ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) กผง06/466/2563 13 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบข้อมูลโครงการและแผนงาน (Cen-Project) กผง9968/2563 13 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2563 ชม1518/2571 13 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 นายอำเภอหางดง ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 1, 2, 3 และ 4 สบอ(อ)244/2563 13 ก.ค. 2563 13 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรEffectiveEnglishCommuniccationforRIDLeadershipLevel1รุ่นที่4ในรูปแบบOnline สบค06/848/2563 13 ก.ค. 2563 09 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W 10 A สชป2.11/515/2563 10 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
รับหนังสือที่ระลึกครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน สลก06/670/2563 10 ก.ค. 2563 26 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 สชป1/921/2563 10 ก.ค. 2563 10 ก.ค. 2563 ผส.ชป.1 ศูนย์ฯ
ขอให้ดำเนินการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการที่ว่าง กสช.4126/2563 10 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สบค07/519/2563 09 ก.ค. 2563 09 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สบอ.5003/2563 09 ก.ค. 2563 09 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ณ วันที่ 9 กค. 2563 สบอ(ปค.)04/280/2563 09 ก.ค. 2563 09 ก.ค. 2563 ปค.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กษ0201.06/ว5492 09 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมตามหลักสูตร มาตรฐานของข้าราชการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบค10409 09 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอคืนงบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(งบกลาง กปร.)ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คุณประมวลมาศ กผง04/3660/2563 09 ก.ค. 2563 08 ก.ค. 2563 ผอ.ผง. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/453/2563 09 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) กผง06/447/2563 09 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสำรวจและการปฏิบัติการทางอุทกวิทยา สบอ03/2043/2563 09 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสำรวจและการปฏิบัติการทางอุทกวิทยา สบอ03/2043/2563 09 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2563 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2563 สบอ(อ)167/2563 08 ก.ค. 2563 08 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 และการติดตามการบริหารจัดการน้ำ สชป.3/980/2563 08 ก.ค. 2563 08 ก.ค. 2563 ผส.ชป.3 ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สบค10355 08 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 สบอ4910/2563 08 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/436/2563 08 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ขอส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานที่ตัดขวางทางระบายน้ำ มท0714.4/7963 08 ก.ค. 2563 30 มิ.ย. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งผลการติดตามการปรับข้อมูลเครื่องRadar สบอ(ศอช.7)03/64/2563 08 ก.ค. 2563 29 มิ.ย. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการสำรวจและการปฏิบัติการทางอุทกวิทยา สบอ03/2044/2563 08 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผอท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝน ปี2563 ในเขตพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 7 สชป7/859/2563 08 ก.ค. 2563 02 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
รายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการต่าง ๆ (จำนวน 4 ราย) กษ0201.06/ว5396 08 ก.ค. 2563 01 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan :BCP) ของกรมชลประทาน กพร.229/2563 08 ก.ค. 2563 03 ก.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน