง
เชียงใหม่
P.90
บ้านทับเดื่อ
อินทขิล
แม่แตง
เชียงใหม่
P.91
บ้านสันปู่เลย
โหล่งขอด
พร้าว
เชียงใหม่
P.92
บ้านเมืองกึ๊ด
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
P.93
บ้านสลวงนอก
สลวง
แม่ริม
เชียงใหม่
P.92A
บ้านห้วยป่าซาง
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
P.24D
บ้านหลวงใต้
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
P.1
สะพานนวรัฐ
วัดเกต
เมือง
เชียงใหม่
2024-02-02
P.67
บ้านแม่แต
แม่แฝกเก่า
สันทราย
เชียงใหม่
2023-09-05
P.82
บ้านสบวิน
แม่วิน
แม่วาง
เชียงใหม่
P.84
บ้านพันตน
ทุ่งปี้
แม่วาง
เชียงใหม่
P.81
บ้านโป่ง
บวกค้าง
สันกำแพง
เชียงใหม่
P.5
สะพานท่านาง
ในเมือง
เมือง
ลำพูน
P.77
บ้านสบแม่สะป๊วด
ทาสบเส้า
แม่ทา
ลำพูน
2024-04-26
P.87
บ้านป่าซาง
ป่าซาง
ป่าซาง
ลำพูน
P.76
บ้านแม่อีไฮ
ศรีวิชัย
ลี้
ลำพูน
P.85
บ้านหล่ายแก้ว
ศรีเตี๊ย
บ้านโฮ่ง
ลำพูน
P.75
บ้านช่อแล
ช่อแล
แม่แตง
เชียงใหม่
2024-01-29
P.103
บ้านป่าข่อยใต้
สันผีเสื้อ
เมือง
เชียงใหม่
2024-02-02
P.4A
บ้านแม่แตง
สันมหาพน
แม่แตง
เชียงใหม่
P.14A
น้ำแม่แจ่ม
บ้านท่าข้าม
จอมทอง
เชียงใหม่
P.20
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
เชียงดาว
เชียงใหม่
P.21
บ้านเหมืองผ่า
ริมเหนือ
แม่ริม
เชียงใหม่
P.24A
สะพานประชาอุทิศ
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่
P.56A
บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า
แม่แวน
พร้าว
เชียงใหม่
P.64
บ้านหลวง
ยางเปียง
อมก๋อย
เชียงใหม่
P.65
บ้านม่วงป๊อก
เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่
P.71A
บ้านกลาง
บ้านกลาง
สันป่าตอง
เชียงใหม่
P.73
บ้านสบสอย
แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่
P.73A
บ้านสบแปะ
สบแปะ
จอมทอง
เชียงใหม่
P.79
บ้านแม่หวาน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
P.80
บ้านโป่งดิน
ป่าเมี่ยง
ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่
P.86
บ้านโฮ้ง
ร้องวัวแดง
สันกำแพง
เชียงใหม่
P.90
บ้านทับเดื่อ
อินทขิล
แม่แตง
เชียงใหม่
P.91
บ้านสันปู่เลย
โหล่งขอด
พร้าว
เชียงใหม่
P.92
บ้านเมืองกึ๊ด
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
P.93
บ้านสลวงนอก
สลวง
แม่ริม
เชียงใหม่
P.92A
บ้านห้วยป่าซาง
กึ๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่
P.24D
บ้านหลวงใต้
บ้านหลวง
จอมทอง
เชียงใหม่