4
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
Upper Northern Region Irrigation Hydrology Center

สภาพน้ำท่า
RUNOFF DATAข้อมูลรายชั่วโมง


ดาวน์โหลดข้อมูล
น้ำท่ารายวัน

Maximum water level correlation
STREAM GAGING & DISCHARGE
(อท.1-01)


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์

Maximum water level correlation

กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงช่วงน้ำหลาก


ข้อมูลรายวัน

 


น้ำท่ารายวันออนไลน์


ข้อมูลรายเดือน

ปริมาณน้ำรายเดือน
ข้อมูล
น้ำท่ารายเดือน
(
อท.05)


ข้อมูลรายปี


ข้อมูล
น้ำท่ารายปี
(อท.41)รูปตัดขวาง

รูปตัดลำน้ำ Excel
รูปตัดขวางลำน้ำ

งานวิเคราะห์


ค่าปริมาณน้ำวิกฤติ
เพื่อการเตือนภัย
Maximum water level correlation
ความสัมพันธ์ของ
ระดับน้ำสูงสุด
เพื่อการเตือนภัย

ความสัมพันธ์
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี
กับพื้นที่รับน้ำ

ความสัมพันธ์
ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี
กับพื้นที่รับน้ำ

ระดับน้ำสูงสุดรายปี
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปีปริมาณน้ำท่ารายปี


Return Period Max
Return Period
ระดับน้ำสูงสุดรายปี

Return Period Max
Return Period
ปริมาณน้ำสูงสุดรายปี
 
Rating curve 2012
Rating Curve
ปี (2556-2559)
(อท.2-11)

Rating Curve online


Rating table 2011
Rating Curve
กราฟเปรียบเทียบ
Rating table 2011
Rating Table เพื่อการติดตามสถานการณ์น้ำ
Rating curve 2011
Rating Curve
รูปถ่ายการสำรวจปริมาณน้ำ(อท.1-02)
การสำรวจปริมาณน้ำ
(อท.1-02)


Mean annual runoff yield
Mean annual runoff yield


Maximum water level correlation
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ปริมาณน้ำท่ารายปี

Mean annual runoff yield
Unit Hydrograph
Download เอกสาร PDF
กราฟแสดงช่วงเวลา
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ
Download เอกสาร PDF
Flood Hydrogrph
Download เอกสาร PDF
ระบบจัดการข้อมูล ระดับน้ำและปริมาณน้ำ
Download เอกสาร PDF
ระบบจัดการข้อมูล
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน 1-8


ขั้นตอนใช้งาน
(กำลังปรับปรุงแก้ไข)


ตะกอน

Mean daily sediment
ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยรายวัน


Mean monthly sediment
ปริมาณตะกอน
เฉลี่ยรายเดือน
ตะกอนเฉลี่ย
ต่อพื้นที่รับน้ำ


สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ ปีน้ำ
สมการตะกอน
รายปี

Mean monthly sediment
ผลสำรวจตะกอน
อท-50


Mean monthly sediment
สรุปผลการสำรวจ
Dowload Excel

Mean monthly sediment

ข้อมูลบันทึกจุดตะกอน
ปีน้ำรายเดือน


บัญชีสถานีสำรวจน้ำท่า

รูปตัดลำน้ำ Excel

บัญชีสถานี
สำรวจน้ำท่ารูปตัดลำน้ำ Excel

slope
B.M.,Z.G.


สรุปการคำนวณปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2555

สรุปการคำนวณ
ปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2559
QR code หมุดหลักฐาน
คู่มือการอ่านค่าพิกัดทางทหาร MGRS หมุดหลักฐาน QR Code และแอปพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน