ระบบหนังสือราชการ


ชนิดหนังสือ หนังสือเรื่อง เลขที่หนังสือ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือลงวันที่ หนังสือจาก ถึง
ขอให้พิจารณาร่างรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สชป1.01/276/2563 09 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ฝบท.ชป.1 ศูนย์ฯ
รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะด้านการมีส่วนร่วมในงานชลประทาน กสช.85/2563 09 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563) กผง06/384/2563 09 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกแหล่งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กผง06/383/2563 09 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้องของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรับกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช้สาระสำคัญ กพด4803/2563 09 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กพด4802/2563 09 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สบค.9102 08 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 สบอ4145/2563 08 มิ.ย. 2563 08 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 กษ0201.06/ว4639 08 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W10A สชป2.11/436 08 มิ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2563 ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา ศูนย์ฯ
เชิญชวนลูกค้าลดโลกร้อนรับใบแจ้งยอดค่าใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Bill ทีโอทีมบภน.3.1(ชร)/ebillชร.395 08 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563 TOT เชียงราย ศูนย์ฯ
ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการเสมือนจริง RID Creativity & Innovation 2020 สลก406/2563 05 มิ.ย. 2563 05 มิ.ย. 2563 สบอ(ธก.)01/207/2563 ศูนย์ฯ
มารดานายเพิ่มพร โสภณางกูร ถึงแก่กรรม สบอ(วต)05/11/2563 04 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แจ้งเปิดใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (DAS) สำหรับผู้บริหาร สบค.8997 04 มิ.ย. 2563 04 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ส่งหนังสือ"งบประมาณโดยสังเขปฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" นร0728/ว81 04 มิ.ย. 2563 30 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
แนวปฏิบัติในการควบคุมการเปิดใช้พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานเพื่อกิจกรรมสาธารณะตามคำสั่งจังหวัด พิเศษ(COVID-19)/41 04 มิ.ย. 2563 02 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือส่งผลงานในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครอบรอบปีที่ 118 ในช่วงกิจกรรม "เรื่องเล่า ชาวชลประทาน" สบค.8799 04 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
สรุปผลการประชุมติดตามสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พิเศษ(COVID-19)/42 04 มิ.ย. 2563 02 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด แนวทางการตัดสินรางวัลบูธนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 สบอ.4038/2563 04 มิ.ย. 2563 02 มิ.ย. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น กรมชลบประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สบค.8798 04 มิ.ย. 2563 29 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสุง สบค.8953 04 มิ.ย. 2563 02 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Advance English Program For Advance English Learners ในรูปแบบ Online สบค.06/705 04 มิ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
อแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงานเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) (นายวชิร สามวัง) สบอ.3999/2563 04 มิ.ย. 2563 01 มิ.ย. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 กษ0201.26/ว4517 04 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 กษ0201.26/ว4517 04 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563 ฝบท.บอ. ศูนย์ฯ
ขอลาออกจากพนักงานอ่านระดับน้ำ สถานีวัดน้ำW.10A 01 มิ.ย. 2563 19 พ.ค. 2563 พนักงานอ่านระดับน้ำประจำสถานี W.10A ศูนย์ฯ
การประชุมระบบสารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำฝาง อว8393(14).1(5)วจ./152/2563 01 มิ.ย. 2563 25 พ.ค. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ฯ
ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผสล.บก.1534 01 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
เชิญประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ผสล.บก.1540 v 01 มิ.ย. 2563 28 พ.ค. 2563 ผส.บก. ศูนย์ฯ
ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมของแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) มท0211.5/ว2976 01 มิ.ย. 2563 27 พ.ค. 2563 ผส.บอ. ศูนย์ฯ

@Copyright
ศูนย์อุทกวิทยากรมชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน